Eksport av klauvdyr

Publisert 14.01.2013     Sist endret 21.04.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Handel innenfor EØS-området reguleres av særforskrifter for de ulike dyreartene. De dyrehelsemessige betingelsene for innførsel og utførsel innen EU/EØS-området og for import til EU/EØS fra tredjeland finnes i disse ulike handelsforskriftene. Her opplyses bl.a. om krav til opprinnelse, identifikasjon, helseattest og om hvilke krav som stilles til dokumentasjon og attestasjon av helsetilstanden. Link til særforskriftene

I tillegg må kravene i TSE-forskriften være oppfylt, jf:

Samhandel innen EU/EØS med levende dyr samt import av levende dyr fra tredjeland (land utenfor EU/EØS-området) registreres i en felles EU-database kalt  TRACES (EU TRAde Control and Expert System).  Helsesertifikatene for de ulike dyreartene finnes tilgjengelig i denne databasen. Helsesertifikatmodeller fremgår ellers av aktuell handelsforskrift eller av EU’s handelsdirektiv for dyrearten. Ved samhandel innen EU/EØS med levende dyr vil første del av helsesertifikatet kunne utfylles i TRACES og deretter sendes elektronisk til Mattilsynet for godkjenning. Dette skal gjøres når Norge er avsenderland.

Ved eksport til tredjeland er det eksportørens ansvar å undersøke hvilke krav som mottakerlandet stiller, og det finnes i utgangspunktet ikke ferdige helsesertifikater. Når det er krav om helsesertifikat, er det Mattilsynet som må utferdige selve sertifikatet. Mattilsynet har ved behov fra eksportør utarbeidet eksportsertifikat for enkelte dyrearter til noen tredjeland. TSE-forskriftens bestemmelser gjelder også for eksport av storfe til tredjeland.

Fristatus og tilleggsgarantier

EU/EØS-land kan søke om å få fristatus eller tilleggsgarantier for enkelte sjukdommer, som gir landet rett til å stille tilleggskrav ved innførsel. Dette formaliseres med EU-vedtak for EU-land og ESA-vedtak for Norges del. Det skal fremgå av helsesertifikatet hvilket vedtak det enkelte land legger til grunn nå det stilles tilleggskrav. Disse vedtakene blir stadig endret etter hvert som de enkelte land eller region i land klarer å oppnå fristatus eller tilleggsgarantier.

Norge er innvilget særlige handelskrav for følgende sjukdommer:

Fristatus

  • Tuberkulose, storfe
  • Brucellose, storfe
  • Enzootisk bovin leukose (EBL), storfe

Tilleggsgarantier

  • IBR, storfe
  • Aujeszky’s disease, svin
  • Skrapesjuke, småfe

Vår fristatus og tilleggsgarantier for disse sjukdommene dokumenteres for Norges del i ESA-vedtakene:

Ved utførsel av dyr skal det vises til disse vedtakene i helsesertifikatet.

Norge fikk opprinnelig fristatus for Brucella melitensis hos småfe på historisk grunnlag. Dette ble imidlertid ikke videreført i et eget ESA-vedtak i forbindelse med utvidelsen av EØS-avtalen. Praksis hittil har likevel vært at Norge har videreført status som fritt land. Norge startet opp et overvåkningsprogram i 2003, og det planlegges nå å søke om fristatus for B. melitensis, slik at Norge får det formelle på plass.

Hvilke land i EU som har fristatus eller tilleggsgarantier fremgår av følgende rettsakter

Det er nedenfor linker til de konsoliderte rettsaktene på EUR-lex, dvs. at de er oppdatert med endringer. Alle er på engelsk. På grunn av forsinkelser i oppdateringen av databasen EUR-lex, lenkes det i tillegg til de siste endringsvedtakene, som må leses sammen med den konsoliderte utgaven.

Storfe

Svin

Småfe

Man må være klar over at det kan oppnås tilleggsgarantier på ulike nivåer, noe som vil fremgå av den enkelte rettsakten, ved at land blir plassert i ulike vedlegg. For eksempel har noen land overvåkning for en sjukdom, selv om de på langt nær kan anses fri for sjukdom, og kanskje det også vaksineres. Det stilles andre krav ved forflytning av dyr fra disse land/ regioner, enn fra land som er fri for sjukdom. I tillegg kan status gis for hele land eller regioner i land.

Blåtunge

Norge er fritt for blåtunge, og har ingen restriksjoner på flytting av dyr. Denne forskrifter regulerer flytting av dyr som er mottakelige for blåtunge mellom ulike soner (frisoner og ulike restriksjonssoner) innen EU/EØS-området:

EU-kommisjonen vedlikeholder også en webside med oppdatert kart over land med restriksjoner for blåtunge.

Merking av dyr

Bestemmelser om merking av dyr finnes i merkeforskriftene. For storfe som skal flyttes fra Norge til et annet EØS land, skal Mattilsynets distriktskontor utstede storfepass.

Sirkusdyr

Forflytning av sirkusdyr innenfor EØS-området reguleres av særskilte bestemmelser, jf forskrift om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØS.

Eksport av dyr til godkjente institusjoner, institutter og sentra

Eksport av dyr til godkjente institusjoner, institutter og sentra innenfor EU/EØS-området reguleres av særskilte bestemmelser:

Reinavla dyr

Ved eksport av avlsdyr av storfe, svin og småfe til EU/EØS-land, skal det føres kontroll med den avlsmessige dokumentasjonen. Bestemmelser om avstamnings- og identifikasjonsdokumenter mv. følger av forskriftene om godkjente (reinavla) avlsdyr for de ulike dyreartene.

Tilsyn, melding og kontroll

Her er de generelle bestemmelsene for ved eksport til EU/EØS-land:

Transport

I tillegg til de dyrehelsemessige betingelsene må reglene for transport være oppfylt:

Eksport til tredjeland

Ved eksport til tredjeland er det eksportørens ansvar å undersøke hvilke krav som mottakerlandet stiller, og det finnes i utgangspunktet ikke ferdige helsesertifikater. Når det er krav om helsesertifikat, er det Mattilsynet som må utferdige selve sertifikatet. Mattilsynet har ved behov fra eksportør utarbeidet eksportsertifikat for enkelte dyrearter til noen tredjeland. TSE-forskriftens bestemmelser gjelder også for eksport av storfe til tredjeland.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

For å få ytterligere informasjon om regler for klauvdyr kan du ta kontakt med ditt avdelingskontor eller telefon 22 40 00 00.


Kontaktinformasjon

For å få ytterligere informasjon om regler for klauvdyr kan du ta kontakt med ditt avdelingskontor eller telefon 22 40 00 00.