Innførsel og import av hobbyfjørfe og duer

Publisert 01.03.2017     Sist endret 23.12.2020

Med fjørfe menes artene høns, kalkuner, gjess, ender, rapphøns, strutsefugl (Ratitae), vaktler, fasaner, perlehøns og duer, samt rugeegg fra disse. Regelverket for innførsel (= fra EØS-land) og import (= fra land utenfor EØS) av levende dyr er omfattet av EØS-avtalen. Dette betyr at bestemmelsene i EU-regelverket må tas inn i norske forskrifter. Allikevel vil det være mulig med nasjonale tilpasninger av bestemmelsene på enkelte områder.

Dersom du kjøper hobbyfjørfe i utlandet

Ved innførsel fra andre EØS-land og import fra land utenfor EØS av fjørfe og rugeegg i forbindelse med handel gjelder generelle handelskrav. I forskrift om handel med levende dyr m.v. gis det generelle bestemmelser om innførsel og import av levende dyr.

Importør og førstemottaker må være registrert hos Mattilsynet senest 30 dager før innførsel eller import finner sted. Det lokale Mattilsynet på bestemmelsesstedet skal ha melding senest 24 timer før innførselen eller importen finner sted. Meldingen skal gjøres på fastsatt skjema som finnes i Mattilsynets skjematjenester.

Førstemottaker skal føre fortegnelse over mottatte forsendelser og gjøre nødvendige kontroller i henhold til krav i forskriften. Dyrene kan tidligst forlate mottaksstedet 2 dager etter ankomst til Norge. All handel med levende dyr registreres i en felles EU-database kalt TRACES. Denne registreringen gjøres av offentlig myndighet i avsenderlandet som utsteder helsesertifikat ved innførsel eller import.

Fjørfe og rugeegg som innføres eller importeres til Norge i forbindelse med handel skal komme fra godkjent fjørfevirksomhet og ikke stamme fra land eller områder i land som er pålagt restriksjoner grunnet smittsomme fjørfesjukdommer.

Innførsel fra EØS-land

Når fjørfe eller rugeegg innføres fra et annet EØS-land i forbindelse med handel gjelder bestemmelsene gitt i forskrift om samhandel, fjørfe og rugeegg. Forsendelsen skal følges av et helsesertifikat angitt i forskriften. I helsesertifikatet er det angitt hvilke dyre- og folkehelsemessige krav som gjelder for den aktuelle kategorien av fjørfe eller rugeegg.

Det finnes helsesertifikater for følgende kategorier (sertifikatnummer i parentes):

 • Rugeegg (I)
 • Daggamle kyllinger (II)
 • Avls- og bruksfjørfe (III)
 • Partier mindre enn 20 (IV)
 • Slaktefjørfe (V)
 • Fuglevilt (VI)

Det er ikke krav om grensekontroll ved innførsel fra EØS-land, men Mattilsynet kan foreta dokumentkontroll, kontroll av de innførte dyrene og kjøretøy som benyttes til transporten ved ankomst til det bestemmelsesstedet som er angitt i helsesertifikatet.

Import fra land utenfor EØS

Når fjørfe eller rugeegg importeres fra land utenfor EØS i forbindelse med handel gjelder bestemmelsene gitt i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Denne forskriften inneholder vedlegg med lister over hvilke land det tillates import fra og hvilke dyr/produkter som tillates importert fra ulike land.

Forsendelsen skal ledsages av et helsesertifikat angitt i forskriften. Helsesertifikatet angir de dyre- og folkehelsemessige kravene ved import.

Det finnes helsesertifikater for følgende kategorier (sertifikatnavn i parentes):

 • Avls- og bruksfjørfe, unntatt strutsefugl (BPP)
 • Avls- og bruksstrutsefugl (BPR)
 • Daggamle kyllinger, unntatt strutsefugl (DOC)
 • Daggamle kyllinger av strutsefugl (DOR)
 • Rugeegg av fjørfe, unntatt strutsefugl (HEP)
 • Rugeegg av strutsefugl (HER)
 • Spesifikt patogenfrie egg (SPF-egg)
 • Slaktefjørfe og fjørfe til utsetting som fuglevilt, unntatt strutsefugl (SRP)
 • Slaktestrutsefugl (SRA)
 • Fjørfekjøtt (POU)
 • Strutsekjøtt for konsum (RAT)
 • Kjøtt av fuglevilt (WGM)
 • Egg (E)
 • Eggprodukter (EP)
 • Transitt og lagring av spesifikt patogenfrie egg, kjøtt, kvernet kjøtt og mekanisk utbeinet kjøtt av fjørfe, struts og fuglevilt samt egg og eggprodukter (TRANSITT)
 • Forsendelser under 20 enheter av fjørfe, med unntak av strutsefugl, daggamle kyllinger og rugeegg herav (LT20)

I forbindelse med import fra land utenfor EØS skal det alltid gjennomføres veterinær grensekontroll. Grensekontrollveterinæren skal gjennomføre dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelsen. Det er kun grensekontrollstasjonen ved Gardermoen som kan gjennomføre kontroll av fjørfe som importeres til Norge.

