Rapport

Overvåkingsprogram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk 2021

Publisert 26.09.2022     Sist endret 26.09.2022

I 2021 ble 16 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter.

Hva undersøkte vi?

6 prøver av fiskeolje, 2 prøver av fiskemel og 8 prøver av fiskeprotein-konsentrat.

Tidsrom:2021
Hva lette vi etter? Uønskede stoffer dioksiner og furaner (PCDD/F), dioksinlignende PCB (dl-PCB), PCB6, polybromerte diphenyleter (PBDE), Perfluorerte forbindelser (PFAS), klorerte pesticider, og metaller (kvikksølv, bly, kadmium og arsen). Prøvene ble også analysert for rester av tilsetningsstoffet ethoxyquin som nå er utfaset, ethoxyquin dimer samt utvalgte medisinrester og salmonella.
Hva fant vi?Innholdet av alle organiske miljøgiftene var lave det ble ikke funnet overskridelse av grenseverdi. Det ble ikke påvist ethoxyquin, ethoxyquin dimer eller salmonella. En prøve hadde spor av legemidlet emmamectin B1a (lusemiddel).
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer