Dette må du vite hvis du skal innføre høy og halm fra utlandet

Publisert 24.07.2018     Sist endret 30.10.2018

Alle som importerer fôr er ansvarlige for å oppfylle kravene som stilles til import i regelverket. Dette innebærer både kravene som stilles til trygt fôr og krav til registrering av virksomheter.

Her finner du:

 • Importkrav for alle land
 • Spesielle krav for land utenfor EØS
 • Spesielle krav for stater innenfor EU og EØS
 • Veileder om tekniske bestemmelser

Importkrav for alle land

Du må følge reglene som gjelder for trygt fôr

Du, som importør, er ansvarlig for at fôret er trygt. Det vil si at fôret ikke medfører helsefare for mennesker eller dyr, eller gjør mat fra matproduserende dyr helsefarlig eller uegnet som mat. Fôret skal heller ikke spre plantesykdommer eller uønskede planter. Vær oppmerksom på at det er forbudt å importere floghavre eller produkter som inneholder floghavre. Det er heller ikke tillatt pr i dag å importere genmodifiserte fôrvarer.

Du må sikre deg at dyrehelsesituasjonen i det området du tenker å importere fra ikke utgjør noen risiko for bruken av fôret i Norge. Veterinærinstituttet har utarbeidet risikovurderinger og disse må du legge til grunn når du vurderer hvem du kan kjøpe fôr fra. Du har også ansvar for at gresset / kornet er dyrket under forhold som er i samsvar med kravene i EU-regelverket, og for at produktet ikke er forurenset under bearbeiding, transport og lagring.

Kravene til kvalitetssystem hos fôrvarevirksomheter er beskrevet i Fôrhygieneforskriften, artiklene 6 og 7 og vedlegg II. Du kan bare kjøpe fra virksomheter som er underlagt de samme kravene som deg selv, og du må føre register over hvem du har kjøpt hvert parti fra og hvem du har eventuelt har levert hvilket fôr til. Dette gjelder både om du kjøper fra land innenfor og utenfor EU.

Se også: Risiko ved å innføre grovfôr fra utlandet

Du må være registrert hos Mattilsynet

Du må være registrert hos Mattilsynet som fôrvarevirksomhet med aktiviteten «omsetning av fôr» slik at Mattilsynet kan føre tilsyn med at du følger reglene. Når du står på listen over registret fôrvarevirksomheter kan også brukere av fôret (bønder og hestehold) kjøpe fôr fra deg.

Vi må kunne foreta kontroll med varepartiet, og derfor må du i tillegg være registrert som «importør». Den som først mottar fôret må også være registrert som «første mottaker». Regelverket skiller ikke mellom import til egne dyr eller for videre salg. Dyreeiere som vil importere til egen besetning og andre privatpersoner som vil importere fôr må også være registrert som importør.

Alle typer registrering skjer i skjematjenesten. Se veiledning.

Tolletaten vil etterspørre dokumentasjon som viser at du er registeret som fôrimportør. Du må derfor ta vare på kvitteringen når du registrerer deg. Dersom du ikke har skrevet ut kvittering når du registrerte deg, kan du gå inn i skjematjenesten og finne dette under Mine avsluttede saker. Har du fått hjelp av Mattilsynet i forbindelse med registreringen, må du ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet og få en bekreftelse på registreringen som fôrimportør.

Import av høy og halm fra land utenfor EØS

Hvilke land utenfor EØS kan du importere fra?

For å sikre at virksomheter i land utenfor EØS også følger EUs / EØS' regelverk er det noen land som er blitt godkjent av EU / EØS, og som står på en liste over land det er tillatt å importere fra.

Det er kun lov til å importere høy og halm til fôr fra stater utenfor EØS som er listet under (jf. Forordn. 136/2004, vedlegg V):

 • Australia
 • Canada
 • Sveits
 • Chile
 • Grønland
 • New Zealand
 • Serbia
 • USA
 • Sør-Afrika (deler)

Krav til dokumentasjon

Det er du som importør som må vurdere om fôret er trygt å innføre, og vi viser til informasjon om mulig risikoområder. Det ble den 22.10.18 innført flere nye dyrehelsekrav for import av høy og halm fra land utenfor EØS-området. Følgende krav gjelder:

 • Produktene må ledsages av en bekreftelse fra produsenten på at produktet er lagret i minst to måneder i avsenderlandet, og at produktet er høstet fra gårder der det ikke er gjødslet med husdyrgjødsel i løpet av de siste to årene.
 • Produktene må ledsages av en attest fra offentlig veterinær i avsenderlandet om at produktet er høstet fra gårder hvor det ikke er fastsatt restriksjoner på grunn av smittsom dyresykdom.
 • Høy og halm fra USA og Canada må også ledsages av en attest fra offentlig veterinær om at produktet er høstet i stater eller provinser hvor det ikke er påvist Chronic Wasting Disease på hjortedyr.

