Risikovurdering

Rapport om dyrevern ved bekjempelse av rotter og mus

Publisert 07.07.2010     Sist endret 07.07.2010

Mattilsynet mottok i 2010 rapporten ”Dyrevernmessige konsekvenser ved bekjempelse av rotter og mus” fra Veterinærinstituttet. Mattilsynet vil vurdere om det bør utarbeides forskrifter eller veiledning om dyrevelferdsmessig forsvarlig skadedyrbekjempelse av rotter og mus.

Rapporten ble bestilt av Mattilsynet som en oppfølging av Stortingsmelding nr 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd, som påpekte at det er dyrevelferdsmessige utfordringer knyttet til skadedyrbekjempelse.

I rapporten påpekes det at effektivitet, hygiene og økonomi hittil har vært de avgjørende og nesten enerådende hensyn ved valg av bekjempelsesmetode mot rotter og mus. Særlig i lys av den nye dyrevelferdsloven er det grunn til å legge selvstendig vekt på dyrevernhensynet også ved skadedyrbekjempelse. Selv om bruk av feller og gift neppe kan unngås, er det derfor behov for kunnskap, forskning og utvikling av metoder som i størst mulig grad ivaretar dyrevelferden.

De viktigste metodene for bekjempelse er drepende feller og antikoagulanter, som gir dødelige blødninger. Begge metoder kan være forbundet med dårlig dyrevelferd. For å bøte på dette peker rapporten på behov for opplæring, fullstendig bruksanvisning, riktig plassering av feller og godt feste av åte. Det anbefales blant annet å vurdere godkjenningsordninger for feller og gifter og forbud mot visse felletyper.

Skadedyr som rotter og mus omfattes av dyrevelferdsloven. Mattilsynet vil vurdere om rapporten bør utløse utvikling av forskrifter eller veiledning om dyrevelferdsmessig forsvarlig skadedyrbekjempelse av rotter og mus.

Fant du det du lette etter?