Forsøksdyr: Videreutvikling av vaksiner mot Patogen Y


Godkjenningsdato 10.08.2018

Godkjenningsperiode 01.09.2018-01.09.2020

Formålet med arbeidsprogramemt er å videreutvikle mest mulig effektive vaksiner mot Patogen Y. Formålet omfattes således av forskriftens §10 punkt b og c.

Forventede skadevirkninger på dyrene: I.h.t. forskriftens vedlegg B Del III punkt 3c er forsøkenes art definert som betydelig belastende. Dette gjelder i hovedsak for fiskene som behandles med substanser som ikke er beskyttende (kontrolldyr)., ettersom fiskene som vaksineres med effektive vaksiner i forkant av smitte med Patogen Y forventes å ville være beskyttet.

Forventet vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi: sykdom forårsaket av Patogen Y forårsaker store dyrevelferdsmessige konsekvenser for laksefisk. Videre optimalisering av vaksiner mot sykdommen er derfor av stor samfunnsmessig nytteverdi.

Hvor mange og hvilke dyr som skal brukes: Atlantisk laks (Salmo salar L.), 3498 stk.

3 R's: Erstatning: det er ikke mulig å erstatte bruk av fisk til utvikling av effektive vaksiner til fisk. Lovmessige krav pålegger oss å gjøre dette. Reduksjon: Det kan i de enkelte forsøk være aktuelt å inkludere flere forskjellige vaksiner i samme forsøk. Dette vil medføre en reduksjon i det totale antallet dyr som brukes. ettersom det da kan brukes en kontrollgruppe til å undersøke sikkerheten til flere forskjellige vaksiner på en gang. Forbedring: fisk bedøves i.f.m. merking, vaksinering og smitte. Fisk bedøves også før prøvetagning. Bruk av humane endepunkter reduserer belastningen på det enkelte dyr i de forsøk der dødelighet observeres.