Forskrifter

Publisert 25.02.2021     Sist endret 18.07.2023
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest 01.11.2018 145
Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften) 14.09.2016 1064
Forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr (Forskrift om import av levende dyr) 23.07.2010 1137
Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien (Forskrift om identifikasjon av hestedyr) 28.04.2010 631
Forskrift om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue (Forskrift om bluetongue) 30.04.2008 416
Forskrift om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum (Forskr om dyrehelsemessige betingelser, konsum) 09.09.2005 1045
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe (Forskrift om innførsel og utførsel av småfe) 14.03.2005 232
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryoer til og fra godkjente anlegg 20.02.2004 453
Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (Forskrift om gebyrer til Mattilsynet) 13.02.2004 406
Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr på Svalbard (Tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr på Svalbard) 27.06.2002 732
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (Forskr. om dyrehelsemessige betingelser storfe) 25.03.2002 305
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin (Forskr. om dyrehelsemessige betingelser for svin) 25.03.2002 304
Forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS (Forskrift om samhandel, fjørfe og rugeegg) 28.12.2001 1616
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien (Forskrift om handel med hestedyr) 31.12.1998 1488
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe (Forskrift om handel med embryo av storfe) 31.12.1998 1486
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter (Forskrift om handel med dyresæd mv) 31.12.1998 1477
Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater (Forskrift om handel med levende dyr m.v.) 31.12.1998 1484
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander (Forskrift om forbud mot innførsel av dyr m.m.) 02.07.1991 507