Unntak for handel med partier på færre enn 20 fjørfe eller rugeegg

For å forenkle handel med små partier av fjørfe eller rugeegg er det gitt noen unntak fra handelsbestemmelsene for partier på færre enn 20 enheter. Slike partier behøver ikke stamme fra godkjent fjørfevirksomhet. Dette unntaket gjelder ikke strutsefugl. Selv om det er gitt noen unntak, skal fuglene fortsatt ledsages av et helsesertifikat. Dette skal være fylt ut av offentlig veterinærmyndighet i landet der du skal hente fuglene. Et eget helsesertifikat skal benyttes ved slike tilfeller:

Krav om at fjørfeet eller rugeeggene ikke må stamme fra land eller områder i land som har fått restriksjoner på grunn av smittsomme fjørfesjukdommer gjelder også disse forsendelsene. Likeledes gjelder de nasjonale dyrehelsekravene. Dette innebærer blant annet at det skal dokumenteres at blodprøve fra fjørfeet har testet negativt for antistoff mot paramyxovirus (Newcastle disase). Denne dokumentasjonen må være i orden FØR fjørfeet innføres til Norge. Videre skal fjørfeet i slike forsendelser ha testet negativt på en serologisk test (blodprøve) for Salmonella pullorum og Salmonella gallinarum. For andre dyrehelsekrav se eksempel på innførselskrav.

Nasjonale krav ved handel med hobbyfjørfe og rugeegg

Norge har ingen eller liten forekomst av visse fjørfesykdommer. Denne gunstige situasjonen ønsker vi å beholde. EU-bestemmelsene tillater nasjonale tilpasninger av bestemmelser for sykdommer der vi kan dokumentere en gunstig situasjon. Disse bestemmelsene er en del av de omtalte forskriftene.

Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) og aviær rhinotrakeitt (ART) – nasjonale krav for disse sykdommene gjelder kun kommersielle fjørfebesetninger som er underlagt overvåkningsprogram. Det stilles derfor ingen krav med tanke på disse sykdommene når det gjelder handel med hobbyfjørfe og rugeegg.

Newcastle disease (ND) – Norge har status som et land som ikke har forekomst av og ikke vaksinerer mot ND eller paramyxovirus. Vi stiller derfor tilleggskrav ved innførsel eller import av fjørfe og rugeegg fra land som vaksinerer mot sykdommen. Kravene består i at fjørfeet, eller flokken rugeeggene stammer fra, skal ha vært isolert en periode før forsendelse og testet for ND eller paramyxovirus. Dette gjelder ikke strutsefugl.

Salmonella – Norge har lav forekomst av salmonella hos fjørfe. Vi krever derfor at fjørfe som innføres skal ha testet negativt for spesifikke typer Salmonella før innførsel eller import.
 

Dispensasjon etter søknad ved innførsel og import av duer

Mulig å søke om unntak fra krav om Newcastle disease (ND)

Ved innførsel av duer til Norge stilles det blant annet krav om at dyrene ikke skal være vaksinert mot ND. I tillegg stilles det krav om at duene må ha testet negativt på en serologisk test for ND.

Mattilsynet har valgt å åpne for at det etter søknad kan gis dispensasjon fra disse kravene. Begrunnelsen er at duer vanligvis holdes for konkurranse og utstilling. Ved deltakelse på konkurranse og utstilling stilles det krav om at duene må være vaksinert mot ND, jf. § 6 i vaksinasjonsforskriften. Bakenforliggende direktiv 2009/158/EØF gjelder ikke for fjørfe som skal delta på konkurranse eller utstilling.

Vilkårene for dispensasjonen er at duene er vaksinerte mot ND i løpet av de siste 6 måneder og ikke senere enn 6 uker før eksport. Duene skal være vaksinert med en vaksine som er godkjent av offentlig myndighet i avsenderlandet. Videre skal det ha gått så lang tid som vaksineprodusenten har oppgitt for å oppnå full immunitet, før forsendelsen finner sted. Dispensasjonen blir gitt etter søknad til Mattilsynet i hvert enkelt tilfelle.

Mulig å søke om unntak fra krav om blodprøvetest for Salmonella

Ved innførsel av partier på færre enn 20 duer til Norge stilles det blant annet krav om negativ serologisk test (= blodprøver) for Salmonella.

