Faktaartikkel

Krav til godkjenning og registrering av virksomhet som produserer fiskeolje og fiskeprotein til bruk både som næringsmiddel og fôr

Publisert 12.06.2018     Sist endret 14.06.2018

Virksomheter som produserer fiskeolje eller fiskeprotein som skal kunne anvendes både som næringsmiddel og som fôr må ha følgende godkjenninger/registreringer:

  1. Godkjenning etter næringsmiddelhygiene-regelverket  som næringsmiddelvirksomhet med relevant aktivitet.
  2. Godkjenning etter animaliebiprodukt-regelverket  som bearbeidingsanlegg med produkt hhv FATF for fiskeolje til fôr og PAP for bearbeidet animalsk protein.
  3. Registrering etter fôrhygieneregelverket med aktivitet fôrvarer produksjon og produksjonsform produksjon av fôrmidler for salg /omsetning som innebærer registrering.

Mattilsynet skal føre lister over virksomhetene og de aktiviteter virksomhetene er godkjent for/registrert med.

Mål med regelverk om næringsmidler, animalske biprodukter og fôr 

Næringsmidler og fôr skal være trygge. For å oppnå disse målene er det fastsatt tre sett av forskrifter: om næringsmidler, om animalske biprodukter og om fôr. Regelverket plasserer ansvaret hos den enkelte aktør og setter krav til sporbarhet i alle ledd i produksjonskjeden. Det stilles krav til system hos virksomhetene (systemkrav) og krav til produktene (materielle krav). Systemkrav til virksomhetene kan være krav til anlegg og utstyr, krav til personell, krav til kvalitetskontroll, krav til lagring og transport og krav til registrering og journalføring. I tillegg kommer kravet om fare-analyse og kritiske styringspunkt (HACCP). Materielle krav kan være krav til råstoff, bearbeidingsmetode, grenseverdier for uønskede stoffer, krav til merking etc. For at virksomhetene skal være i stand å følge alle kravene i regelverk mv. må den etablere et kvalitetssikringssystem med internkontroll. Regelverket har også krav om at virksomheten skal være registrert eller godkjent av vedkommende myndighet med de aktiviteter som virksomheten utfører og underlagt tilsyn fra vedkommende myndighet for disse aktivitetene. På denne måten blir alle aktivitetene underlagt internkontroll fra virksomheten (på daglig basis) og tilsyn fra myndigheten (basert på risiko). 

Videre er det satt et strengt skille mellom næringsmidler av animalsk opprinnelse og animalske biprodukter.  Når et produkt av animalsk opprinnelse ikke lenger er beregnet til anvendelse som næringsmiddel, vil det være et animalsk biprodukt eller et avledet produkt. Denne beslutningen kan ingen senere gå tilbake på. Dette betyr at dersom det er bestemt at en næringsmiddel av animalsk opprinnelse skal anvendes til fôr, så kan det ikke anvendes som næringsmiddel.

Produkter av animalsk opprinnelse skal ikke spre smitte inn mot matkjeden. Det fastsatt flere krav som skal hindre slik smitte og som er relevante for fiskeolje og fiskeprotein til fôr. 

  1. Råstoffet må være kategori 3 materiale
  2. Råstoffet må bearbeides i et godkjent anlegg for animalske biprodukter
  3. Bearbeidingsmetoden må være godkjent

En virksomhet som produserer næringsmidler som inneholder produkter av animalske opprinnelse må være godkjent etter næringsmiddelhygiene-regelverk.

Krav til godkjenning etter regelverk om animalske biprodukter

Hvis det oppstår animalske biprodukter i en virksomhet som produserer næringsmidler, er det ikke krav om at virksomheten må ha godkjenning etter animaliebiprodukt-regelverk, men virksomheten må kategorisere materialet riktig og levere materialet til et godkjent anlegg for bearbeiding av animalske biprodukt. Før et animalsk biprodukt kan benyttes som fôr, må det være bearbeidet med en godkjent metode. Dette for å hindre smitte.

Unntaket for godkjenning etter animaliebiprodukt-regelverket gjelder ikke for virksomheter som bearbeider animalske biprodukter til avledede produkter som f.eks. fiskeolje eller bearbeidet animalsk fiskeprotein. Dermed skal virksomheten som bearbeider fiskeolje og fiskeprotein til både næringsmidler og fôr ha godkjenning både etter næringsmiddelregelverk og etter animaliebiprodukt-regelverk. I animaliebiprodukt-regelverket er det satt en lettelse i kravene for produksjon av fiskeolje. Det er unntak for kravet om å benytte en bearbeidingsmetode som er godkjent etter animaliebiprodukt-regelverket dersom fiskeoljen er produsert i en virksomhet som er godkjent etter næringsmiddelhygieneregelverket  og som produserer fiskeolje i samsvar med kravene i animaliehygiene-forskriften.

Krav til registrering etter fôrregelverket

En virksomhet som produserer, omsetter eller bruker fôr er et fôrforetak og må som hovedregel registrere seg, noen fôrforetak må ha godkjenning etter fôrhygieneforskriften. Forskriften setter også krav om at «driftsansvarlige for fôrforetak og gårdbrukere bare kan anskaffe og bruke fôrvarer fra en virksomhet som er registrert og/eller godkjent etter fôrhygieneforordningen. 

En virksomhet som omsetter fiskeolje eller fiskeprotein beregnet til bruk i fôrblanding eller til fôring direkte, må være registrert etter fôrhygieneregelverket og oppfylle systemkravene i dette regelverket. 

Materielle krav til fiskeolje og fiskeprotein som skal brukes i fôr 

Fiskeolje og fiskeprotein som skal brukes i en fôrblanding eller som skal gis til en hund eller en hest uten at det har vært blandet inn i en fôrblanding på en virksomhet, er definert som et fôrmiddel og må følge kravene til fôrmiddel. Dette gjelder f.eks. krav til merking og grenseverdier for innhold av uønskede stoffer. De materielle kravene fins i forskrift om fôrvarer og forskrift om merking og omsetning av fôrvarer.

Oppsummering

Virksomheter som produserer fiskeolje eller fiskeprotein som skal kunne anvendes både som næringsmiddel og fôr må ha godkjenning etter næringsmiddelhygiene-regelverket, godkjenning etter animaliebiprodukt-regelverket og registrering etter fôrhygieneregelverket.

Fant du det du lette etter?