Fakta om pelsdyrtilsyn

Publisert 09.12.2014     Sist endret 10.12.2014

Mattilsynet fører tilsyn med alle typer dyrehold, inkludert pelsdyrbransjen. Tilsyn med dyrevelferd skal i all hovedsak gjennomføres som uvarslede inspeksjoner. For pelsdyr har vi i flere år hatt særskilt rapportering på andel varslede og uvarslede inspeksjoner. I 2013 var om lag 80 prosent av inspeksjonene uvarslet.

Inspeksjonen betegnes som varslet  dersom "dyreholder er kontaktet mer enn 30 minutter før Mattilsynet ankommer dyreholdet". Tilsynet er mao "uvarslet" dersom vi melder fra mindre enn 30 minutter før vi ankommer. (Dette gjøres for at dyreholder skal være tilstede når vi ankommer, ofte bor de ikke på samme sted som anlegget ligger.)

Under pelsdyrtilsyn sjekker vi dyra i farmen. Slike tilsyn kan ta flere timer. I tillegg sjekker vi bondens rutiner. Disse rutinene skal sikre at regelverket følges, og inkluderer blant annet punkter om daglig sjekk, fôring, stell og avliving. Hvis vi finner avvik fra regelverket, fatter vi vedtak. Les mer om vedtak her.

Alle vår tilsyn er offentlige, det betyr at man kan be om innsyn i tilsynsrapporter.

I 2013 var det registrert 325 aktive virksomheter med mink, rev eller begge deler. Vi gjennomførte 258 inspeksjoner i pelsdyrfarmene i 2013. Pelsdyrnæringen er den næringen vi fører hyppigst tilsyn med.

I årsrapporten for 2013 heter det at tilstanden i pelsdyrbransjen har bedret seg, men at vi fremdeles finner eksempler som trekker ned helhetsinntrykket. Det ble ikke avdekket forhold som har medført politianmeldelser i 2013. Det ble heller ikke fattet vedtak om avvikling av pelsdyrhold eller vedtak om forbud mot aktiviteter som omfatter pelsdyrhold, men i ett tilfelle ble det fattet vedtak om reduksjon av antall avlstisper.

Tallene fra tilsynet i 2013 viste små endringer fra 2012. I rapporten heter det: «Generelt er det slik at de fleste dyreholderne som driver innen denne næringen i dag i stor grad oppfyller kravene i regelverket. Enkelte produsenter trekker imidlertid ned helhetsinntrykket, ved stadige og til dels alvorlige brudd på regelverket. Oppfølging av disse produsentene krever mye ressurser av Mattilsynet.»

Etter NRK Brennpunkts program om pelsdyrnæringen har noen stilt spørsmål om hvorfor Mattilsynet ikke oppdager slike scener som vises i filmen. Det jobber over 500 veterinærer i Mattilsynet, men det er likevel ikke mulig å være til stede i alle dyrehold til enhver tid. Det ville kreve enorme tilsynsressurser og bryte med prinsippene for tilsynsvirksomhet. Tilsynsvirksomheten i Norge og andre land er stikkprøvebasert. Det betyr at man fører mest tilsyn der man regner med at det er mest fare for regelbrudd. I tillegg kjører man i perioder også koordinerte kampanjer som skal gi et bedre overblikk over tilstanden, enn det enkelt-tilsyn kan gjøre.

Pelsdyrnæringen er den næringen vi fører tettest tilsyn med.

Loven er tydelig på at det er dyreeiers ansvar å se til at reglene følges, mens tilsynsmyndigheten skal sjekke at dette skjer. Dette er et system basert på tillit - de som driver en næring plikter å følge de reglene som er politisk vedtatt. Slik er det også i pelsdyrbransjen.

Mattilsynet tar ikke stilling til om pelsdyrbransjen skal bestå eller ikke. Det er en politisk beslutning at vi skal ha pelsdyr i Norge, Mattilsynets rolle er å føre tilsyn med at de gjeldende reglene følges.

Fant du det du lette etter?