Hvordan søker du om godkjenning av forsøk?

Publisert 29.06.2015     Sist endret 19.06.2019

Søknad om godkjenning av forsøk sender du inn fra forsøksdyrforvaltningens tilsyns- og søknadssystem (FOTS). FOTS veileder deg gjennom søknadsprosessen trinn for trinn.

I FOTS kan du søke om «feltforsøk», «lab-forsøk», endring av forsøk, pilotforsøk eller «blokkforsøk». FOTS skal også brukes for å melde inn endringer som ikke forventes å svekke dyrevelferden. 

For å få tilgang til FOTS må du ha brukernavn og passord. Det får du ved å ta kontakt med den aktuelle brukervirksomheten.

Se retningslinje for planlegging av dyreforsøk.

Når får du svar?

Mattilsynet behandler søknader fortløpende. Det er derfor ingen søknadsfrister.

Du vil få svar i løpet av 40 arbeidsdager, dersom søknaden er fullstendig og korrekt utfylt og ikke må sendes i retur (instruks for forsøksdyrforvaltningen § 7). Denne tiden vil normalt også inkludere bruk av eksterne eksperter i de sakene Mattilsynet ikke selv har tilstrekkelig kompetanse. For komplekse forsøk, eller forsøk med tverrfaglig preg, kan Mattilsynet begrunne og forlenge fristen én gang med inntil 15 dager (instruks for forsøksdyrforvaltningen § 7).

Fast-track av endringssøknader
Mattilsynet tilbyr mulighet for «FAST-TRACK» av endringssøknader hvor endringene må godkjennes raskt for å kunne implementeres i pågående forsøk for å sikre at de 3R blir ivaretatt.

Denne ordningen krever et godt samarbeid i mellom PMSK ved virksomhetene og Mattilsynet.

Arbeidsflyt

 • PMSK; vurderer om dette er en endringssøknad som må behandles raskt for å etterleve de 3R.
 • PMSK sender da en e-post til forsoksdyr@mattilsynet.no som merkes FAST-TRACK og FOTS id. E-post inneholder også kort informasjon og vurdering av hvorfor dette er en endringssøknad som må behandles raskt, og angir også  tidsvindu for at endringen skal kunne implementeres i det pågående forsøket.
 • Mattilsynet plukker opp endringssøknader på bakgrunn av innsendt e-post fra PMSK og behandler disse endringssøknadene utenom det vanlige køsystemet.

Ansvarlig søker

Søknaden skal fylles ut av den som er ansvarlig for forsøket og eventuelt prosjektmedarbeidere. Som ansvarlig søker (forsøksansvarlig) har du et ansvar for gjennomføringen av forsøket. Dette er beskrevet i forsøksdyrforskriftens § 28.

Før du sender inn søknad om forsøk til Mattilsynet, anbefaler vi at personell i (bruker)virksomheten kvalitetssikrer søknaden, både med tanke på 3R og lokale forhold. Den/de som gjør dette kan være personell med særskilt kontrollansvar, navngitt veterinær/fiskehelsebiolog, dyrevelferdsenheten og/eller den med det nærmeste lederansvaret (jf. forsøksdyrforskriften §§ 25, 26 og 27). Hver enkelt virksomhet velger selv på hvilken måte dette skal gjøres.

Les om krav til dyrevelferdsenhet.

De viktigste endringene i FOTS er disse:

 • Det er gjort endringer i skjema for søknader om forsøk med dyr, slik at dette er tilpasset ny forsøksdyrforskrift (FOR-2015-06-18-761). Det er også lagt til et felt i søknadsskjemaet hvor fakturaadresse skal fylles ut. Dette for å kunne faktureres godkjenning av søknad om forsøk, slik det er krav om i forskrift av 13.02.2004 nr. 404 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Av samme årsak er det, under Personopplysninger, lagt til et felt for fødselsdato for den enkelte søker.
 • Det er lagt til rette for søknader om godkjenning av forsøksdyrvirksomheter, regodkjenning av virksomheter og endringer av virksomheter. Det betyr at FOTS også skal brukes til meldinger og søknader om endringer i godkjente forsøksdyrvirksomheter. For å kunne skrive en søknad om godkjenning av ny forsøksdyrvirksomhet må man være registrert som kontaktperson for den aktuelle virksomheten i FOTS. Registreringen gjøres av Avdeling for nasjonale oppgaver etter henvendelse pr. e-post til: forsoksdyr@mattilsynet.no.
 • Alle søknader om forsøk må inneholde et forsøkssammendrag, som oppfyller kravene i § 8 i forsøksdyrforskriften. Dersom forsøket blir godkjent, vil sammendraget bli publisert på mattilsynet.no. Søker du om endring (som kan svekke dyrevelferden) eller melder om endring (som ikke forventes å svekke dyrevelferden) må du også sende inn et oppdatert prosjektsammendrag.
 • I søknaden må du kategorisere forventet belastningsgrad for dyrene som lett, moderat, betydelig eller terminalt (akutt). (Se vedlegg B i forsøksdyrforskriften, inkludert eksempler i vedlegg B, del III).
 • For alle feltforsøk må du gi en (vitenskapelig) begrunnelse for at forsøket ikke kan gjøres i godkjente lokaler (jf. forsøksdyrforskriften § 12).
 • Skjemaet for medikamenter har vist seg ikke å være hensiktsmessig. Skjemaet er nå fjernet og erstattet med et skrivefelt. Det er viktig å gi de nødvendige opplysningene om medikamenter i dette feltet.
 • Fordi det kan være aktuelt for enkelte søknader, er det lagt inn egne skrivefelter til begrunnelser for unntak fra hovedregler, slik som:
  • unntak fra bruk av bedøvelse/smertelindring (forsøksdyrforskriften § 14),
  • gjenbruk av dyr, som har vært brukt én gang i betydelig belastende forsøk (forsøksdyrforskriften § 17),
  • bruk av truede dyrearter (forsøksdyrforskriften § 19),
  • bruk av viltlevende dyr i fangeskap (forsøksdyrforskriften § 21), 
  • unntak fra kravet om at enkelte dyrearter skal være avlet for bruk i forsøk (forsøksdyrforskriften § 22 og vedlegg D),
  • felter for beskrivelse av og begrunnelse for andre enn tillatte avlivingsmetoder (forsøksdyrforskriften § 16 og vedlegg C) og
Fant du det du lette etter?