Regelverksprosess

Nye regler om medisinfôr

Publisert 23.02.2022     Sist endret 23.02.2022

Forslag til ny medisinfôrforskrift sendes med dette ut på høring. Medisinfôrforskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/4 (medisinfôrforordningen) i norsk rett. Medisinfôrforordningen erstatter gjeldende regelverk på området, som er direktiv 90/167/EØF.

Direktiv 90/167/EØF er 30 år gammelt og ble fastsatt før det indre markedet i EU ble etablert. På den tiden var det langt færre medlemsstater i EU og de hadde stort nasjonalt handlingsrom innenfor regelverket, siden det manglet godkjenningskriterier for virksomheter som produserer medisinfôr og vage bestemmelser om forskrivning av medisinfôr. Praktiseringen og gjennomføringen av direktiv 90/167/EØF har også vært ulik i medlemsstatene. Formålet med den nye medisinfôrforordningen er derfor å harmonisere regelverket for medisinfôr i EØS-området for å få et høyt trygghetsnivå i produksjon, lagring, transport, omsetning og bruk av medisinfôr. Regelverket omhandler også import og forskriving av medisinfôr.

Medisinfôrforordningen omhandler ikke de veterinære legemidlene som inngår i fôret. Dette reguleres av forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr og disse to forordningene er nært knyttet til hverandre og skal anvendes fra samme tidspunkt.

Det er nytt at det med innføringen av medisinfôrforordningen legges til rette for bruk av medisinfôr til kjæledyr. Kjæledyr har frem til nå ikke vært omfattet av målgruppen for bruk av medisinfôr.

Alle virksomheter som produserer medisinfôr eller mellomprodukter, skal være godkjent av Mattilsynet i samsvar med forordning (EF) nr. 183/2005 (fôrhygieneforordningen) og oppfylle kravene i kapittel II i medisinfôrforordningen. Dette gjelder også mobile fôrblanderier samt primærprodusenter som produserer medisinfôr for bruk til dyr på egen gård. De sistnevnte er en ny gruppe virksomheter som kan produsere medisinfôr. Alle virksomhetene skal føres opp på de nasjonale virksomhetslistene.

Medisinfôr skal tilføres dyr kun i de tilfeller det foreligger en forskrivning. Det er i hovedsak veterinærer som kan forskrive medisinfôr. Ifølge lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) har fiskehelsebiologer de samme rettigheter og plikter som veterinærer, når det gjelder akvatiske dyr, jf. dyrehelsepersonelloven §§ 17 og 18.

Vedleggene til forordningen gir presiseringer til mange av de enkelte bestemmelsene i medisinfôrforordningen. Vedleggene har samme juridiske status som resten av forordningen. Det forventes at det vil skje endringer i vedleggene i medisinfôrforordningen basert på teknologisk og vitenskapelig utvikling eller på bakgrunn av erfaringer fra gjennomføringen av reglene.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 16.03.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jorunn Madsen, rådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 27