Faktaartikkel

Skal du flytte, kjøpe eller selge småfe (sau, geit, vær, bukk, lam, kje)?

Publisert 27.06.2018     Sist endret 01.10.2020

Flyttebegrensninger på småfe er et effektivt tiltak mot spredning av alvorlige sykdommer.

Småferegioner

Region 1: Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

Region 2: Sogn og Fjordane og Hordaland, unntatt kommunene Etne og Sveio.

Region 3: Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Aust- og Vest Agder.

Region 4: Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Ny dyrehelseforskrift stiller strengere krav til dyreholdere

Disse artiklene omfatter endringene i lovverket:

Dette betyr dyrehelseforskriften for deg som har hobbyfjørfe 

Karenstid for flytting av storfe, svin og kameldyr

Smittevernplan

Skal du flytte, kjøpe eller selge småfe (sau, geit, vær, bukk, lam, kje)?

Krav til kunnskap om dyrehelse når du driver et næringsrettet dyrehold

TSE-klasser for småfe 

Regelverket for flytting av småfe er komplisert. For å gjøre regelverket lettere å forstå har vi laget et flytskjema for flytting av småfe.

Dersom du ønsker å flytte, kjøpe eller selge småfe (sau, geit, vær, bukk, lam, kje) må du være klar over at:

 1. Det er forbudt å flytte hunndyr av sau og geit fra en besetning til en annen

 2. Det er forbudt å flytte småfe mellom småferegionene (se faktaboks) og ut av områder som har hatt skrapesjuke

 3. I noen områder er det i tillegg egne soneforskrifter som setter ytterligere begrensninger på flytting av småfe

 4. Du kan søke om unntak fra forbudene.

Småferegioner

For å begrense spredning av smitte i dyrehold med småfe er landet inndelt i såkalte småferegioner (se faktaboks) Det er forbudt å flytte småfe over disse regiongrensene. 

For tiden kan du ikke flytte småfe ut av områdene Nordland, Aust-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland med Etne og Sveio.

Hordaland og Sogn og Fjordane er samme fylke og en region (region 2). Det betyr at hanndyr av småfe kan flyttes innenfor denne regionen dersom de ellers oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene. Se utdypning lengre ned på siden.

Ved sykdomstbrudd kan det bli andre restriksjoner. For tiden er det en egen forskrift om soner på grunn av fotråte som begrenser flytting av sau i Aust-Agder, deler av Hordaland og Rogaland. Det er også en egen soneforskrift på grunn av mædi som begrenser flytting av sau i det gamle Nord-Trøndelag.

Flytting av hunndyr

Det er forbudt å flytte hunndyr av sau og geit fra en besetning til en annen, men du kan søke Mattilsynet om tillatelse. Husk at forbud mot flytting av hunndyr av småfe mellom besetninger er en av grunnsteinene i smittevernet for småfe, og det er ingen selvfølge å få tillatelse.

Dersom du etter søknad får tillatelse til å flytte hunndyr av sau vil det blant annet settes krav om testing for mædi. Dette er et vilkår som blir satt for tillatelsen og du må kunne legge fram dokumentasjon på at prøvene er negative før du kan flytte dyrene.

Testopplegget er som følger:

 1. Besetningsdokumentasjon: Et antall av de eldste dyrene i selgerbesetning skal testes i henhold til vedlegg VII i dyrehelseforskriften. Avlsværer og innkjøpte dyr/dyr tilført besetningen fra andre besetninger skal inkluderes i dette prøveuttaket. Dersom det er få avlsværer og innkjøpte dyr/dyr tilført besetningen skal alle disse inkluderes prøvene som skal dokumentere besetningsstatus. Antall prøver som tas av avlsværer og innkjøpte dyr/dyr tilført besetningen fra andre besetninger skal likevel ikke utgjøre mer enn 15 stk av det totale prøveantallet som tas for besetningsdokumentasjon.
 2. Dokumentasjon på dyrene som skal flyttes: Alle dyr som skal flyttes skal testes. For dyr som er yngre enn et år testes i stedet mordyret.

NB! Husk at det ikke skal være tatt inn livdyr i selgerbesetning de siste 12 måneder før prøveuttaket. Dette kravet kan frafalles dersom selgerbesetning kun har mottatt dyr fra besetninger som er testet i henhold til vedlegg VII i dyrehelseforskriften.

Flytting av hanndyr

Værer kan flyttes mellom besetninger innen fylket de bor i uten at du trenger å søke om dette. Du må likevel ha en egenerklæring (se eget kapittel). Skal værene flyttes over fylkesgrenser, i samme småferegion, trenger de i tillegg en veterinærattest. Med fylke menes her de fylkene som er gjeldende fra 1.1.2020.Det er forbudt å flytte vær ut av den småferegionen de befinner seg i.

Bukker kan flyttes etter de samme reglene som værer, men de skal alltid ha en veterinærattest, også når de flyttes innen samme fylke.

Flytting av lam og kje som oppdrettes til slakt (kopplam)

Du kan flytte lam og kje av begge kjønn som er under åtte måneder, og som holdes adskilt fra andre besetninger etter flyttingen, uten søknad, veterinærattest og egenerklæring. Forutsetningen er at disse dyrene slaktes før de er åtte måneder.

Husk at det uansett ikke er tillatt å flytte kopplam og kje ut av småferegionene eller områder som har hatt skrapesjuke (se lengre ned: «Sykdommer gir strengere regler i noen områder).

Krav om egenerklæring og veterinærattest (dyrehelsemessige vilkår)

Du må fylle ut en egenerklæring når du skal sende dyr til en annen småfebesetning.

Egenerklæringen skal bekrefte at:

 • Avsenderbesetning minimum er i TSE-klasse 3
 • Det ikke er mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE eller fotråte i avsenderbesetning
 • Det er ikke mistanke om byllesjuke (gjelder bare geit)

I noen tilfeller trenger du også en veterinærattest. Den skal bekrefte at:

 • Dyrene som flyttes ikke har symptomer på smittsomme dyresjukdommer
 • Avsenderbesetning er testet negativt for lentivirus og eventuelt paratuberkulose (se vedlegg VII i dyrehelseforskriften)

Slik forebygger du sykdommer

De fleste sykdommer vil kunne smitte før du kan merke at dyrene er syke. Det vil derfor være fornuftig å oppføre seg som om både egne og andres dyr er smittet. Tenk alltid at du kan bære med deg smitte til dyrene dine fra andre, eller omvendt. Du vil da opptre varsomt, og på den måten vil du lettere kunne forebygge smitte i dyreholdet ditt.

Det er også fornuftig å ha minst mulig kontakt med dyr utenfor besetningen din. Hvis det skulle oppstå sykdom i et dyrehold som har hatt kontakt med mange andre besetninger vil det bli en større og mer komplisert jobb å kartlegge, undersøke og bekjempe sykdommen. Har du få kontakter er det mindre sannsynlig at du får sykdom introdusert i flokken din, og det er mindre sannsynlig at din flokk blir berørt dersom det oppstår smitte i andre dyrehold.

Sykdommer gir strengere regler i noen områder

For noen områder er det ekstra restriksjoner.

I Nordland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er det påvist skrapesjuke. Dette er en alvorlig sykdom med lang inkubasjonstid, og som er vanskelig å påvise. For å hindre at sykdommen sprer seg til dyr i andre geografiske områder i Norge, er det derfor forbudt å flytte småfe ut av disse områdene. Du kan allikevel flytte dyr mellom Hordaland og Sogn og Fjordane, ettersom disse områdene er i samme fylke og samme småferegion. Dette forutsetter at de oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene (se utdypning ovenfor). 

I Rogaland, deler av Hordaland og Aust-Agder er det fotråte, og det er ekstra krav når du skal flytte sau. Kontakt ditt lokale avdelingskontor i Mattilsynet dersom du skal flytte sau innenfor eller ut av disse områdene.

I det gamle Nord-Trøndelag er det påvist mædi, og det er forbud mot flytting av sau i sonen. Kontakt ditt lokale avdelingskontor dersom du ønsker å flytte sau innad i, ut av eller inn i denne sonen.

Småfe som skal på beite

Du kan fritt flytte dine egne dyr til utmarksbeite i din egen region.

Du kan også flytte egne dyr til innmarksbeite dersom det ikke er andre småfe på samme beite.

Det er forbudt å flytte småfe til innmarksbeiter der andre småfe beiter fordi dette regnes som flytting fra én besetning til en annen. Mattilsynet gir normalt ikke tillatelse til at flere småfebesetninger beiter på samme innmarksbeite på grunn av stor smittefare. 

Du kan søke Mattilsynet om å flytte sau og geiter til utmarksbeite utenfor egen region, eller ut av områdene med spesielle restriksjoner.

Livdyrsamarbeid

Du kan delta i livdyrsamarbeid for småfe sammen med andre dyreholdere. Det betyr at dere fritt kan flytte sauer og geiter (også hunndyr) innenfor det registrerte livdyrsamarbeidet uten å søke Mattilsynet om tillatelse. Du trenger ikke egenerklæring og veterinærattest for hver gang en skal flytte småfe innenfor livdyrsamarbeide, men følgende krav må være oppfylt:

 • Livdyrsamarbeidet kan ikke bestå av flere enn fire dyreholdere, og du kan ikke delta i mer enn ett livdyrsamarbeid.

 • Livdyrsamarbeidet kan ikke krysse fylkesgrenser. Det er unntak for grensa mellom Oslo fylke og området Akershus i Viken fylke og for grensa mellom Rogaland fylke og kommunene Sveio og Etne i Vestland fylke.

 • Dere må ha en skriftlig samarbeidsavtale.

 • Følgende må være registrert hos Mattilsynet før dyra kan flyttes:

 1. Samarbeidsavtalen
 2. Identiteten til alle dyreholda i samarbeidet
 3. En egenerklæring som bekrefter at:

          • Avsenderbesetning minimum er i TSE-klasse 3

          • Det ikke er mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE eller fotråte i avsenderbesetning

          • Det ikke er mistanke om byllesjuke (geit)

Registrering av livdyrsamarbeidet kan gjøres på skjematjenesten. Registreringen er gyldig for to år. Etter dette må dere fornye den. Livdyr kan bare flyttes ut av livdyrsamarbeidet hvis alle besetningene oppfyller kravene i forskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Les merPublikasjoner

Regelverk og veiledning

Les mer