Faktaartikkel

System- og styringsdokument (SSD)

Publisert 30.06.2015     Sist endret 11.12.2018

Alle oppdrettere, formidlere og brukere av forsøksdyr skal ha et SSD.

Dette skal vise at de har nødvendige systemer for å sikre at de driver slik regelverket sier de skal, jf. forsøksdyrforskriften (heretter kalt forskriften) § 5.

Som et ledd i godkjenningsprosessen skal den som søker om første gangs godkjenning, sende inn et SSD som et vedlegg til søknaden. I de tilfellene der det søkes om re-godkjenning skal oppdatert SSD legges ved om nødvendig.

Søknad om godkjenning fylles ut og sendes via FOTS. SSD skal være kortfattet og bør ikke overstige 20 sider.

Hva skal et system og styringsdokument (SSD) inneholde?

DelKrav til opplysninger i SSDMerknadJf. forskriften
1. Krav om godkjenningAngi hvilke dyrearter dere har, eller søker, godkjenning for.Navn på nærmeste leder, PMSK og veterinær eller fiskehelsebiolog skal til enhver tid oppdateres i FOTS, og trenger ikke å inngå i SSD.§ 5
2. Personell, kompetanse og organisering

Beskriv egne, skriftlige rutiner for hvordan dere sikrer at

 • det til enhver tid er tilstrekkelig personell på stedet
 • alle som er ansvarlige for forsøk og arbeider med dyr har grunnleggende og oppdatert teoretisk kompetanse og praktiske ferdigheter

Beskriv hvordan veterinær / fiskehelsebiolog utøver sin rolle og virksomhetens skriftlige rutiner på området.

Bruk gjerne forskriften, men ikke "klipp og lim" fra teksten.

Vektlegg dokumentasjon av vaktordning og hvordan teoretisk kompetanse blir sikret/oppdatert og hvordan personellets praktiske ferdigheter blir evaluert.

§§ 24, 27

Beskriv

 • organiseringen av dyrevelferdsenheten
 • skriftlige rutiner og enhetens praktiske funksjon
 • hvordan PMSK utøver sin rolle
 • virksomhetens skriftlige rutiner mht. kontroll av stell og dyrevelferd
 • hvordan personellets tilgang på relevant informasjon om aktuelle arter sikres

Aktiv rolle mht. 3R: Her vil gjennomgang av søknader før innsending ofte være en forutsetning.

Gjennomfører dere møter i forbindelse med start av nye forsøk?

Vektlegg beskrivelse av avvikshåndtering.

§§ 25, 26

Beskriv hvordan forsøksansvarlig ivaretar sitt ansvar for å

 • unngå unødvendig belastning på dyr
 • gjennomføre forsøk i tråd med godkjenning
 • registere avvik
 • iverksette tiltak
 • føre protokoll
 § 28
3. Krav til hold av dyr og helseovervåkingBeskriv informasjonsflyten hvis noen oppdager en uønsket hendelse, og hvem som har det endelige ansvaret for å følge opp hvis dyr lider under forsøk eller ved ordinær oppstalling.Unngå gjentakelser og vis til foregående punkter dersom du mener dette er beskrevet tidligere i SSD.§§ 29, 30 og vedlegg F, pkt 3.1
Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning