Eksport av bier og humler

Publisert 09.03.2017     Sist endret 09.03.2017

Eksport av bier (Apis mellifera) og humler (Bombus spp.) til land i EU/EØS er tillatt på visse dyrehelsemessige betingelser.

Betingelsene omfatter krav om at biene eller humlene skal:

 1. komme fra virksomheter som:
  1. er registrert i Landbruksregisteret og underlagt regelmessig kontroll av Mattilsynet,
  2. overholder bestemmelsene om varslingsplikt for lukket yngelråte, liten kubebille (Aethina tumida), Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps spp.), åpen yngelråte, trakémiddinfeksjon og varroainfeksjon,
  3. overholder bestemmelsene om bekjempelse av sjukdommene nevnt i bokstav b),
  4. overholder relevante bestemmelser om dyrevern, og 
  5. kun eksporterer bier og humler som ikke viser noe tegn på sjukdom.
    
 2. komme fra virksomheter eller områder som ikke er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner.
   
 3. komme fra et område som ikke omfattes av et forbud i forbindelse med forekomst av lukket yngelråte (forbudet skal ha vart i minst 30 dager etter det seneste registrerte tilfellet og etter den datoen da alle bikuber innenfor en radius på tre kilometer var kontrollert av Mattilsynet og alle infiserte bikuber var brent eller behandlet og kontrollert til Mattilsynets tilfredshet). Alternativt kan humler komme fra et anlegg som er isolert fra det omgivende miljøet, som er anerkjent og under tilsyn av Mattilsynet, som er fritt for lukket yngelråte og som ble inspisert umiddelbart før avsendelsen, og verken humler eller yngel viste kliniske tegn på eller antydning til sykdommen.
   
 4. komme fra et område med en radius på minst 100 km, som ikke er omfattet av restriksjoner i forbindelse med mistanke om eller bekreftet forekomst av liten kubebille eller Tropilaelaps-midd, og der det ikke forekommer angrep av disse.
   
 5. i likhet med emballasjen de sendes i, ha gjennomgått en visuell undersøkelse for å påvise forekomst av liten kubebille eller dennes egg og larver, eller andre skadedyr, særlig Tropilaelaps-midd, som angriper bier.
   
 6. følges av et helsesertifikat utstedt av en offentlig veterinær eller en annen offentlig tjenestemann i Mattilsynet. Helsesertifikatet skal være i overensstemmelse med en bestemt modell. Del I av sertifikatmodellen kan fylles ut av avsenderen. Utfyllingen kan skje elektronisk i TRACES.
   
 7. Betingelsene for eksport av bier til land i EU/EØS er fastsatt i forskrift om handel med dyr og forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater.

Forbudt å drive vandrebirøkt over riksgrensen

Det er forbudt å drive vandrebirøkt over riksgrensen. Forbudet gjelder selv om det ikke foreligger dyrehelsemessige forhold som gjør at det ikke er lov å eksportere bier fra virksomheten.

Forbudet er fastsatt i forskrift handel med dyr.

Eksport av bier og humler til land utenfor EU/EØS (tredjeland)

Ved eksport av bier eller humler til tredjeland er det eksportørens ansvar å undersøke hvilke krav mottakerlandet stiller. Det finnes i utgangspunktet ikke ferdige helsesertifikater. Hvis mottakerlandet stiller krav om helsesertifikat fra offentlig myndighet, er det som regel Mattilsynet som må utferdige selve sertifikatet.

Fant du det du lette etter?