Faktaartikkel

Vilkår for kommersiell innførsel av kaniner

Publisert 31.08.2018     Sist endret 07.09.2018

All innførsel av kaniner regnes som kommersiell med mindre vilkårene for ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr er oppfylt.

Et typisk eksempel på kommersiell innførsel er dyrebutikker som innfører kaniner for å selge dem i Norge. Men det er for eksempel også kommersielt å innføre en eller flere kaniner på bestilling fra en privatperson. Et annet typisk eksempel er innførsel av kaniner til kjøttproduksjon.

Les mer om vilkårene som må være oppfylt for at innførselen skal kunne regnes som ikke-kommersiell.

Kommersiell innførsel fra EU-/EØS-land

Registrering og melding

Importøren og den første mottakeren av kaninene i Norge, skal være registrert hos Mattilsynet før innførselen finner sted. Registreringen skal gjøres via Mattilsynets skjematjenester. Finn Godkjenninger, registreringer, tillatelser og velg Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr og varegruppen 01061400 Pattedyr, levende, kaniner og harer.

Du skal som importør gi melding om hver sending av kaniner til det lokale Mattilsynet på stedet hos første mottaker der dyrene kan kontrolleres når de kommer til Norge. Meldingen skal være kommet frem senest 24 timer før dyrene kommer til første mottaker. Meldingen skal gjøres via Mattilsynets skjematjenester. Finn arkfanen skjema og velg skjemaet Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatisk dyr og varegruppen 01061400 Pattedyr, levende, kaniner og harer.

Dersom du har problemer med å finne riktig skjema eller med utfylling og innsendelse av skjema inne i Mattilsynets skjematjenester, kontakt Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Krav til dyrehelse

Kaninene må normalt oppfylle disse kravene til dyrehelse:

  • De skal komme fra en virksomhet som er registrert og underlagt regelmessig kontroll av myndighetene i avsenderlandet. Virksomheten må overholde avsenderlandets bestemmelser om varsling og bekjempelse av visse sykdommer og kun eksportere dyr som ikke viser tegn på sykdom. Virksomheten må også overholde avsenderlandets bestemmelser om dyrevern.
  • De skal komme fra en virksomhet eller et område som ikke er omfattet av dyrehelserestriksjoner.
  • De skal ikke komme fra eller ha vært i kontakt med dyr fra en virksomhet hvor det har vært utbrudd av eller mistanke om rabies i løpet av den siste måneden, og de skal komme fra en virksomhet hvor ingen dyr viser kliniske tegn på myxomatose.
  • De skal følges av et offisielt helsesertifikat utstedt av en offentlig eller godkjent veterinær i avsenderlandet, som bekrefter at de oppfyller kravene til dyrehelse.

Særskilte beskyttelsestiltak

Ved sykdomsutbrudd kan Mattilsynet ha fastsatt forskrifter om særskilte beskyttelsestiltak som forbyr eller fastsetter tilleggskrav til dyrehelse for innførsel av kaniner fra visse EU-/EØS-land.

Mottakskontroll og videre distribusjon

Du skal som første mottaker føre fortegnelse over sendingene med kaniner, kontrollere disse og melde fra til Mattilsynet ved mangler.

Dyr som skal distribueres videre etter innførsel, kan ikke forlate kontrollstedet hos første mottaker før det er gått 2 dager og det endelige bestemmelsesstedet før det er gått ytterligere 2 dager.

Fremmede eller trua dyrearter

Som regel må du ha tillatelse fra Miljødirektoratet for å kunne innføre fremmede organismer, inkludert kaniner. Det gjelder likevel ikke domestiserte kaniner. Les mer om innførsel av fremmede organismer, inkl. fugler, hos Miljødirektoratet.

En rekke dyrearter er også omfattet av CITES-regelverket, som stiller krav om eksport- og importtillatelser. Krav om CITES-tillatelse gjelder likevel ikke domestiserte kaniner. Miljødirektoratet: Handel med trua arter (CITES)

Kommersiell import fra andre land

Kommersiell import av kaniner fra land og områder utenfor EU/EØS er forbudt. Det er ingen unntak.

Fant du det du lette etter?