Tilsynsrapport

Tilsyn med brannsikring i svinehold (2015)

Publisert 10.03.2016     Sist endret 10.03.2016
Foto: Knut G. Bjerva NTB scanpix

Mattilsynet har gjennomført kontroll i 648 av landets 1441 dyrehold med slaktegris. I 340 dyrehold var brannsikringen i tråd med kravene. I 140 dyrehold var det elektriske anlegget ikke forskriftsmessig kontrollert eller svinebonden kunne ikke dokumentere utført kontroll. 121 dyrehold hadde mangler ved brannslokkingsutstyret og 116 fikk pålegg om utbedring av brannvarslingsanlegget.

Mattilsynet er bekymret for dyrevelferden. Et mangelfullt brannvern i bygninger med dyrehold er brudd på dyrevelferdsloven. Antallet branner i landbruket har økt over flere år. Dette viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Landbrukets Brannvernkomité. Mattilsynet ønsker å unngå at så mange dyr må lide, og vil bidra til å redusere antallet branner.

Mange bønder har god brannsikring, mens andre gir grunn til bekymring

Mattilsynets inspektører fant at i en stor del av svineholdene (52 %) er brannsikringen i tråd med kravene, men at det også er mange svineprodusenter som har mangler ved brannsikringen. Det gjelder brannvarslingsanlegg, brannslokkingsutstyr og mangelfullt ettersyn og kontroll av det elektriske anlegget.

Mattilsynet mener det er bekymringsfullt at såpass mange grisebønder har mangelfull brannsikring når vi vet hvor ofte det brenner i driftsbygninger med svin. Det er svinebondens ansvar å sørge for å ha på plass lovpålagte brannforebyggende tiltak i driftsbygningene, slik at ikke dyra utsettes for de lidelsene som en brann kan føre til.

Størst risiko for brann i svinehold

I svinefjøset blir det mye støv, fuktighet og ammoniakk. Dette gir slitasje på det elektriske anlegget og øker faren for at det kan oppstå brann. Flere undersøkelser har vist at mer enn 70 % av branner i driftsbygninger i landbruket skyldes feil ved det elektriske anlegget. Det er størst risiko for brann i svinehold, viser statistikk fra Landbrukets brannvernkomité. I perioden 2006 - 2010 døde gjennomsnittlig 1600 griser hvert år i brann.

Mattilsynet har kontrollert brannsikringen i 648 av landets 1441 dyrehold med slaktegris. Vi har inspisert et tilfeldig utvalg av besetninger, og resultatet er representativt for slaktesvin-næringen.

Bedre kontroll av det elektriske anlegget vil redusere antall branner

Selv om den mest vanlige årsaken til brann i driftsbygninger er feil ved det elektriske anlegget, fant vi i 140 dyrehold at anlegget ikke var forskriftsmessig kontrollert, eller at svinebonden ikke kunne dokumentere utført kontroll. En grundigere kontroll av det elektriske anlegget enn dagens krav tilsier, kan avdekke flere feil i driftsbygningenes el-anlegg, og dermed forhindre flere branner. Kontrollen bør gjøres av fagfolk med kompetanse innen kontroll med elektriske installasjoner i landbruksbygg, og ikke av den samme installatøren som har montert anlegget. Mattilsynet mener at dagens regelverk ikke er godt nok for hvordan kontroller med el-anlegg i driftsbygninger bør utføres.

Forventer at svinebøndene følger opp pålegg

Mattilsynet mener det er viktig med et godt samarbeid mellom Mattilsynet, næringsorganisasjonene, el-tilsynet og brannvesenet for å forebygge branner i landbruket. Samtidig forventer vi at den enkelte svinebonde sørger for best mulig beredskap mot brann, og at de holder det elektriske anlegget i driftsbygningen i forskriftsmessig stand.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Torunn Knævelsrud, mobil 916 41 457
Seniorrådgiver Johan Teige, mobil 901 68 573


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Torunn Knævelsrud, mobil 916 41 457
Seniorrådgiver Johan Teige, mobil 901 68 573