For det meste trygg fôrproduksjon i Norge

Publisert 31.05.2012     Sist endret 19.12.2012

Mattilsyns tilsynsprosjekt viser at fisk- og landdyrfôrproduksjonen i Norge i hovedsak er trygg. - Vi påviste ikke farlig fôr, men noen av systemavvikene vi fant enkelte steder var så alvorlige at de i en gitt situasjon kunne ført til at farlig fôr kunne kommet på markedet. Fôrtryggheten har blitt bedre ved at dette nå er ryddet opp i, sier prosjektleder Hilde-Marie Birkeland.

Fôr til matproduserende dyr er viktig for mattryggheten, og uønskede hendelser i forbindelse med fôr kan få store negative konsekvenser i resten av matkjeden.

- Mattilsynet arbeider for å oppnå helsemessig trygt fôr og trygge næringsmidler. Derfor er det viktig å føre tilsyn med fôrbransjen, sier Birkeland.

110 avvik av ulik alvorlighetsgrad

Det er utført tilsyn i 45 produksjonsanlegg fordelt på 7 konsern. Ved 12 av anleggene ble det ikke funnet avvik. Ved de øvrige 33 anleggene ble det avdekket totalt 110 avvik av ulik alvorlighetsgrad. Det er først og fremst funnet avvik ved landdyrfôrvirksomhetene. Innen fiskefôr var det få avvik.

- De fleste avvikene var av mindre alvorlig art og relativt enkle å rydde opp i. I gitte situasjoner kan likevel slike avvik få den alvorlige konsekvensen at farlig fôr kommer på markedet. Derfor er det viktig at produsentene retter opp i dem, sier Birkeland.

Det var flest avvik på innføring av internkontrollsystem og på mangelfull kvalitetskontroll. Det var færrest avvik innenfor sporbarhet og innkjøp av fôrmidler/tilsetningsstoffer.

- Alle avvik blir fulgt opp. 53 avvik er allerede lukket, mens resten følges opp, legger Birkeland til.

Gode forhold innen fiskefôr

To av de tre fiskefôrkonsernene hadde ingen avvik. Innen fiskefôr ble det notert fire avvik.

- Dette er som forventet. De tre fiskefôrkonsernene er alle en del av internasjonale konserner, og har lang tradisjon for å oppfylle ulike sertifiseringskrav, sier Birkeland.

Flest avvik på landdyrfôr

7 av de 37 landdyrfôranleggene hadde ingen avvik. Av de 106 avvikene innen landdyrfôr er 53 lukket. Det er gitt utsatt frist for 12 avvik, og 9 av avvikene blir spesielt fulgt opp ved neste tilsyn.

- Ved to av landdyrfôranleggene var avvikene så mange og så omfattende at det ble fattet vedtak om tilbaketrekking av godkjenning/registrering. Vedtaket om tilbaketrekking ble senere trukket, siden avvikene dels er lukket og dels er under oppretting med utsatt frist.

Det var ikke helt uventet at prosjektet avdekket mangler med HACCP på landdyrfôranleggene siden dette er et relativt nytt krav for dem.

- Kravet har vært kjent lenge og gjeldende i over et år, derfor hadde vi forventet færre avvik på dette området, avslutter Birkeland.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Hilde-Marie Birkeland , prosjektleder/seniorrådgiver, regionkontoret for Rogaland og Agder. Tlf. 51 68 43 21 eller 911 41 550


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Hilde-Marie Birkeland , prosjektleder/seniorrådgiver, regionkontoret for Rogaland og Agder. Tlf. 51 68 43 21 eller 911 41 550