Du må melde fra til Mattilsynet hvis du skal vise frem dyr

Publisert 23.01.2017     Sist endret 01.10.2021

Hva er fremvisning av dyr?

Med fremvising av dyr menes situasjoner der dyr vises frem for publikum i:

  • Dyrehager
  • Besøksgårder
  • Akvarier
  • Sirkus
  • Oppvisninger
  • Utstillinger
  • Julekrybber
  • Messer og stands

1. januar 2017 trådte en ny forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr i kraft . De nye reglene innebærer blant annet at du som skal vise frem dyr, må melde fra eller søke om dette til Mattilsynet.

Hvem gjelder forskriften for?

Hvis du er ansvarlig for en virksomhet som viser frem dyr, eller du holder, steller eller bruker dyr til fremvisning, plikter du å følge dette regelverket.

Sirkus, dyrehager, akvarier og besøksgårder er virksomheter som regelverket for fremvisning av dyr gjelder for. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017. Hvis du skal vise frem dyr en avgrenset tidsperiode gjelder også forskriften. Det kan for eksempel være når dyr skal være del av julekrybber, på landbruksmesser og i oppvisninger.

Du må ha god kunnskap om dyrearten som skal vises frem

For å sikre at dyr ikke blir utsatt for unødige påkjenninger når de blir vist frem, er det et krav at alle som håndterer dyrene har tilstrekkelig kompetanse til å gjøre dette på en god måte. 

Du må kunne nok om dyrearten og typen dyrehold til å gi riktig daglig tilsyn og stell, og ivareta dyras behov. Er dyrene trygge, eller viser de tegn på stress? Det må den som håndterer dyrene kunne vurdere.

Kompetanse omfatter også holdninger, økonomisk og praktisk evne, og vilje til å etterleve kravene i regelverket. Økonomien må være god nok til nødvendig veterinærbehandling og et godt levemiljø for dyrene.

Når skal du søke, og når skal du melde til Mattilsynet?

Forskriften inneholder en liste over dyrearter som kan vises frem uten å søke Mattilsynet om tillatelse, men du må melde fra om dette på forhånd til Mattilsynet. Brukerveiledning for å sende inn melding om fremvisning av dyr finner du i Hurtigveileder – fremvisning av dyr og dyreansamlinger.

Regler for sirkus

Sirkus må søke om å vise frem dyr før hver sesong. Dette gjelder uansett dyreart. Det blir normalt bare gitt tillatelse til å vise frem dyr av domestiserte arter.

Regler for dyreparker

En dyrepark er alle typer stasjonære og varige anlegg der dyr holdes for å vises frem for publikum. Dyrehager, kommersielle akvarier og besøksgårder regnes som dyrepark.

I perioden fra 2010 og frem til 1. januar 2017 har det ikke vært krav om tillatelse fra Mattilsynet for å vise frem dyr. Dette betyr at dyreparker i denne perioden har hatt anledning til å vise frem dyrearter som ikke står på listen i forskriften uten tillatelse fra Mattilsynet. For å fortsette å vise frem slike dyrearter må dyreparkene søke om tillatelse.

  • Dyreparker som har fått tillatelse fra Mattilsynet til å vise frem en dyreart etter den gamle dyrevernloven, trenger ikke å søke om dette på nytt selv om arten ikke står på listen over tillatte arter.
  • Dyreparker som skal fortsette å vise frem dyr som ikke trengte tillatelse tidligere, må søke om det.

Fristen for å søke er 30. juni 2017.

Denne fristen gjelder kun dyrearter som dyreparken allerede hadde per 31. desember 2016. Disse artene kan vises frem mens søknaden blir behandlet.

Regler når dyr skal vises frem midlertid

Noen dyr kan vises frem en kort periode/midlertidig uten å måtte søke om tillatelse fra Mattilsynet, men vi må få melding om at dyrene skal vises frem på forhånd.

Disse dyreartene finnes i en egen liste i forskriften. 

Dyrehager, akvarier og besøksgårder kan søke om tillatelse til å vise frem dyrearter som ikke står på listen.

Du kan søke eller melde fra om fremvisning av dyr på Mattilsynets skjematjenester. Bruk skjemaet «Nytt dyrehold». 

For å hjelpe deg som skal følge de nye reglene, har Mattilsynet laget en veileder til forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr

Fant du det du lette etter?