Regelverksprosess

Endring av TSE-forskriften – justering av prøvetakingskrav og importkrav

Publisert 19.01.2022     Sist endret 19.07.2022

Det gjøres endringer i TSE-forskriften for å gjennomføre forordning (EU) 2021/1176 vedtatt i EU og sante 2021/11088rev2 i forskriften. Endringene berører krav til prøvetaking og spesifikke importkrav ved flytting av storfe, småfe og produkter derav fra tredjeland. Endringene har liten betydning for Norge.

Endringen innfører krav om genotyping av geiter som får påvist TSE og fjerner alternative metoder for å aldersbestemme småfe i forbindelse med fjerning av SRM. Videre fjernes kravet om økt overvåkning i to år av småfeflokker hvor atypisk skrapesjuke er påvist.

Det innføres spesifikke krav ved import av storfe- og småfeprodukter fra tredjeland med kontrollerbar BSE-risiko, og hvor dyret har opprinnelse fra tredjeland med ubestemt BSE-risiko. Kravene er tilsvarende de som stilles for tredjeland med ubestemt eller neglisjerbar risiko.

Det legges til et unntak fra importvilkårene ved import av sau og geit fra Storbritannia til Nord-Irland. Årsaken er at det er et stort behov for flytting av sau av rasen "Scottish Blackface" for avl fra Storbritannia til Nord Irland og at det er utfordrende å oppfylle importkravene. I avtalen om Storbritannias uttreden av EU (Brexit withdrawal agreement) har Nord-Irland fått en særstilling som blant annet medfører at forflytning av sau fra Storbritannia til Nord Irland regnes som en tredjelandsimport.

Unntaket består i at det tillates å flytte sau og geit fra Storbritannia til Nord-Irland uten at dyrene kommer fra en besetning med neglisjerbar risiko for klassisk skrapesjuke, eller for sau, ha prion protein genotype ARR/ARR som tilsier resistens mot klassisk skrapesjuke. Vilkårene for unntaket er at besetningen ikke har vært omfattet av forflytningsrestriksjoner grunnet tilfeller av BSE eller klassisk skrapesjuke de siste 3 årene, samt at det er søkt om at besetningen tas med i programmet for anerkjennelse av kontrollert risiko for klassisk skrapesjuke før 1. januar 2022.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Forskrift om endring av TSE-forskriften legges ut på høring

Endringsforskrift og høringsbrev er klarert av Landbruks- og matdepartementet. Endringen legges nå ut på høring.

 

Høringsfrist: 03.03.2022
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

KLF 24.02.2022

Forskriften fastsettes

Endringsforskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/1176 er fastsatt sammen med gjennomføringen av forordning (EU) 2021/1372. Sante 2021/11088rev2 (forordning (EU) 2022/175) er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen og vil fastsettes på et senere tidspunkt.

 02.05.2022
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

KLF 24.02.2022

Ny endringsforskrift fastsettes 11. juli 2022

Endringsforskriften som gjennomfører forordning (EU) 2022/175 fastsettes da denne forordningen nå er innlemmet i EØS-avtalen. Endringen innebærer visse unntak fra importkravene ved forflytning av sau og geit fra Storbritannia til Nord-Irland.

 

Endringsforskriften: Forskrift om endring i TSE-forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2022/175

 

TSE-forskriften med endringen innarbeidet: Forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)

 11.07.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41