Registrering/godkjenning iht. forskrift om fôrhygiene

Publisert 11.01.2013     Sist endret 15.03.2021

Med få unntak skal alle foretak/virksomheter i fôrkjeden fra primærproduksjon (landbruk) til komersielle produsenter, omsettere, lagerhold og transportørere være godkjent eller registrert. Kravet til registrering eventuelt godkjenning følger av Forskrift om fôrhygiene som gjennomfører forordning nr. 183/2005. Der stilles det også krav om kontroll og styring for å sikre sporbarhet, trygt fôr og helsemessig trygg mat.

Hvorvidt en virksomhet skal registreres eller godkjennes avhenger av virksomhetens aktivitet.

Alle virksomheter som har aktiviteter knyttet til fôr må kjøpe tjenester (f. eks. transport, lager mv), anskaffe og benytte fôrvarer kun fra registrerte/godkjente virksomheter.

Det er den driftsansvarlige for virksomheten som har ansvaret for registrering/godkjenning samt etterlevelse av relevant regelverk.

I det følgende redegjøres det for:

 • Registrering/godkjenning av virksomheter i fôrindustrien                                                        
 • Registrering av primærprodusenter
 • Registering av hestehold
 • Registrering av transportører

Registrering/godkjenning av virksomheter i fôrindustrien

Fôrindustrien omfatter virksomheter som produserer, omsetter, lagrer og/eller transporter fôrvarer. Disse skal la seg registrere i Mattilsynets skjematjeneste. Avhengig av hva som produseres og/eller omsettes skal enkelte virksomheter også være godkjent. Det gjelder de som produserer og/eller omsetter visse tilsetningsstoffer og premikser eller produserer fôrblandinger med visse tilsetningsstoffer. Stoffene skal være godkjent iht. forskrift 12. april 2005 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Aktiviteter som innebærer godkjenning/registrering:

Virksomheter som produserer og eller omsetter følgende tilsetningsstoffer skal være godkjent, jf forordningens vedlegg IV Kap 1:

 • Teknologiske tilsetningsstoffer:

                - Antioksidanter som det er fastsatt et størsteinnhold for:

 • Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper:

                - Vitaminer, provitaminer og kjemisk entydige beskrevne stoffer med

                  tilsvarende virkning

                - Mikromineraler

                - Aminosyrer og deres salter

                - Analoger av aminosyrer

                - Urea og derivater av urea

 • Sensoriske tilsetningsstoffer:

                - Fargestoffer i gruppen karotenoider og xantofyller

 • Zootekniske tilsetningsstoffer:

                - Enzymer

                - Mikroorganismer

                - Andre zootekniske stoffer (Formi LHS, Benzosyre m.fl.)

 • Koksidiostatika og histomonostatika
              

Virksomheter som produserer og/eller omsetter premikser som inneholder en eller flere av følgende tilsetningsstoffer skal være godkjent, jf. forordningens vedlegg IV kap. 2:

 • Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper:

                - Vitaminer, provitaminer og kjemisk entydige beskrevne stoffer med

                  tilsvarende virkning: A- og D-vitamin

                - Mikromineraler: Kopper og selen

 • Zootekniske tilsetningsstoffer:

                - Andre zootekniske stoffer (Formi LHS, Benzosyre m.fl.)

 • Koksidiostatika og histomonostatika

        

Virksomheter som produserer fôrblandinger som inneholder en eller flere av følgende tilsetningsstoffer skal være godkjent, jf forordningens vedlegg IV kap. 3:

 • Zootekniske tilsetningsstoffer:

                - Andre zootekniske stoffer (Formi LHS, Benzosyre m.fl.)

 • Koksidiostatika og histomonostatika

Virksomheter som:

 • bearbeider vegetabilsk olje,
 • produserer fettsyrer,
 • produserer biodiesel eller
 • blander fett

skal være godkjent, jf forordningens vedlegg II, pkt 10 om «Anlegg og utstyr».

Virksomheter som ikke omfattes av plikten til godkjenning skal være registrert. Dette gjelder:

 • produsenter og omsettere av fôrvarer som ikke er godkjenningspliktig
 • frittstående lager
 • transportører av fôrmidler (råvarer), tilsetningsstoffer, premikser og bruksferdige fôrblandinger

Unntatt fra registreringsplikten er detaljhandel av fôrvarer til selskapsdyr.

Krav til godkjente/registrerte virksomheter

Både registrerte og godkjente virksomheter skal tilfredsstille relevante krav i fôrhygieneforordningens vedlegg 2 om anlegg og utstyr, personale, produksjon, kvalitetskontroll, lagring, transport, registrering/journaler, reklamasjon og tilbakekalling av produkter. Videre skal virksomhetene styre og kontrollere aktivitetene iht en gjennomført fareanalyse basert på HACCP-prinsippene (Hazard Analysis (and) Critical Control Point)., jf forordningens art. 6 og 7. Det er ingen forskjell i systemkravene til godkjente og registrerte virksomheter.

Europeisk fôrindustri har utarbeidet retningslinjer som kan benyttes som et hjelpemiddel for å oppfylle kravene. Disse finnes på EU sin hjemmeside.

Det er bare tillatt å anskaffe og benytte fôrvarer fra virksomheter som er registrert og/eller godkjent.

Skjema for registrering eventuelt godkjenning

Registrering eventuelt søknad om godkjenning er web-basert og skjer i Mattilsynets skjematjeneste.

