Forsøksdyr: Videreføring av prosjektet hvordan kalkingskutt påvirker fiskebestandene på Romeriksåsen ID 6700


Godkjenningsdato 13.07.2018

Godkjenningsperiode 20.08.2018-20.08.2020

Dette prosjektet har til hensikt å se på livshistorieparametere hos ørret når forvaltingen kutter ut kalk som tiltak mot sur nedbør. Prosjekt har pågått i tre år og funnene så langt er at ved reduksjon av kalk i vannene gir negative effekter på ørret. Tallmaterie som er innsamlet til nå er for lite til å kunne kjøre statiske analyser, og bør da videreføres med flere kohorter.
Tidligere har en kun studert effekter i laboratorier og med stikkprøver i felt. Derfor er det hensiktsmessig å studere hele ørretens livsløp i felt. Ved å individmerke 1800 ørret med PIT-tag kan vi følge vandringer og overlevelse, uten at ørreten blir påvirket av merkene. PIT-tag har liten innvirking på ørret og selve inngrepet er ikke større en et nålestikk. Resultatene fra dette prosjekt vil kunne gi en mer presis nedtrapping av kalk bruken og spare samfunnet for unødvendig bruk av tiltaksmidler. Vannforskriften setter krav til god økologisk tilstand hos fisk, derfor er det viktig å skaffe kunnskap om tiltak mot sur nedbør virker etter hensikten. Pilotprosjektet har gitt informasjon som gjør at vi kan beregne mer presist antall forsøksdyr en trenger slik at man ikke bruker for mange forsøksdyr.

Prosjektet er finansiert fra kalkingsmidler (post 16SE1CFA), tildelt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.