Faktaartikkel

Hvordan søker du om godkjenning av forsøk?

Publisert 29.06.2015     Sist endret 05.11.2020

Søknad om godkjenning av forsøk sender du inn fra forsøksdyrforvaltningens tilsyns- og søknadssystem (FOTS). FOTS veileder deg gjennom søknadsprosessen trinn for trinn.

I FOTS kan du søke om «feltforsøk», «lab-forsøk», pilotforsøk, «blokkforsøk» eller endring av forsøk som kan svekke dyrevelferden. Endringer av forsøk som kan svekke dyrevelferden kan være bruk av flere dyr, bruk av mer belastende metoder, forlengelse av forsøkene i tid eller annet. Behandling av søknader ilegges gebyr. FOTS skal også brukes for å melde inn endringer som ikke forventes å svekke dyrevelferden. Slike endringer kan være endring av forsøksansvarlig, forsøksperiode (f. eks. ved forsinket oppstart), flytting til annen forsøksdyrvirksomhet eller andre endringer fra den opprinnelige søknaden og godkjenningen. Ved endring av virksomhet må bekreftelse fra PMSK ved begge virksomheter legges ved. Behandling av endringsmeldinger ilegges ikke gebyr. Dersom vi vurderer en endringsmelding som en endringssøknad vil vi be søker om fakturareferanse før vi behandler søknaden ferdig.  

For å få tilgang til FOTS må du ha brukernavn og passord. Det får du ved å ta kontakt med den aktuelle brukervirksomheten.

Se retningslinje for planlegging av dyreforsøk.

Når får du svar?

Mattilsynet behandler søknader fortløpende. Det er derfor ingen søknadsfrister.

Du vil få svar i løpet av 40 arbeidsdager, dersom søknaden er fullstendig og korrekt utfylt og ikke må sendes i retur (instruks for forsøksdyrforvaltningen § 7). Denne tiden vil normalt også inkludere bruk av eksterne eksperter i de sakene Mattilsynet ikke selv har tilstrekkelig kompetanse. For komplekse forsøk, eller forsøk med tverrfaglig preg, kan Mattilsynet begrunne og forlenge fristen én gang med inntil 15 dager (instruks for forsøksdyrforvaltningen § 7).

Fast-track av endringssøknader
Mattilsynet tilbyr mulighet for «FAST-TRACK» av endringssøknader hvor endringene må godkjennes raskt for å kunne implementeres i pågående forsøk for å sikre at de 3R blir ivaretatt.

Denne ordningen krever et godt samarbeid i mellom PMSK ved virksomhetene og Mattilsynet.

Arbeidsflyt

  • PMSK; vurderer om dette er en endringssøknad som må behandles raskt for å etterleve de 3R.
  • PMSK sender da en e-post til forsoksdyr@mattilsynet.no som merkes FAST-TRACK og FOTS id. E-post inneholder også kort informasjon og vurdering av hvorfor dette er en endringssøknad som må behandles raskt, og angir også  tidsvindu for at endringen skal kunne implementeres i det pågående forsøket.
  • Mattilsynet plukker opp endringssøknader på bakgrunn av innsendt e-post fra PMSK og behandler disse endringssøknadene utenom det vanlige køsystemet.

Ansvarlig søker

Søknaden skal fylles ut av den som er ansvarlig for forsøket og eventuelt prosjektmedarbeidere. Som ansvarlig søker (forsøksansvarlig) har du et ansvar for gjennomføringen av forsøket. Dette er beskrevet i forsøksdyrforskriftens § 28.

Før du sender inn søknad om forsøk til Mattilsynet, anbefaler vi at personell i (bruker)virksomheten kvalitetssikrer søknaden, både med tanke på 3R og lokale forhold. Den/de som gjør dette kan være personell med særskilt kontrollansvar, navngitt veterinær/fiskehelsebiolog, dyrevelferdsenheten og/eller den med det nærmeste lederansvaret (jf. forsøksdyrforskriften §§ 25, 26 og 27). Hver enkelt virksomhet velger selv på hvilken måte dette skal gjøres.

Les om krav til dyrevelferdsenhet.

Fant du det du lette etter?