Import av produksjonsdyr


Publisert 04.01.2013 | Sist endret 06.05.2016

Dersom du skal innføre dyr til Norge fra et annet land må du sette deg inn i hvilke dyrehelsemessige bestemmelser som gjelder for innførsel av dyr generelt og for den aktuelle arten spesielt. Noen av reglene er felles med EU, mens andre er spesielle for Norge. For dyr som innføres og som omfattes av § 8 i forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer gjelder isolatinstruksen.

I forhold til de fleste andre EØS land og tredjeland har norske husdyr en unik helsestatus. Vi har ingen alvorlige tapsbringende smittsomme sjukdommer i Norge. Det er et overordnet mål å bevare de fortrinn denne situasjonen gir. Nær sagt alle alvorlig tapsbringende smittsomme sjukdommer som dukker opp i europeiske land har en forhistorie med handel og forflytning av dyr. I planlegging av import av dyr anbefaler derfor Mattilsynet å vurdere nøye om fordelen med importen oppveier risikoen for spredning av smittsomme sykdommer. Det bør vurderes om fordelene med import kan oppnås på en like god måte gjennom innføring av sæd eller embryo, der risiko for smittespredning vil være marginal.

Norge har fristatus for enkelte sjukdommer og har fått innvilget tilleggsgarantier for andre, noe som innebærer at Norge kan stille tilleggskrav for en del sjukdommer ved innførsel.

Mattilsynet fraråder import av drøvtyggere i vektorsesongen, dvs. i den varme årstiden. Det er flere alvorlige smittsomme sjukdommer som er vektorbårne, for eksempel virussjukdommene Schmallenberg og Blåtunge, som begge overføres med sviknott.

KOORIMP, som er husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved innførsel av produksjonsdyr, utarbeider egne tilleggskrav om å dokumentere frihet fra sjukdommer og andre forhold som ikke er dekket av det offentlige regelverket. Mattilsynet anbefaler at man tar kontakt med KOORIMP og får orientering om tilleggskravene i god tid før en innførsel skal gjennomføres.

Importører skal registrere seg via Mattilsynets skjematjenester. Samhandel innen EU/EØS med levende dyr, samt import av levende dyr fra tredjeland (land utenfor EU/EØS-området) registreres i en felles EU-database kalt TRACES (EU TRAde Control and Expert System). Ved samhandel innen EU/EØS med levende dyr vil første del av helsesertifikatet kunne utfylles i TRACES og deretter sendes elektronisk til Mattilsynet for godkjenning. Dette skal gjøres når Norge er avsenderland. Ved import av levende dyr fra tredjestater skal første del av sertifikatet (CVED – Common Veterinary Entry Document) utfylles i Traces av importør, eller noen som gjør dette på vegne av importør. Deretter skal CVED sendes elektronisk i Traces til aktuell grensekontrollstasjon for videre behandling. Les mer i regelverket om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr.

Mer om import av produksjonsdyr

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrAltinn

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev