Import av produksjonsdyr

Publisert 25.02.2021     Sist endret 18.07.2023

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

I forhold til de fleste andre EØS land og tredjeland har norske husdyr en unik helsestatus. Vi har ingen alvorlige tapsbringende smittsomme sjukdommer i Norge. Det er et overordnet mål å bevare de fortrinn denne situasjonen gir. Nær sagt alle alvorlig tapsbringende smittsomme sjukdommer som dukker opp i europeiske land har en forhistorie med handel og forflytning av dyr. I planlegging av import av dyr anbefaler derfor Mattilsynet å vurdere nøye om fordelen med importen oppveier risikoen for spredning av smittsomme sykdommer. Det bør vurderes om fordelene med import kan oppnås på en like god måte gjennom innføring av sæd eller embryo, der risiko for smittespredning vil være marginal.

Norge har fristatus for enkelte sjukdommer og har fått innvilget tilleggsgarantier for andre, noe som innebærer at Norge kan stille tilleggskrav for en del sjukdommer ved innførsel.

KOORIMP, som er husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved innførsel av produksjonsdyr, utarbeider egne tilleggskrav om å dokumentere frihet fra sjukdommer og andre forhold som ikke er dekket av det offentlige regelverket. Mattilsynet anbefaler at man tar kontakt med KOORIMP og får orientering om tilleggskravene i god tid før en innførsel skal gjennomføres.

Importører skal registrere seg via Mattilsynets skjematjenester. Samhandel innen EU/EØS med levende dyr, samt import av levende dyr fra tredjeland (land utenfor EU/EØS-området) registreres i en felles EU-database kalt TRACES (EU TRAde Control and Expert System). Ved samhandel innen EU/EØS med levende dyr vil første del av helsesertifikatet kunne utfylles i TRACES og deretter sendes elektronisk til Mattilsynet for godkjenning. Dette skal gjøres når Norge er avsenderland. Ved import av levende dyr fra tredjestater skal første del av dokumentet Common Health Entry Document (CHED) utfylles i Traces av importør, eller noen som gjør dette på vegne av importør. Deretter skal CHED sendes elektronisk i Traces til aktuell grensekontrollstasjon for videre behandling. Les mer i regelverket om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr.

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrAltinn
Melding om innførsel av levende dyr og avlsprodukterAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev