Forsøksdyr: Virulensforsøk med fire isolater av Patogen X i laks


Godkjenningsdato 03.12.2020

Godkjenningsperiode 04.12.2020-03.01.2022

Forsøket har som mål å undersøke virulensen av fire isolater av patogen X i Atlantisk laks (se vedlegg 1 for nærmere detaljer).

Forsøket er kategorisert som betydelig belastende i.h.t forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom ubeskyttet forsøksfisk smittes med Patogen X, med påfølgende utvikling av sykdom og mulig død for en andel av fisken. Den totale belastningen vil påvirkes av de ulike isolatenes evne til å gi sykdom og død i forsøksfisken.

Sykdom forårsaket av Agens X forårsaker store dyrevelferdsmessige konsekvenser for oppdrettsfisk, og stor samfunnsøkonomisk påvirkning ved økonomiske tap. Forebygging av sykdommen gjennom utvikling av effektive vaksiner vil ha stor betydning både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

Det søkes om å bruk av opptil 170 Atlantisk laks, parr til dette forsøket. Forsøket gjennomføres ved VESO Vikan.

ERSTATNING: Det finnes ikke alternative metoder til å studere virulensen av patogen X i vertsorgansimenuten uten å gjøre forsøk in vivo.
REDUKSJON: Antall fisk er holdt på et absolutt minimum. Det vil ikke brukt flere fisk enn det som er høyst nødvendig for å kartlegge de aktuelle isolatenes virulens. Power-analyse, grundig vurdering av forsøksdesign og tidligere erfaringer med tilsvarende forsøk med patogen X er lagt til grunn for å avgjøre antall fisk og grupper nødvendig for å besvare forsøkets hypotese.
FORBEDRING: Fisken bedøves ifm. merking og smitte, og det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminal fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ ifm.. smitte og eventuell annen uforutsett skade eller sykdom. Søker har lang og god erfaring med denne type forsøk. (Se vedlegg 1 for spesifikke endepunkt for patogen X).

 

Begrunnelse for etterevalueringen

Forsøket er betydelig belastende.

Etterevaluering

Forsøkets mål om å undersøke virulensen av fire isolater av patogen X i Atlantisk laks ble nådd. Virulensen til de aktuelle isolatene ble kartlagt som planlagt ved hjelp av smittemodellen beskrevet i søknaden, dette var en forutsetning for videre å kunne kartlegge effekten av aktuelle vaksiner mot patogen X i ulike markeder. Dette arbeidet er pågående ved avslutning av dette forsøket. Forsøket ledet ikke til andre vesentlige funn.

Det ble søkt om å bruke 170 laks totalt. All fisk ble benyttet, men kun 62 fisk ble kategorisert som betydelig belastet. 98 fisk ble kategorisert under moderat belastning, og 10 stykk ble kategorisert som "non-recovery". Faktisk belastningsgrad for forsøkspopulasjonen var derfor vesentlig lavere enn det det ble søkt om.

Da søker ikke kjente virulensen til smitteisolatene til patogen X, ble alle dyr før forsøkets start vurdert å kunne bli utsatt for "betydelig" belastning, som var det potensielt verste scenariet. Det viste seg at ikke alle isolatene ga dødelighet og sykdomsutvikling tilsvarende det en har observert for de mest virulente variantene av patogen X. Derfor ble belastningsgraden så mye lavere enn fryktet.

Ingen andre metoder for å studere virulensen av et patogen i vertsorganismen har blitt aktuelle. Det er fortsatt nødvendig å utføre in vivo i den aktuelle arten. Antall dyr benyttet var satt til et absolutt minimum og kunne ikke vært ytterligere redusert, men resultatene som ble oppnådd var konklusive. Forsøket var ikke primært designet for å påvise statistiske forskjeller, men for å kartlegge virulens og dose-variasjoner for de ulike isolatene.

Det er kontinuerlig fokus på skånsom håndtering. Bruk av generelle og spesifikke humane endepunkter reduserte belastningen for de aktuelle individene. Dette opplyser søker at har fungert optimalt i forsøket. Totalt sett ble forsøket gjennomført i henhold til planen og var vellykket.