Import av kjæledyr og konkurransedyr

Publisert 01.03.2017     Sist endret 25.02.2021

I forhold til de fleste andre EØS-land og tredjeland har norske kjæledyr og konkurransedyr en unik helsestatus. Vi har ingen alvorlige smittsomme sjukdommer i Norge. Det er et overordnet mål å bevare denne situasjonen. Handel og forflytning av dyr har historisk sett vært viktigste årsak til spredning av smittsomme sjukdommer. I planlegging av import av dyr anbefaler derfor Mattilsynet å vurdere nøye om fordelen med importen oppveier risikoen for spredning av smittsomme sykdommer. Det bør vurderes om fordelene med import kan oppnås på en like god måte gjennom innføring av sæd eller embryo, der risiko for smittespredning vil være marginal.

Norge har fristatus for enkelte sjukdommer og har fått innvilget tilleggsgarantier for andre, noe som innebærer at Norge kan stille tilleggskrav for en del sjukdommer ved innførsel.

Importører skal registrere seg via Mattilsynets skjematjenester. Samhandel innen EU/EØS med levende dyr, samt import av levende dyr fra tredjeland (land utenfor EU/EØS-området) registreres i en felles EU-database kalt TRACES (EU TRAde Control and Expert System). Ved samhandel innen EU/EØS med levende dyr vil første del av helsesertifikatet kunne utfylles i TRACES og deretter sendes elektronisk til Mattilsynet for godkjenning. Dette skal gjøres når Norge er avsenderland. Ved import av levende dyr fra tredjestater skal første del av sertifikatet (CHED - Common Health Entry Document). ) utfylles i Traces av importør, eller noen som gjør dette på vegne av importør. Deretter skal CHED sendes elektronisk i Traces til aktuell grensekontrollstasjon for videre behandling. Les mer i regelverket om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Import og eksport av dyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer