Krav om ansvarlig personale i forsøksdyrvirksomheter

Publisert 30.06.2015     Sist endret 03.02.2017

Alle forsøksdyrvirksomheter skal ha følgende, navngitte personer med særlige ansvarsområder:

§ 5: Person med nærmeste lederansvar som skal sikre at kravene i forskriften blir fulgt

Denne personen har det overordnete ansvaret for at forskriften blir fulgt. Det daglige ansvaret kan delegeres til én eller flere personer.

§ 25: Personell med særskilt kontrollansvar

Personell med særskilt kontrollansvar (én eller flere navngitte personer) skal delta i dyrevelferdsenheten, sikre at personer som arbeider med dyrene oppfyller kravene til nødvendig kompetanse, og kontrollere dyrevelferden. Den/de skal sørge for å ha all nødvendig informasjon om dyrene som befinner seg i forsøksdyrvirksomhetens lokaler og/eller som inngår i forsøk.

Dersom den/de som har særskilt kontrollansvar får kjennskap til at dyrevelferden ikke er tilfredsstillende ivaretatt, enten i forbindelse med forsøk eller alminnelig oppstalling, skal den/de:

  1. Ta kontakt med forsøksansvarlig eller en av dennes medarbeidere. Forsøksansvarlig er ansvarlig for å rette opp ting som ikke samsvarer med godkjenningen som er gitt (jf. § 28).
  2. Treffe nødvendige tiltak for å unngå unødige påkjenninger og belastninger for dyrene (jf. Dyrevelferdslovens § 4). Personell med særskilt kontrollansvar kan ikke fatte vedtak på vegne av Mattilsynet, men kan gripe inn slik at eventuelle avvik kan rettes opp og dyrene slipper unødige belastninger.

§ 27: Navngitt veterinær eller fiskehelsebiolog

Navngitt veterinær eller fiskehelsebiolog skal gi råd om dyrenes velferd og behandling. Denne har i tillegg et særskilt ansvar for å avgjøre spørsmål om gjenbruk av dyr (§ 17) og omplassering av dyr (§ 18).

Mattilsynet vil som utgangspunkt kreve tilstedeværelse for navngitt veterinær/fiskehelsebiolog.

Hvis nye personer overtar oppgavene som er beskrevet her, må virksomheten rette opp dette i FOTS og informere Mattilsynet når dette er gjort.

Fant du det du lette etter?