Forsøksdyr: Vekst og velferd i all female kveite


Godkjenningsdato 07.06.2018

Godkjenningsperiode 07.06.2018-16.01.2021

Formålet med forsøk er å sammenligne vekst, utvikling og velferd i grupper som består av 100% hunnkveite (all female) med grupper hvor det er lik fordeling av begge kjønn. fisken vil bli holdt i standard landbaserte akvakultursystemer og vi forventer ikke noen skadevirknnger på dyrene. Hannkveite blir kjønnsmoden flere år før hunnene, og moden hannfisk er et problem for næringen på grunn av dårlig vekst. Det er også gjort observasjoner som kan tyde på at modnende hannfisk er mer aggressiv og at grupper med kun hunnfisk derfor kan forvetnes å være mindre stresset. Dette er imidlertid ikke dokumentert vitenskapelig. Nytteverdien vil dermed være at vi får en god dokumentasjon på velferd hos begge grupper, og dermed kan bekrefte eller avkrefte hypotesen om at 100% hunnkveite er mindre stresset.
For å få gode vekstdata gjennom hele utviklingen og i tillegg ha nok dyr til å kunne ta ut vevsprøver for analyse av genuttrykk, trenger vi 900 fisk i hver gruppe, fordelt på triplikater. Forsøket er rettet direkte mot kveitenæring og forvaltning og vi må derfor bruke oppdrettet kveite som forsøksorganisme. Målet er at resultatene fra forsøket skal gi en forbedring i oppdrettsrutiner og protokoller.