Forskrifter

Publisert 10.01.2022     Sist endret 25.04.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (fôranalyseforskriften) 28.02.2020 702
Forskrift om tilleggskrav ved import av høy og halm til dyrefôr 22.10.2018 1599
Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften) 14.09.2016 1064
Forskrift om floghavre 22.06.2015 752
Forskrift om grenseverdier for koksidiostatika eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig krysskontaminering med slike stoffer i fôr 01.07.2013 814
Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer (Forskrift om merking mm av forvarer) 02.04.2011 360
Forskrift om fôrhygiene 14.01.2010 39
Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Plantevernmiddelrestforskriften) 18.08.2009 1117
Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr 03.07.2009 971
Forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg 08.06.2007 603
Forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer 12.04.2005 319
Forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) (Forskrift om TSE) 30.03.2004 595
Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (Forskrift om gebyrer til Mattilsynet) 13.02.2004 406
Forskrift om fôrvarer (Forvareforskriften – forforskriften) 07.11.2002 1290
Forskrift om forskrivning, tilvirkning og distribusjon m.v. av medisinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske organismer (Forskrift om medisinfor til dyr) 28.06.1996 693
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander (Forskrift om forbud mot innførsel av dyr m.m.) 02.07.1991 507