Forsøksdyr: Vandringsatferd og sjøoverlevelse til laksesmolt i et vannkraftregulert vassdrag, Nidelva, Aust-Agder


Godkjenningsdato 27.03.2020

Godkjenningsperiode 01.04.2020-01.04.2022

Vannkraftregulering er pekt på som en av de største truslene for laksebestanden i Norge i dag, og påvirker et betydelig antall laks- og sjøaurebestander. Elvekraftverk i anadrom strekning påvirker smoltens vandring nedover elva og oppstrøms som gytefisk. Effekter kan være direkte, i form av turbinslag eller indirekte i form av forsinkelser under ned- og oppvandring. I Nidelva i Aust-Agder er det etablert en fluktrute for smolt ved Rygene kraftverk, en strømbarriere slik at oppvandrende fisk ikke kan svømme inn utløpstunellen og flere fisketrapper i minstevannføringsstrekningen. I tillegg kjøres det i perioder lokkeflommer i minstevannføringsstrekningen for å trigge oppvandring av gytelaks.

Det er et mål at NIVA skal identifisere disse problemområdene, kvantifisere effekten på laksepopulasjonen og dokumentere effekten av ulike tiltak. Dette er viktig siden det er knyttet store økonomiske utgifter til tiltak samtidig som laksefiske i elva har stor rekreasjon- og samfunnsmessig betydning.

Vi ønsker derfor å merke 6000 ville laksesmolt fordelt over to feltsesonger (2020 og 2021). Det vil bli benytter 12mm PIT-merker for smolt under 14cm og 23mm PIT-merker for smolt over 14cm. I tillegg vil 90 individer over 14cm bli merket med LP6 akustiske merker. Vi har flere års erfaring med merking av laksesmolt og merkeprosedyren er perfeksjonert gjennom mange år. Håndtering og merking tar svært kort tid og vi forventer lett belastning på dyrene. Etter merking vil fisken bli sluppet i elva nær merkelokaliteten, med påfølgende registrering (uten ny håndtering) under utvandring og tilbakevandring i elva de påfølgende år. Individer kan på denne måten være delaktig i flere påfølgende forsøk der belastningen på fisken kun er relatert til fangst og merkeprosedyre under smoltutvandringen. Resultater fra et slikt forsøk vil være overførbare til liknende problemstillinger i en rekke andre regulerte vassdrag i Norge.