Merking av grovfôr

Publisert 07.08.2018     Sist endret 13.05.2019

Målet med korrekt merking er å sikre at brukere av fôret får tilstrekkelig informasjon til å treffe informerte valg om hvilke produkter som best oppfyller behovene. Korrekt merking er også med på å sikre trygt fôr, trygg bruk av fôret og derved trygg mat. Merking har derfor betydning for både folkehelse, dyrehelse og dyrevelferd.

Disse formålene oppnås gjennom merking fordi det bidrar til å sikre

  1. sporing av produktet
  2. at brukeren får nødvendig informasjon om bruk av produktet
  3. at brukeren får informasjon om sammensetning av produktet slik at bruker kan gjøre informerte valg tilpasset de aktuelle behov

Det er viktig at merking ikke villeder brukeren.

Det er den driftsansvarlige for virksomheten som skal sikre at merkingen er iht. regelverket. Hvis en forhandler merker innkjøpte fôrvarer i sin egen virksomhet blir han ansvarlig for merkingen. Det samme gjelder hvis en virksomhet bare oversetter merkingen fra et annet språk til norsk. Driftsansvarlig for andre omsetningsledd skal så langt det er mulig, påse at merkingen er iht. regelverket og bidra til at vareopplysningene blir formidlet i hele kjeden fram til kjøper.

Det er Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer Jf. regulering (EU) nr. 767/2009 om omsetning og bruk av fôrvarer og regulering (EU) nr. 68/2013 fôrmiddelkatalogen, som har bestemmelser om merking av grovfôr.

Veileder for merking av fôrvarer 

I tabellen er det angitt hva grovfôr skal merkes med, sammen med regelverkshenvisning til forskrift om merking og omsetning av fôrvarer.

Følgende opplysninger er obligatoriske å merke ubehandlet grovfôr eller grovfôr som kun er tilsatt konserveringsmidler eller tilsetningsstoffer for ensilasje. Dersom det imidlertid tilsettes andre tilsetningsstoffer (f.eks. urea) er det ytterligere merkekrav jfr. artikkel 15 i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer:

Type fôr og navn på fôrmiddel

Skal merkes med «Fôrmiddel» og hvilken type grovfôr det er. Det er anbefalt å bruke benevnelsene som er nevnt i fôrmiddelkatalogen kap. 6 på type grovfôr.

Høy: Dersom det er mer enn 3,5% av tørrstoffet i høyet som inneholder aske som er uløselig i HCL skal askeinnholdet merkes.

Halm: Det skal angis fra hvilken planteart halmen kommer fra. Behandlet halm skal merkes med hvilken behandling som er foretatt.

Art. 15 a) b)

Se fôrmiddel-katalogen ens tabell 6.

Navn og adresseNavn og adresse til fôrvirksomheten som er ansvarlig for merkingen.Art. 15 b)
Fant du det du lette etter?