Forsøksdyr: Virulensforsøk med fire isolater av Patogen X i laks


Godkjenningsdato 03.12.2020

Godkjenningsperiode 04.12.2020-03.01.2022

Forsøket har som mål å undersøke virulensen av fire isolater av patogen X i Atlantisk laks (se vedlegg 1 for nærmere detaljer).

Forsøket er kategorisert som betydelig belastende i.h.t forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom ubeskyttet forsøksfisk smittes med Patogen X, med påfølgende utvikling av sykdom og mulig død for en andel av fisken. Den totale belastningen vil påvirkes av de ulike isolatenes evne til å gi sykdom og død i forsøksfisken.

Sykdom forårsaket av Agens X forårsaker store dyrevelferdsmessige konsekvenser for oppdrettsfisk, og stor samfunnsøkonomisk påvirkning ved økonomiske tap. Forebygging av sykdommen gjennom utvikling av effektive vaksiner vil ha stor betydning både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

Det søkes om å bruk av opptil 170 Atlantisk laks, parr til dette forsøket. Forsøket gjennomføres ved VESO Vikan.

ERSTATNING: Det finnes ikke alternative metoder til å studere virulensen av patogen X i vertsorgansimenuten uten å gjøre forsøk in vivo.
REDUKSJON: Antall fisk er holdt på et absolutt minimum. Det vil ikke brukt flere fisk enn det som er høyst nødvendig for å kartlegge de aktuelle isolatenes virulens. Power-analyse, grundig vurdering av forsøksdesign og tidligere erfaringer med tilsvarende forsøk med patogen X er lagt til grunn for å avgjøre antall fisk og grupper nødvendig for å besvare forsøkets hypotese.
FORBEDRING: Fisken bedøves ifm. merking og smitte, og det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminal fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ ifm.. smitte og eventuell annen uforutsett skade eller sykdom. Søker har lang og god erfaring med denne type forsøk. (Se vedlegg 1 for spesifikke endepunkt for patogen X).