I skjemaet for registrering/godkjenning skilles det mellom aktivitetene produksjon, omsetning, frittstående lager og transport. For flere er omsetning og lagring en integrert del av produksjonen. Disse skal bruke aktiviteten produksjon. Hvis virksomheten omsetter/lagrer produkter som ikke er egenprodusert skal de også la seg registrere som omsetter/frittstående lager. Grossister, agenter, detaljhandel mv skal registreres under omsetning. Hvis virksomheten importerer fôrvarer må den også registreres som importør i eget skjema og melde import av fôrvarer fra 3. land. Aktiviteten ”frittstående lager” gjelder for virksomheter som har lagring av fôrvarer som hovedaktivitet, f.eks. havnesilo/-lager.

Før utfylt skjema sendes skal virksomheten erklære at den etterlever forskriftens krav. Saken vil bli behandlet av Mattilsynets avdelingskontor (DK)

Registrerte og godkjente virksomheter vil bli tildelt et registrerings-/godkjenningsnummer som består av den internasjonale ISO-koden for Norge, NO, og et flersifret nummer. Godkjente virksomheter vi i tillegg få tegnet a før NO.

Mattilsynets saksbehandling og tilsyn

Registrering skjer automatisk, men DK vil kunne følge opp med kontroll for å verifisere at kravene er oppfylt.

De som søker godkjenning skal også erklære at de tilfredsstiller relevante krav i forordningens vedlegg 2 og styrer og kontrollerer iht gjennomført HACCP-analyse. De kan imidlertid ikke igangsette aktiviteter som krever godkjenning før DK har kontrollert at virksomheten oppfyller kravene. På visse vilkår, jf. art 13, kan det gis betinget godkjenning. Innen 3 mnd., som kan forlenges til maks 6 mnd., skal DK ha gjennomgått dokumentasjonen som grunnlag for en eventuell permanent godkjenning.

Som nevnt er det ingen forskjell i systemkravene til godkjente og registrerte virksomheter. Da godkjenningen er knyttet opp til tilsetningsstoffer, som ved feil håndtering og bruk kan medføre risiko for skader, vil godkjente virksomheter være i en ”høyere risikoklasse” enn de registrerte. Dette vil ha betydning for Mattilsynets prioriteringer av tilsynet.

Registrering av primærprodusenter

Alle primærprodusenter som produserer fôr til og/eller fôrer dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon skal være registrert. Primærprodusenter som mottar produksjonstilskudd vil automatisk bli registrert via data fra Landbruksdirektoratet. Fiskeoppdrettere (brukere av fôr til fisk) vil automatisk bli registrert via Fiskeridirektoratets register over akvakulturtillatelser.

Registrerte primærprodusenter skal tilfredsstille:

 • vedlegg I om krav til primærproduksjon av fôrvarer og retningslinjer for god produksjonspraksis, og/eller
 • vedlegg III om god fôringspraksis.
 • annet relevant regelverk knyttet til fôrvarer

Unntatt fra registreringsplikten er:

 • fôrproduksjon til og fôring av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon som konsumeres i egen privat husholdning
 • Primærprodusenter som årlig selger/omsetter inntil 15 tonn landbruksfôr (korn eller grovfôr) innenfor en avstand av 30 km, jf. forskrift om fôrhygiene § 3.

Særskilte krav til visse primærprodusenter

Produsenter som blander sitt eget fôr og bruker (rene) tilsetningsstoffer eller premiks skal la seg registrere i Mattilsynets skjematjeneste under aktiviteten produksjon og produksjonsformen «produksjon av blandinger til egen besetning og som innebærer registering) I tillegg til kravene i vedlegg I og III skal primærprodusenten oppfylle kravene i vedlegg II. De må også gjennomføre en fareanalyse basert på internasjonal standard (HACCP-analyse) og styre/kontrollere i forhold til denne. Det innebærer å kartlegge forhold som kan utgjøre en fare for fôrtryggheten og iverksette risikoreduserende tiltak/rutiner.

Registrering av hestehold

Alt hestehold der en eller flere hester er å anse som et produksjonsdyr som inngår i matkjeden er registreringspliktig. Den ansvarlige for hesteholdet er ansvarlig for registreringen og etterlevelse av kravene til god fôrings- og eventuelt fôrproduksjonspraksis

Registreringsordninger

 • Hestehold som mottar produksjonstilskudd har Mattilsynet allerede registrert via data fra Landbruksdirektoratet. Disse trenger ikke å gjøre noe aktivt for å la seg registrere
 • Hestehold som ikke er berettiget produksjonstilskudd skal la seg registrere i Mattilsynets nettbaserte skjematjeneste i skjemaet ”Nytt dyrehold”

Krav til hesteholdet

 • Når det gjelder fôring av hest gjelder vedlegg III om ”god fôringspraksis”
 • Hvis det i tillegg produseres fôr skal en tilfredsstille vedlegg I om krav til primærproduksjon av fôrvarer og retningslinjer for god produksjonspraksis
 • Annet relevant regelverk knyttet til fôrvarer

Registrering av transportører

Transportører av fôrvarer er registreringspliktig. Fôrvarer i denne sammenheng er tilsetningsstoffer, premikser (blanding av tilsetningsstoffer), tilskuddsfôr, fôrmidler/råvarer og bruksferdige fôrblandinger.

Transportører skal la seg registrere i Mattilsynets skjematjeneste under aktiviteten «transport» og tilfredsstille relevante krav i forordningens vedlegg 2, blant annet om renhold, forveksling, kryssforurensning og journalføring/sporbarhet. Det skal også gjennomføres en fareanalyse basert på internasjonal standard (HACCP-prinsippene). Det innebærer å kartlegge forhold som kan utgjøre en fare for fôrtryggheten og iverksette risikoreduserende tiltak/rutiner. For å bli registrert må transportvirksomheten erklære at kravene er oppfylt.

Fant du det du lette etter?