Faktaartikkel

Dette betyr dyrehelseforskriften for deg som har hobbyfjørfe

Publisert 27.02.2019     Sist endret 14.05.2019

Hensikten med reglene er å bevare den unikt gode helsestatusen i norske dyrehold.

Friske dyr betyr mindre bruk av antibiotika og mindre smitte mellom dyr og mennesker. Du som eier dyr har et selvstendig ansvar for å hindre smitte, både mellom dyr og mellom dyr og mennesker.

Ved omsetning av fjørfe og rugeegg må det føres journal

Du som kjøper, selger, mottar eller gir bort fjørfe eller rugeegg skal føre journal. I journalen skal du føre opp alle du har mottatt fjørfe eller rugeegg fra, og alle de som du har levert fjørfe eller rugeegg til. Husk å føre opp både navn og adresse, dette er viktig informasjon for oss i Mattilsynet dersom det skulle bryte ut sykdom. I journalen må det også stå NÅR og HVOR MANGE rugeegg eller fjørfe som ble flyttet. Journalen må oppbevares i to år.

Syke dyr må få forsvarlig behandling

Du er ansvarlig for å sikre at dyra dine får forsvarlig behandling. Dette er viktig både av hensyn til dyrevelferden og dyrehelsa. Har du mistanke om at det er smittsom sjukdom i besetningen din, har du også ansvar for å forsøke å hindre at smitten sprer seg, både innen egen besetning og ikke minst videre til andre dyrehold.

Husk å varsle alvorlig sykdom til Mattilsynet

Vi har alle plikt til å varsle Mattilsynet ved mistanke om smittsom dyresjukdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser. Det er varslingsplikt på både de alvorligste sjukdommene som vi kaller A-sjukdommer, f.eks. AI (fugleinfluensa), og de som er litt mindre alvorlige, som er på listen over B-sjukdommer. Alle A- og B-sjukdommer er dermed varslingspliktige. Les mer her om hvordan dyresjukdommer er inndelt. Veterinæren har også varslingsplikt til Mattilsynet ved mistanke om alvorlig smittsom dyresjukdom.

Ved mistanke om alvorlig smittsom dyresjukdom må du varsle Mattilsynet umiddelbart på telefon 22 40 00 00.

Husk at det er forbudt å flytte dyr inn i og ut av dyreholdet ditt dersom du har mistanke om eller påvist smittsom sjukdom i dyreholdet ditt.

Når Mattilsynet mottar varsel om mistanke om smittsom sykdom vil vi sette i verk tiltak for å hindre spredning av smitte. Tiltakene vil i første omgang dreie seg om isolering av besetningen og en vurdering av hvordan sykdommen kan bekjempes.

Muligheter for rengjøring

Rengjøring er det viktigste forebyggende tiltaket mot spredning av smitte. Du må legge til rette slik at det er mulig å rengjøre hender, støvler, overtrekkstøy og utstyr. Såpe er avgjørende for å få til effektiv rengjøring, og det er helt nødvendig å vaske godt før desinfeksjon for at desinfeksjonsmidler skal virke.

Alt brukt utstyr som har vært i direkte eller indirekte kontakt med dyr, må vaskes grundig. Du er ansvarlig for å vurdere om det også er nødvendig å desinfisere utstyret. Vær spesielt oppmerksom på utstyr som kommer fra utlandet.

Ikke ta smitte fra utlandet med til dyrene dine

Norge har verdens beste dyrehelse og slik ønsker vi at det fortsatt skal være. Hvis du har vært i utlandet og vært i kontakt med klauvdyr eller fjørfe skal du ikke ha kontakt med klauvdyr eller fjørfe i Norge før det er gått 48 timer. Dette gjelder selv om dyrene du var i kontakt med i utlandet så ut til å være friske! Se forøvrig egen informasjon i lenke under: «Har du vært i kontakt med dyr i utlandet og/eller er på vei til et dyrehold i Norge?»

Husk at denne regelen gjelder for alle som skal inn i dyreholdet ditt, både deg selv, dine ansatte og andre besøkende.

Tiltak for å hindre utveksling av smitte på utstillinger

Når mange dyr samles, er risikoen for smittespredning ekstra stor. Det er derfor innført noen regler for dyreansamlinger/utstillinger. Alle slike arrangement skal være skilt fra permanent dyrehold. I tillegg må det gjøres tiltak for at dyr ikke smitter hverandre og eventuelt mennesker på utstillingen. Husk at også mennesker kan smitte fuglene og planlegg tiltak for å hindre dette. 

Tiltakene kan variere fra arrangement til arrangement, avhengig av dyreart(er), størrelse på arrangementet og hvor arrangementet foregår. Dere som arrangerer slike dyreansamlinger/utstillinger skal sende en melding om dette til Mattilsynet senest 7 dager før arrangementet. Meldingen skal inneholde:

  • Sted, omfang og tidsrom
  • Dyrearter og nødvendige opplysninger om dyra
  • Antall dyr av hver art
  • Planlagte tiltak for å hindre smitteoverføring

Arrangøren av dyreansamlingen/utstillingen kan stille krav til vaksinasjoner, egenerklæringer, veterinærattester, rutiner for oppstalling av dyr, rutiner for vask og desinfeksjon, person- og dyretrafikk eller andre tiltak dere mener er nødvendige for å hindre smittespredning. Det er fornuftig at dyr fra ulike dyrehold transporteres og stalles opp hver for seg. Hvis det ikke er mulig, må dere beskrive i meldingen til Mattilsynet om hvordan dere reduserer risikoen for at dyr blir smitta.

Det er viktig å alltid ha godt dyrehold og smitteforebyggende tiltak i minne når dere arrangerer dyreansamlinger/utstillinger. For mer veiledning, ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer