Faktaartikkel

Regler for deg som har småfe

Publisert 17.09.2020     Sist endret 24.09.2020

Vil du begynne med småfe, er det mange regler du må forholde deg til. Regelverkskravene skal sikre at dyra har det godt og at de holder seg friske.

  • Hva er normal atferd for ei geit?
  • Hvor mye og hvilken type mat trenger et lam?
  • Hva kan være årsaken til at sauene dine har diaré?
  • Hvorfor vil de ikke spise?
  • Må du merke dyrene dine selv om de bare er kose- og hobbydyr?

Svarene på disse spørsmålene angår både dyrehelse og dyrevelferd. Hvis du ikke vet hva som er normalt for et dyr, vil du heller ikke kunne se om dyrene ikke har det godt. Dette er ting du må skaffe deg kunnskap om før du anskaffer deg småfe.

Eksempelvis hjelper det lite å ha et fint oppholdssted for dyrene om du mangler rutiner for smittevern. Et fint oppholdssted alene vil ikke beskytte dyrene mot sykdommer. Godt smittevern alene vil heller ikke automatisk gi god dyrevelferd for dyrene dine. Dyr trenger å kunne utfolde seg og utøve normal adferd. Krav om oppstallingsforhold er et dyrevelferdskrav. Krav om smittevern er et dyrehelsekrav. Begge deler må være ivaretatt for at dyrene dine skal ha det bra.

På denne siden finner du informasjon om regelverk som angår deg som vil begynne med småfe. Selv om du holder småfe kun på hobbybasis er det mange regelverkskrav du må forholde deg til.

Generell temaside for sau og geit

Aktuelle lenker fra dyrehelse

Varsle oss om døde produksjonsdyr

Krav til kunnskap om dyrehelse når du driver et næringsrettet dyrehold

Smittevernplan

TSE-klasser for småfe

Flytting av småfe

Flytting av småfe - Flytskjema

Øremerking av småfe

Rapportering til Husdyrregisteret - Småfe (sau og geit)

Transportdokument for småfe

Krav til dyreholdjournal for småfe

Hvilke opplysninger skal finnes om småfe i driftsenhetsregisteret (dyreholdjournalen)?

Sykdommer på sau og geit

Aktuelle lenker fra dyrevelferd

Brannalarm: Krav om brannalarm i bygningar med fleire enn 29 vinterfôra dyr

Hva må du passe på dersom produksjonsdyra dine går ute når det er kaldt?

Spørsmål og svar

Må jeg melde fra om at jeg har startet med småfe?

Ja, du må melde fra til Mattilsynet, og du bør skaffe deg et produsentnummer (10 siffer). Landbrukskontoret må normalt tildele et produsentnummer knyttet til gårdsbruket og deg som innehaver før du kan registrere dyreholdet hos Mattilsynet.

Et produsentnummer gir Mattilsynet informasjon om hvor du har dyrene dine. Dersom du ikke har produsentnummer vet ikke Mattilsynet hvor dyrene dine er og du må da melde fra til Mattilsynet om dette.

For små hobbypregede sauehold som ikke skal levere dyr til slakteri er ikke produsentnummer obligatorisk. Dersom du ikke har produsentnummer blir det laget et 7-sifret dyreholdsID-nummer når du registrerer deg, dette nummeret brukes i øremerker til dyrene dine.

Melding om dyrehold:
Alle småfehold må registreres i Mattilsynets register over dyrehold, via Mattilsynets skjematjenester eller ved henvendelse til lokalt avdelingskontor. Ved registrering blir det opprettet et 7-sifret Dyreholds-ID nummer. Hvert øremerke har et dyreholds-ID nummer i tillegg til et individnummer. Første siffer i individnummer skal være siste siffer i årstallet småfe blir født i. Det betyr at i 2021, skal individnummer alltid starte med 1.

Kan jeg bare kjøpe meg en flokk med geiter/sauer uten å søke?

Det er strenge regler for overføring av småfe mellom besetninger. Overføring av hunndyr er forbudt. Kjøp av livdyr er derfor i de fleste tilfeller søknadspliktig.

Dersom du ikke har småfe fra før og ønsker å starte opp en ny besetning, og henter dyr fra kun én småfebesetning innen samme region, omfattes du ikke av hunndyrforbudet. Du trenger med andre ord ikke søke om dette. Selv om du ikke trenger å søke om tillatelse, må dyrene likevel følges av en egenerklæring fra selger. Geiter må i tillegg følges av en veterinærattest. Også sauer må ha veterinærattest ved flytting over fylkesgrensa.

Dersom du får tillatelse til overføring av hunndyr av sau innenfor fylkesgrensa kreves ikke veterinærattest, men selgerbesetningen må likevel være undersøkt for lentivirus (CAE/mædi) etter samme tabell som angitt i veterinærattesten.

Ved flytting av dyr i soner for mædi og fotråte må du uansett søke om tillatelse. Henter du dyr fra flere enn en besetning, vil overføringen fra besetning nummer to regnes som en overføring av hunndyr mellom besetninger. Det betyr at du må søke om tillatelse. Dersom du ønsker å utvide den nye besetningen med flere dyr fra samme leverandørbesetning (eller en annen småfebesetning innenfor samme region) på et senere tidspunkt, så må du også søke om tillatelse.

Se flytskjema for flytting av småfe og skjematisk oversikt flytting av småfe.

Må dyrene merkes? Hvor får jeg tak i øremerker?

Ja, alle småfe skal merkes, også dyr som er i hobbypregede dyrehold. Du kan finne oversikt over de som selger godkjente øremerker for småfe på mattilsynets nettsider. En forutsetning for å få bestilt merker er at du er registrert hos Mattilsynet med sau-/geitehold. Antall bestilte merker skal tilpasses forventet forbruk for ett år.

Merking av nyfødte dyr: Dyrene skal merkes med to øremerker. Du kan velge mellom alle farger unntatt lakserød. Merking skal skje før de er 30 dager gamle, men før de forlater dyreholdet de er født i.
sauer skal ett av merkene være elektronisk dersom dyrene ikke slaktes før de er 12 måneder gamle.

Merking av innkjøpt dyr: Et hvitt øremerke med kjøpers ID. Eventuelle gamle hvite merker fjernes. De to opprinnelsesmerkene skal aldri fjernes. Hvis opprinnelsesmerkene faller av, må det bestilles erstatningsmerker.

Må jeg melde fra om flytting av småfe mellom dyrehold?

Ja, forflytning av småfe er rapporteringspliktig. Mottaker melder flyttingen, enten via Mattilsynets skjematjenester, eller ved å gi beskjed til lokalt avdelingskontor i Mattilsynet.

Husk at dyr som flyttes, skal følges av et transportdokument.

Må jeg ha journal?

Ja, alle som eier småfe skal føre journal med opplysninger om dyrene i flokken.

Du kan enten bruke Mattilsynets dyreholdjournal for småfe, eller Animalia sin.

Har du et næringsrettet dyrehold skal du i tillegg føre journal over helseopplysninger, både forebyggende behandling, sjukdomsbehandlinger og dødsfall. Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Du kan bruke Animalia sitt forslag til helsekort for sau, dersom du ønsker det.

Kan dyrene gå ute hele året?

Dersom du skal holde dyrene dine ute hele året uten tilgang til oppholdsrom på helårsbasis (utedrift), må du sende en skriftlig søknad om dispensasjon fra krav i Lov om dyrevelferd om tilgang på husdyrrom utenom beitesesongen. Søknaden skal inneholde opplysninger om driften i henhold til søknadsskjemaet. Søknadsskjema fås på lokalt avdelingskontor.

Må jeg melde fra om døde dyr?

Ja, du skal straks varsle Biosirk dersom småfe eldre enn 18 måneder dør eller blir avlivet av annen årsak (utenom vanlig slakting). Du kan lese mer om dette på våre nettsider

Dersom småfe viser tegn på mistenkelige sentralnervøse symptomer kombinert med kronisk avmagring, skal Mattilsynet varsles, slik at det kan tas prøve. Dette er en del av overvåkningen vi har for skrapesjuke i Norge.

Du kan lese mer om Skrapesjuke på nettsidene våre.

Må jeg melde fra om syke dyr?

Ja, du må varsle Mattilsynet direkte på telefon 22 40 00 00 ved symptomer på smittsom sykdom som opptrer brått og sprer seg til flere dyr, for eksempel blærer på slimhinner, utslett, høy feber og dyr som dør. Funn eller mistanke om utbrudd av A- og B- sykdommer skal også varsles umiddelbart.

Ved annen sykdom: ta kontakt med veterinæren din

Fant du det du lette etter?