Importen må igjennom grensekontroll

Høy og halm er vegetabilske fôrmidler som er forbundet med større risiko for å spre smittestoffer enn produkter som er varmebehandlet eller ensilert. Hvis du skal importere høy eller halm fra et land utenfor EØS, må fôret derfor gjennom en veterinær grensekontrollstasjon. I Norge er det grensekontrollstasjonene Borg Havn, Oslo Havn, Egersund Havn, Måløy Havn og Ålesund Havn som kan kontrollere høy og halm fra land utenfor EØS.

Kontrollen er gebyrpliktig. Satsen er 3 045 kr per vareparti / forsendelse og 101,95 kr per tonn høy og halm.

Les om import av animalske varer, høy og halm fra tredjestat – veterinær grensekontroll. Her finner du også kontaktdetaljer til de norske grensekontrollstasjonene.

Importen må meldes i TRACES

Den ansvarlige for importen skal melde fra om importen i TRACES før varen ankommer Norge. Dette gjøres ved å fylle ut del 1 av CVED som skal sendes til den grensekontrollstasjonen der partiet skal gjennomgå veterinær grensekontroll. Hver sending med fôr må meldes til Mattilsynet minimum 24 timer før partiet ankommer landet.

Innførsel av høy og halm fra stater innenfor EU og EØS

Det er ikke krav om grensekontroll eller forhåndsmelding for import av høy og halm fra EU / EØS. Som ansvarlig for innførselen har du likevel ansvaret for at fôret er trygt, og du må være registrert hos Mattilsynet både som fôrvarevirksomhet og som importør. Du må sjekke om virksomheten som du kjøper av er registrert hos myndigheten i det landet du kjøper fra. Slik registrering er en bekreftelse på at de følger regelverket og er underlagt tilsyn fra sin myndighet. Island har nå publisert liste over registrerte omsettere av høy.

I tillegg men du må sikre deg at dyrehelsesituasjonen i det området du tenker å importere fra ikke utgjør noen risiko for bruken av fôret i Norge.  Veterinærinstituttet har utarbeidet risikovurderinger og disse må du legge til grunn når du vurder hvem du kan kjøpe fôr fra.

Risikovurderinger

Mattilsynet fraråder å innføre eller importere grovfôr fra områder med afrikansk svinepest. Av EU-landene gjelder dette Estland, Latvia og Litauen, Tsjekkia, Polen, Romania og Ungarn.

Det er liten risiko for smitte av dyresykdommer ved innførsel av grovfôr fra Sverige og Finland.

Island

Etter nærmere undersøkelser av EØS-regelverket om grensekontroll har Mattilsynet kommet frem til at høy og halm fra Island anses å komme fra EØS-området og ikke fra tredjeland.

Veterinærinstituttet mener at det er lav til moderat risiko for utvalgte smittetrusler ved import av grovfôr fra hele Island dersom det importeres fra gårder som er fri for og / eller ikke har påvist paratuberkulose og klassisk skrapesjuke de siste 10 årene. Risikoen reduseres ytterligere dersom man importerer fra gårder som ikke har brukt husdyrgjødsel de siste 2 årene, eventuelt at kun husdyrgjødsel fra de anbefalte sonene (under) er brukt.

Veterinærinstituttet har i sin risikovurdering av Island konkludert med at det er neglisjerbar eller liten risiko for utvalgte smittetrusler ved import av grovfôr dersom det importeres fra soner som er definert som fri for og / eller ikke har påvist paratuberkulose og klassisk skrapesjuke de siste 10 årene. Veterinærinstituttet mener at risikoen reduseres ytterligere dersom man i tillegg importerer grôvfor fra områder der husdyrgjødsel ikke er brukt de siste 2 årene.

Tekniske bestemmelser

I Veileder om tekniske bestemmelser ved import og samhandel av fôr finner du mer informasjon om innførsel og import av fôr.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Spørsmål og svar

Les merPublikasjoner

Spørsmål og svar

Les mer