Regelverksprosess

Endringer i fôranalyseforskriften (høringsfrist 18.01.2021)

Publisert 02.12.2020     Sist endret 27.01.2022

Det er forslag endringer i forskrift om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 152/2009, fôranalyseforskriften.

Endringene gjelder vedlegg VI i forordning (EU) 152/2009 oppdaterer prosedyren for bestemmelsen av animalske bestanddeler i fôrvarer ved hjelp av lysmikroskopimetoden. Anvendelsen av animalsk material i fôr er strengt regulert gjennom forskrift om TSE (fôringsforbudet) og lysmikroskopimetoden anvendes både ved offentlig kontroll og av virksomhetene for å verifisere at reglene om bruk av animalsk materiale i fôr blir fulgt. Det er bl.a. et regelverkskrav at fôrmidler av animalsk opprinnelse skal analyseres med denne metoden ved import og at ansvaret ligger hos den ansvarlige for importen.  

Bestanddeler av animalsk opprinnelse identifiseres på grunnlag av typiske kjennetegn som kan iakttas i mikroskop (dvs. muskelfibre og andre kjøttpartikler, bruk, bein, horn, hår, bust, blod, fjær, eggeskall, fiskebein og skjell). Det er imidlertid bare små oppdateringer i prosedyren. Det presiseres hvilke kjemikalier, utstyr og tilbehør som kreves, samt hvordan prøven skal forbehandles (sikting og tørking). Videre beskrives metoden med innveiing, utfelling og tillaging av preparat for undersøkelse i lysmikroskop. Rettsakten inneholder et oppdatert flytdiagram til beslutningsstøtte og oppdaterer bestemmelser om hvordan resultatet skal oppgis.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon biologisk trygghet, og er relevant og akseptabel for Norge. Endringene kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren 2021. 

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist: 18.01.2021
 
Vedtatt

Forskrift om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (fôranalyseforskriften)

 14.04.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41