Rapport

Overvåkingsprogram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk 2022

Publisert 31.08.2023     Sist endret 31.08.2023

I 2022 ble 20 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer syntetiske antioksidanter protein fra drøvtyggere og salmonella. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter, det ble ikke påvist protein fra drøvtyggere eller salmonella.

Hva undersøkte vi?

9 prøver av fiskeolje og 11 prøver av fiskemel

Tidsrom:2022
Hva lette vi etter?

Prøvene ble analysert for fremmedstoffene dioksiner, PCB6, bromerte falmmehemmere, (PBDE), perfluorerte forbindelser (PFAS) og klorerte pesticider (dieldrin/aldrin, DDT, toksafen, klordan, endosulfan, sum heptaklor, sum HCH og HCB).

Fiskemel ble i tillegg analysert for metaller (kvikksølv, bly, kadmium og arsen), syntetiske antioksidanter (ethoxyquin, ethoxyquin dimer, BHA og BHT), prosesserte animalske proteiner fra drøvtyggere (ulovlig PAP), vitamin E og Salmonella.

Hva fant vi?

Konsentrasjonen av alle organiske miljøgifter i fiskemel og fiskeolje var lave. Ingen av fiskemelene eller fiskeoljene hadde konsentrasjoner av dioksiner eller PCB6 over de øvre grenseverdiene.

Det ble funnet lave nivå av metaller i fiskemel, og ingen overskridelser av grenseverdiene for arsen, kvikksølv, kadmium eller bly.

Det ble ikke påvist salmonella, PAP, ethoxyquin eller ethoxyquin dimer i noen av prøvene analysert i 2022.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer