Registrering/godkjenning iht. forskrift om fôrhygiene

Publisert 11.01.2013     Sist endret 24.10.2022

Med få unntak skal alle virksomheter i fôrkjeden fra primærproduksjon til kommersielle produsenter, omsettere, lagerhold og transportørere være registrert eller godkjent. Kravet til registrering, eventuelt godkjenning, følger av Forskrift om fôrhygiene som gjennomfører forordning nr. 183/2005. Noen fôraktiviteter krever også registrering eller godkjenning etter TSE-forskriften. Der stilles det også krav om kontroll og styring for å sikre sporbarhet, trygt fôr og helsemessig trygg mat.

Hvorvidt en virksomhet skal registreres eller godkjennes avhenger av virksomhetens aktivitet. Det er den driftsansvarlige for virksomheten som har ansvaret for registrering/godkjenning samt etterlevelse av relevant regelverk. Registrering og søknad om godkjenning gjøres via Mattilsynets skjematjeneste via skjemaet «Ny fôrvirksomhet». Når du er registrert eller blir godkjent, tildeles du et registrerings-/godkjenningsnummer som består av den internasjonale ISO-koden for Norge (NO) og et flersifret nummer. Godkjente virksomheter vil i tillegg få tegnet α før NO. Du komme på en offentlig liste over registrerte-/godkjente fôrvirksomheter på mattilsynet.no.

Det at alle ledd i fôrkjeden skal være registret eller godkjent gjør det mulig for Mattilsynet å gjennomføre offentlig kontroll. Det er bare tillat å anskaffe og benytte fôrvarer fra virksomheter som er registrert/godkjent (Forskrift om fôrhygiene jf. forord. 183/2005, art. 5, nr. 6) og listene kan brukes til å sjekke at de du handler med er registrert/godkjent.

I det følgende redegjøres det for:

 • Registrering/godkjenning av virksomheter i fôrindustrien                                                       
 • Registrering av primærprodusenter
 • Registering av hestehold
 • Registrering av transportører

Registrering/godkjenning av virksomheter i fôrindustrien

Virksomheter som produserer og eller omsetter følgende tilsetningsstoffer skal være godkjent, jf. forord. 183/2005, vedl. IV, kap 1:

 • Teknologiske tilsetningsstoffer:
  - Antioksidanter som det er fastsatt et størsteinnhold for
 • Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: alle.
 • Sensoriske tilsetningsstoffer:
  - Fargestoffer i gruppen karotenoider og xantofyller
 • Avltekniske/zootekniske tilsetningsstoffer: alle

Virksomheter som produserer og/eller omsetter premikser som inneholder en eller flere av følgende tilsetningsstoffer skal være godkjent, jf. forord. 183/2005, vedl. IV, kap. 2:

 • Ernæringsmessige tilsetningsstoffer:
  - A- og D-vitamin
  - Sporstoffer: Kopper og selen
 • Avltekniske/zootekniske tilsetningsstoffer:
  - Andre avltekniske/zootekniske stoffer
 • Koksidiostatika og histomonostatika

Virksomheter som produserer fôrblandinger som inneholder en eller flere av følgende tilsetningsstoffer skal være godkjent, jf. forord. 183/2005, vedl. IV, kap. 3:

 • Avltekniske/zootekniske tilsetningsstoffer:
  - Andre avltekniske/zootekniske tilsetningsstoffer
 • Koksidiostatika og histomonostatika

Virksomheter som:

 • bearbeider vegetabilsk olje,
 • produserer fettsyrer,
 • produserer biodiesel eller
 • blander fett

skal også være godkjent, jf. forord. 183/2005 vedl. II, pkt. 10 om «Anlegg og utstyr».

Virksomheter som ikke omfattes av plikten til godkjenning skal være registrert. Dette gjelder:

 • produsenter og omsettere av fôrvarer som ikke er godkjenningspliktig
 • frittstående lager
 • transportører av fôrmidler (råvarer), tilsetningsstoffer, premikser og bruksferdige fôrblandinger

Unntatt fra registreringsplikten er detaljhandel av fôrvarer til selskapsdyr/kjæledyr.

Krav til godkjente/registrerte virksomheter

Det er de samme kravene og pliktene for virksomheten uansett om den er registrert eller godkjent. Virksomheten må oppfylle relevante krav om grunnforutsetninger som gjelder anlegg og utstyr, personale, produksjon, kvalitetskontroll, lagring, transport, registrering/journaler, reklamasjon og tilbakekalling av produkter (Forskrift om fôrhygiene jf. Forord. 183/2005, vedl. 2). Videre stilles det systemkrav til virksomheten om å styre og kontrollere aktivitetene iht. en gjennomført fareanalyse basert på HACCP-prinsippene (Forskrift om fôrhygiene jf. Forord. 183/2005, art. 6 og 7).

Europeisk fôrindustri har utarbeidet retningslinjer som kan benyttes som et hjelpemiddel for å oppfylle kravene. Disse finnes på EU sin hjemmeside. Europakommisjonen har laget et veiledningsdokument om registrering og godkjenning iht. fôrhygiene som inneholder mye nyttig informasjon: EUR-Lex - 52019XC0705(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Det at alle ledd i fôrkjeden skal være registrert eller godkjent gjør det mulig for Mattilsynet å gjennomføre offentlig kontroll. Det er bare tillatt å anskaffe og benytte fôrvarer fra virksomheter som er registrert og/eller godkjent (Forskrift om fôrhygiene jf. forord. 183/2005, art. 5, nr. 6).

Mattilsynets saksbehandling og tilsyn

Registrering skjer automatisk, men Mattilsynet vil kunne følge opp med kontroll for å verifisere at kravene er oppfylt.

De som søker godkjenning skal også erklære at de tilfredsstiller relevante krav i forordningens vedlegg 2 og styrer og kontrollerer iht gjennomført HACCP-analyse. De kan imidlertid ikke igangsette aktiviteter som krever godkjenning før Mattilsynet har kontrollert at virksomheten oppfyller kravene. På visse vilkår, jf. art 13, kan det gis betinget godkjenning. Innen 3 mnd., som kan forlenges til maks 6 mnd., skal Mattilsynet ha gjennomgått dokumentasjonen som grunnlag for en eventuell permanent godkjenning.

Registrering av primærprodusenter

Alle primærprodusenter som produserer fôr til og/eller fôrer dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon skal være registrert. Primærprodusenter som mottar produksjonstilskudd vil automatisk bli registrert via data fra Landbruksdirektoratet. Fiskeoppdrettere (brukere av fôr til fisk) vil automatisk bli registrert via Fiskeridirektoratets register over akvakulturtillatelser.

Registrerte primærprodusenter skal tilfredsstille:

 • vedlegg I om krav til primærproduksjon av fôrvarer og retningslinjer for god produksjonspraksis, og/eller
 • vedlegg III om god fôringspraksis.
 • annet relevant regelverk knyttet til fôrvarer

Unntatt fra registreringsplikten er:

 • fôrproduksjon til og fôring av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon som konsumeres i egen privat husholdning
 • Primærprodusenter som årlig selger/omsetter inntil 15 tonn landbruksfôr (korn eller grovfôr) innenfor en avstand av 30 km, jf. forskrift om fôrhygiene § 3.

Særskilte krav til visse primærprodusenter

Produsenter som blander sitt eget fôr og bruker (rene) tilsetningsstoffer eller premiks skal registrere seg i Mattilsynets skjematjeneste under aktiviteten produksjon og produksjonsformen «produksjon av blandinger til egen besetning og som innebærer registering. I tillegg til kravene i vedlegg I og III skal primærprodusenten oppfylle kravene i vedlegg II. De må også gjennomføre en fareanalyse basert på HACCP-analyse og styre/kontrollere i forhold til denne. Det innebærer å kartlegge forhold som kan utgjøre en fare for fôrtryggheten og iverksette risikoreduserende tiltak/rutiner.

Registrering av hestehold

Registreringsordninger

 • Hestehold som mottar produksjonstilskudd har Mattilsynet allerede registrert via data fra Landbruksdirektoratet. Disse trenger ikke å gjøre noe aktivt for å la seg registrere
 • Hestehold som ikke er berettiget produksjonstilskudd skal la seg registrere i Mattilsynets nettbaserte skjematjeneste i skjemaet ”Nytt dyrehold”

Krav til hesteholdet

 • Når det gjelder fôring av hest gjelder vedlegg III om ”god fôringspraksis”
 • Hvis det i tillegg produseres fôr skal en tilfredsstille vedlegg I om krav til primærproduksjon av fôrvarer og retningslinjer for god produksjonspraksis
 • Annet relevant regelverk knyttet til fôrvarer

Registrering av transportører

Transportører av fôrvarer er registreringspliktig. Fôrvarer i denne sammenheng er tilsetningsstoffer, premikser (blanding av tilsetningsstoffer), tilskuddsfôr, fôrmidler/råvarer og bruksferdige fôrblandinger.

Transportører skal la seg registrere i Mattilsynets skjematjeneste under aktiviteten «transport» og tilfredsstille relevante krav i forordningens vedlegg 2, blant annet om renhold, forveksling, kryssforurensning og journalføring/sporbarhet. Det skal også gjennomføres en fareanalyse basert på internasjonal standard (HACCP-prinsippene). Det innebærer å kartlegge forhold som kan utgjøre en fare for fôrtryggheten og iverksette risikoreduserende tiltak/rutiner. For å bli registrert må transportvirksomheten erklære at kravene er oppfylt.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning