Faktaartikkel

Regler og anbefalinger ved stevner, utstillinger, kåringer og andre dyreansamlinger

Publisert 03.12.2018     Sist endret 25.06.2021
Foto: Colorbox

Når dyr fra ulike besetninger er samlet, kan smittsomme sykdommer lett spres til mange. Dyreansamlinger er en risiko, og det er derfor svært viktig å tenke forebyggende smittevern dersom du arrangerer eller deltar på dyreansamlinger.

Smittevernråd på dyreansamlinger:

  • Vask hender og skift skotøy og tøy dersom du beveger deg mellom dyr fra ulike dyrehold
  • Bare friske dyr kan delta på dyreansamlinger, syke dyr må bli hjemme
  • Tilreisende dyr bør ha egne oppstallingssteder både ute og inne.
  • Gjødsel fra tilreisende dyr bør behandles på en slik måte at den ikke utgjør en smittefare.
  • Unngå å låne utstyr av andre, vask og desinfiser alt utstyr før du tar det inn i eget dyrehold igjen.
  • Mattilsynet anbefaler tette vegger mellom oppstallingsplassene.

"Dyreansamlinger" kan være treninger, stevner, konkurranser, kåringer, løp mm. Du som arrangerer dyreansamlinger må oppfylle kravene i regelverket.

Krav til arrangøren

Dyrehelseforskriften gir bestemmelser om tiltak mot sykdom hos alle ulike dyreslag. Hensikten er å hindre spredning av sykdom mellom dyr, men også fra dyr til mennesker. Dyreansamlinger skal arrangeres på en måte som i størst mulig grad hindrer smitteoverføring (se § 10 i dyrehelseforskriften).

For eksempel regnes enhver organisert samling av hester fra flere ulike staller som en dyreansamling. Kravene gitt i § 10 av forskriften gjelder allikevel ikke for små lokale treningssamlinger der et fåtall hester fra staller i et mindre geografisk område samles over kortere tid.

Arrangør av dyreansamlingen skal sende en melding til Mattilsynet om arrangementet senest 7 dager før det finner sted. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  • stedet, omfanget og tidsrommet for dyreansamlingen
  • dyreartene og andre nødvendige opplysninger om dyra som deltar på dyreansamlingen
  • antallet dyr av hver art som deltar på dyreansamlingen
  • planlagte tiltak for å hindre smitteoverføring under dyreansamlingen

Videre skal dyreansamlingen være smittemessig skilt fra permanente dyrehold. Dette betyr i utgangspunktet at tilreisende dyr ikke skal stalles opp i samme bygning som de hjemmehørende dyrene. Tilreisende dyr bør også ha andre luftegårder/beiter enn de som benyttes av hjemmehørende dyr. Vi har forståelse for at dette kan være utfordrende å få til i praksis. Oppstalling av tilreisende dyr sammen med hjemmehørende dyr kan i noen tilfeller tillates dersom det gjøres tiltak som forebygger smittespredning (kompensatoriske tiltak). Eksempel på slike tiltak kan være at de tilreisende dyrene oppstalles i en egen del av bygningen, bruk av tett vegg mellom boks for tilreisende- og hjemmehørende dyr, bruk av eget utstyr til tilreisende , klesskift og håndvask, hindre direkte eller indirekte kontakt mellom tilreisende- og hjemmehørende dyr mm.

Dersom tilreisende- og hjemmehørende dyr oppstalles i samme bygning, så skal de kompensatoriske tiltakene beskrives i meldingen om dyreansamlingen til Mattilsynet.

Du kan melde fra om dyreansamling til Mattilsynet i skjematjenesten.

Anbefalinger om smitteforebygging

Du må ta forholdsregler for å unngå at ditt eget eller andre dyr på en dyreansamling skal bli syke. Bare friske dyr kan delta på slike samlinger. Dersom dyret har feber, neseutflod, diaré eller andre symptomer på sykdom må det bli hjemme.

Husk at ulike sykdommer smitter på ulike måter. Noen sykdommer smitter med direkte kontakt mellom dyr, andre sykdommer smitter gjennom lufta, gjennom fôr eller avføring, eller via indirekte kontakt med utstyr, klær og inventar.

På dyreansamlingen må du sørge for minst mulig direkte og indirekte kontakt med andre dyr. Vask hendene grundig i lunkent vann og såpe mellom hvert dyr du tar på. Bruk medbrakt utstyr til ditt eget dyr. Dersom du må låne utstyr, så sørg for å vaske og desinfisere det først.

For flere råd om smitteforebyggende tiltak, se de generelle prinsippene i Dyrehelseforskriften.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer