Import av hest fra tredjeland (land utenfor EU og EØS)

Publisert 20.11.2012     Sist endret 16.05.2022

Import av hest fra land utenfor EØS-området reguleres av forskriftene som er listet opp under «Gjeldende regelverk» nederst på siden.

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Hovedpunkter ved innførsel av hest:

1. Registrering av importør

Før hesten innføres til Norge, skal importør og første mottaker være registrert hos Mattilsynet. Registrering gjøres via Mattilsynets skjematjenester, på skjemaet «Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr». Du finner skjemaet under fanen «Andre skjema», etter innlogging i skjematjenesten. Her registrerer du opplysninger om importør, førstemottaker og tolltariffnummer. Merk at førstemottaker er det stedet/den adressen hvor hesten skal oppstalles når den kommer til Norge. Spørsmål om tolltariffnummer og avgifter må rettes til Tolletaten.

Dersom du ikke finner skjemaet, kan dette være fordi du allerede er registrert som importør av levende dyr. Dette kan du se under fanen «Oversikt» i skjematjenesten. Du kan også finne igjen tidligere innsendte registreringer under «Mine avsluttede saker».

For å endre tidligere registrerte opplysninger, kan du bruke skjemaet «Endre informasjon om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr».

Påloggingen til Mattilsynets skjematjenester går via AltInn. Personer uten norsk fødselsnummer eller bedrifter som ikke er registrert i enhetsregisteret, kan ikke bruke Mattilsynets Skjematjeneste. Disse må melde fra til Mattilsynet via e-post eller per post.

2. Dyrehelsemessige krav

Dyrehelsemessige krav som stilles i forbindelse med innførsel fra et godkjent tredjeland framgår av Forskrift om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften). Vær oppmerksom på at det kan forekomme særskilte beskyttelsestiltak overfor enkelte land.

3. Melding om import

Importen skal meldes via TRACES senest 24 timer før hestens ankomst til grensekontrollstasjonen.

I TRACES vil veterinæren fylle ut grensekontrolldokumentet CHED (Common Health Entry Document), og sende dette elektronisk til grensekontrollstasjonen.

Se mer informasjon om Traces

4. Helsesertifikat og hestepass

Hesten skal følges av godkjent helsesertifikat (TRACES) i original utfylt av offentlig veterinær i avsenderlandet og hestepass/identifikasjonsdokument. Laboratorieundersøkelser skal være foretatt på laboratorium godkjent av Mattilsynet.

Dersom hesten importeres permanent (holdes i Norge i mer enn 90 dager) skal hestepasset (Identifikasjonsdokumentet) sendes inn til et passutstedende organ i Norge senest 30 dager etter at tollprosedyren er sluttført. Hvilket passutstedende organ avgjøres av kategorien av hesten (se oversikt over passutstedende organer under Hestepass og helsekort).

Unntak fra dette kravet er midlertidig opphold for hingster i bedekningssesongen, opphold på veterinærklinikk av medisinske årsaker og hester som slaktes senest 10 dager etter innførsel.

Passutstedende organ som får tilsendt et hestepass utstedt i et tredjeland skal avgjøre om hestepasset tilfredsstiller kravet om utforming og innhold gitt i vedlegg I til forordning (EU) 2015/262 gitt i forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien. Dersom opprinnelig hestepass ikke tilfredsstiller disse kravene kan det eventuelt oppgraderes eller det må utstedes et erstatingspass. I sistnevnte tilfelle tas hesten permanent ut av matkjeden.

Passutstedende organ skal også registrere identitetsopplysninger om hesten i sin database. Deretter returneres opprinnelig, eller eventuelt erstatningspass, til hesteeier/hesteholder.

Se mer informsjon om hestepass og helsekort 

5. Veterinær grensekontroll

Hester fra tredjeland skal føres inn i EØS-området over godkjent grensekontrollstasjon, hvor veterinær grensekontroll gjennomføres. Hester som innføres via andre EØS/EU-land må gjennomgå veterinær grensekontroll på godkjent grensekontrollstasjon i EØS/EU-landet. Det kreves da ikke ny veterinær grensekontroll i Norge.

I Norge har vi to aktuelle grensekontrollstasjoner for hest:

Gardermoen (Oslo)

Telefon: (+ 47) 22 77 79 00
Telefaks: (+ 47) 64 82 04 01
E-post: BIP-osloairport@mattilsynet.no

Storskog (Kirkenes)

Telefon: (+ 47) 957 79 121
Telefaks: (+ 47) 78 99 75 00
E-post: BIP-Storskog@mattilsynet.no

6. Forflytning på bestemmelsesstedet

Hesten skal ikke flyttes fra bestemmelsesstedet de første to døgnene etter ankomst. Dette er fordi Mattilsynet skal kunne føre tilsyn med hest og dokumenter.

7. Register

Importør/første mottaker skal føre register over mottatte hester og dette, inkludert helsesertifikater, skal oppbevares i minst ti år. Mottaker har plikt til å underrette Mattilsynet dersom det ikke er samsvar mellom hestens identitet og dokumenter m.m. Etter anmodning skal register og helsesertifikater forevises Mattilsynet.

Se informasjon om tollbestemmelser ved import av hest

Gjeldende regelverk

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Ytterligere spørsmål angående dyrehelsemessige krav besvares av det lokale Mattilsynet. Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor, se kontakt oss. For opplysninger vedrørende toll og avgifter kontakt nærmeste tollsted.


Les mer

Kontaktinformasjon

Ytterligere spørsmål angående dyrehelsemessige krav besvares av det lokale Mattilsynet. Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor, se kontakt oss. For opplysninger vedrørende toll og avgifter kontakt nærmeste tollsted.