Ikke kjøp innsmuglet hund!

Publisert 03.09.2014     Sist endret 06.04.2018

Mattilsynet ser en økning i antallet hunder som er kommet til Norge på illegalt vis. Dette er kynisk utnyttelse av dyr for økonomisk gevinst. Mattilsynet vil derfor advare mot å kjøpe hunder som kan være innsmuglet. Smuglingen opphører kun dersom ingen kjøper valpene – det vil ødelegge markedet!

Den som kjøper innsmuglet hund risikerer:

 • Å støtte en virksomhet som innebærer store lidelser for tispe og valper, både under oppdrettet og under transport til Skandinavia
 • Å medvirke til at det innføres smittsomme sjukdommer til Norge, noe som kan true både dyre- og folkehelsen
 • Å få en hund som er alvorlig sjuk, og som veterinærer kan vegre seg mot å behandle.

Forhåndsregler for unngå å kjøpe innsmuglet hund:

 • Insister på å besøke oppdretteren hjemme
 • Be om å få se valpenes mor. De fleste innsmuglede hunder selges gjennom mellommenn, og vil dermed være tatt fra mora.
 • Motta aldri hunder på ulike ”møtesteder”!
 • Sørg for en skikkelig kjøpekontrakt hvor telefonnummer, navn og adresse på oppdretter fremgår tydelig.
 • Krev at hunden har en nydatert helsesattest/valpeattest, og er grunnvaksinert. Kjøp aldri hund som ikke er helt frisk!
 • Dersom hunden er ID-merket, skal bekreftelse på dette følge med på kjøpet. ID-merking er påkrevd for hunder kjøpt i utlandet.
 • Dersom selgeren ikke går med på dette – unnlat å kjøpe hunden!
 • Godta aldri å skulle få dokumentasjon ettersendt.
 • Unngå kjøp av hunder kun via internett. Les annonsen med et kritisk blikk. Virker noe galt eller useriøst så er det sannsynligvis det.
 • I tillegg til de ovenfor anbefalte retningslinjer, kontakt kennelklubber, rasehundklubber mv på forhånd!

Det er etablert et svart marked i Norge og Sverige for omsetning av hunder fra Øst-Europa. Motetrender, kombinert med høyt prisnivå og lang ventetid for å få kjøpt valper her i landet, er åpenbart årsaken til den kraftige økningen i smugling av hunder fra disse landene.

Dette er et betydelig problem ut i fra dyrevelferdsmessige betraktninger, men er i tillegg en alvorlig trussel mot folke- og dyrehelsa i vårt land!

Det er viktig å være klar over at hundevalper som smugles er utsatt for til dels store lidelser. Disse valpene stammer ofte fra virksomheter som må karakteriseres som ”hundefabrikker”, hvor det drives ren rovdrift på dyrene. Tisper kan ha 10-12 kull uten mulighet til å hente seg inn mellom hvert kull, og valpene tas fra tispa alt for tidlig. Hundene lever meget kummerlig, før de smugles inn til Sverige og Norge under dyrevelferdsmessig sett helt uakseptable forhold.

Tidligere er det avslørt at hundevalper fra Øst-Europa får tapet sammen beina og blir neddopet. Deretter blir de gjemt under bilseter ol, transportert i 8-10 timer eller mer. Denne håndteringen er naturligvis en meget sterk påkjenning for dyrene, mange dør underveis eller er så medtatt at de må avlives ved ankomst.

Det er mistanke om at hundesmugling fra Øst-Europa er i ferd med å bli en del av den organiserte kriminaliteten, som blant annet omfatter narkotikasmugling. Profitt er drivkraften bak den type kriminalitet, og ved å kjøpe smuglede hunder bidrar man til at virksomheten fortsetter.

Hunden kan være alvorlig syk

Det er viktig å være klar over at man risikerer å pådra seg store ekstrakostnader ved å kjøpe ”smuglehunder”. Er hunden syk kan veterinærregningene bli svært høye, og hvis den i tillegg ikke oppfyller importkravene til Norge, vil det kunne føre til at den settes i karantene, evt. må sendes ut av landet, eller avlives – alt på eierens bekostning.

De alvorligste sykdommene som illegalt innførte hunder kan føre med seg, er dødelige for mennesker:

 • Rabies er den mest kjente. Dersom man blir smittet, og behandling ikke iverksettes før symptomer inntreffer, er rabies 100% dødelig for mennesker.
 • Revens lille bendelorm/Dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) kan smitte fra gnagere i skogen til hund som erstatning for rev. Mennesket kan deretter få i seg smittefarlige egg av denne parasitten fra bl.a. hunder, eller fra rå bær/sopp som er forurenset med slike egg. Dette kan være meget alvorlig for oss, og i verste fall føre til sykdom med dødelig utgang.

Dersom parasitten introduseres i norsk fauna, kan det føre til en sterk begrensning av vår bruk av norsk natur. Parasittens smittefarlige egg er svært motstandsdyktige og kan overleve i minst ett år ute i naturen, slik at i infiserte områder vil det være forbundet med risiko å plukke bær og/eller sopp.

Denne parasitten finnes i varierende grad i de fleste europeiske land, men er foreløpig ikke påvist på fastlandet i Norge. Smitten er påvist i Sverige og risikoen er derfor økt for at vi skal få smitten også hit til landet.

Myndighetenes rolle

Ved hundesmugling er det Mattilsynet som fatter vedtak vedrørende hunden, hundens velferd og eventuelle mangler i forhold til de dyrehelsemessige kravene. Mattilsynet samarbeider nært med Tolletaten, og ønsker også å legge opp til et tettere samarbeid med andre aktuelle organisasjoner, blant annet Norsk Kennel Klubb, for å forsøke å komme denne virksomheten til livs.

Dersom du skal kjøpe en hund fra utlandet, er det meget viktig at du på forhånd innhenter informasjon fra Mattilsynet om vilkårene for innførsel av hunder!

Ved mistanke om forsøk på omsetning eller innførsel av smuglede hunder bør du varsle Mattilsynet på 22 40 00 00.

Se også:

Fant du det du lette etter?