Mattilsynet har valgt å åpne for at det etter søknad kan gis dispensasjon fra dette kravet. Begrunnelsen er at duer vanligvis holdes for konkurranse og utstilling. Bakenforliggende direktiv 2009/158/EØF gjelder ikke for fjørfe som skal delta på konkurranse eller utstilling. Direktivet unntar dessuten duer fra kravet om serologisk testing for Salmonella.

Vilkåret for dispensasjonen er at testingen isteden foretas ved at avføring fra burene eller transportkassene testes for Salmonella.

Vær oppmerksom på at det må søkes om dispensasjon for både kravene for ND og Salmonella nevnt ovenfor. Vær også oppmerksom på at en person normalt ikke vil få innvilget mer enn én slik dispensasjon per halvår.

Ikke mulig å føre tilbake fjørfe etter deltagelse på utstilling eller konkurranse i utlandet

Dersom du tar med deg fjørfe fra Norge for å delta på utstilling i utlandet, vil du ikke greie å oppfylle vilkårene for å ta dem med deg hjem igjen.

Det vil være forskrift om handel med dyr som gjelder dersom du tar med deg eget fjørfe på en reise til utlandet og ønsker å returnere til Norge. Det er særlig forskriftens krav om at fjørfeet må «komme fra virksomheter som er registrert og underlagt regelmessig kontroll av avsenderlandets kompetente myndighet» (§ 4) som ikke vil kunne oppfylles. Mattilsynet avslår normalt søknader om dispensasjoner fra dette eller de andre innførselsvilkårene når det er snakk om tilbakeføring av fjørfe som har deltatt på utstillinger eller konkurranser. Hensikten er å bevare den gunstige situasjonen i Norge med liten forekomst av fjørfesjukdommer. På utstillinger og ikke-registrerte virksomheter vil man ha liten kontroll på hvilke smittestoffer fjørfeet kan ha blitt utsatt for.

Forflytning av dyr registrert som sirkusdyr i EØS

For forflytning mellom Norge og de andre EØS-landene av duer eller andre fjørfearter som er med i sirkus- eller dyrenumre gjelder forskrift om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØS.

Kappflyvning med duer over Norges grense

Dueslipp i våre naboland for kappflyvningskonkurranse tilbake til Norge er en aktivitet eller konkurranseform med lange tradisjoner. Duene transporteres fra Norge direkte til slippstedet og flyr så tilbake. Smitterisikoen ved denne type forflytning vurderes som svært liten. Etter søknad gir derfor Mattilsynet som oftest dispensasjon fra bestemmelsene i forskrift om handel med dyr for å kunne delta i slike konkurranser på visse vilkår. Det gis ikke dispensasjon for trening, kun deltagelse på konkurranse. Dispensasjonsvilkårene omfatter normalt disse kravene:

 • Duene skal være vaksinert mot paramyxovirusinfeksjon tidligst seks (6) måneder og senest en måned før innførselen. Vaksinasjonen skal kunne dokumenteres på anmodning.
 • Det skal bare nyttes nye eller rengjorte og desinfiserte kasser til transporten.
 • Duene skal under transporten og opphold i de respektive land holdes isolert fra andre dyr og fugler.
 • Kun duer uten symptomer på sykdom kan delta.
 • Dersom duene blir syke eller dør i løpet av konkurransen eller de første 30 dager etter tilbakeførselen, skal det straks gis melding til nærmeste avdelingskontor i Mattilsynet. Døde dyr skal sendes Veterinærinstituttet for undersøkelse.
 • Transportkassene skal rengjøres og desinfiseres før de tas tilbake til Norge.
 • Brevduene skal de første 30 dager etter tilbakeføring holdes isolert fra andre dyr og fugler.
 • Duene må ikke føres inn i eller slippes fra soner underlagt restriksjoner for Newcastle disease og/eller aviær influensa. Dere er selv ansvarlige for å holde dere oppdatert over hvilke områder dette gjelder.
 • Dispensasjonen kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning dersom den dyrehelsemessige eller smittemessige situasjonen skulle tilsi dette.
 • Dispensasjonen må uoppfordret vises frem for Mattilsynet og/eller Tolletatens personale i forbindelse med ut- og innførsel av duene.

Utgifter vedrørende innførsel av duene etter disse betingelsene er det offentlige uvedkommende. Det minnes også om at utførsel av duene til landet der de skal slippes må avklares med vedkommende lands myndigheter før reisen tar til.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Ditt nærmeste lokalkontor i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00


Les mer

Kontaktinformasjon

Ditt nærmeste lokalkontor i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00