Norge er et foregangsland

Publisert 19.06.2014     Sist endret 19.06.2014

- Vi er det første landet i verden som prøver å bekjempe LA-MRSA, blant annet gjennom å prøve å skaffe oss oversikt over svinebesetninger, sier tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk.

Fakta om LA-MRSA

  • LA-MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. I 2014 har det blitt tatt prøver av alle større svinebesetninger i Norge. Prøvene viste at det finnes lite LA-MRSA i Norge, og det ble satt i gang tiltak for å fjerne smitten i alle de besetningene som var smittet.

  • LA-MRSA er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris, men den kan smitte både fra gris til menneske og fra menneske til gris.

  • LA-MRSA kan smitte fra griser til mennesker, men gir sjelden alvorlige infeksjoner hos friske personer.

  • Det er viktig å hindre at LA-MRSA spres til helseinstitusjoner, da LA-MRSA kan få konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse. Disse kan da få infeksjoner med resistente bakterier som kan være vanskeligere å behandle.

  • Et høyt forbruk at antibiotika fører til økt resistens hos bakterier. Høyt forbruk av antibiotika kan også bidra til at LA-MRSA lettere etablerer seg og spres i en besetning. På den måten kan et høyt forbruk bidra til en høyere forekomst av LA-MRSA hos dyr. I Norge har vi generelt god dyrehelse, og det brukes lite antibiotika og andre medisiner i husdyrproduksjonen sammenlignet med andre land.

  • Helsemyndighetene er bekymret for at LA-MRSA blant griser skal spre seg. Hvis det skjer vil det bli nødvendig med egne forholdsregler i forkant av sykehusinnleggelse for alle som er i regelmessig kontakt med dyrene.

  • Disse personene må da undersøkes for LA-MRSA før de kan behandles. Hvis de er smittet må det settes i verk tiltak som hindrer spredning innad på sykehuset.

Oppfølging av smittede svinehold

Mattilsynet  følger opp alle de besetningene som til nå har fått påvist bakterien. Besetningene blir sanert, det vil si tømt for dyr, vasket og desinfisert. Så blir det tatt nye prøver. Mattilsynet overvåker alle sanerte besetninger, særlig etter at nye dyr har blitt satt inn. Målsettingen er å hindre at smitten dukker opp igjen. I tillegg vil Mattilsynet sette i gang et overvåkings- og kontrollprogram av svinehold i hele landet. Dette gjøres for å fange opp eventuelle andre besetninger som kan ha fått LA-MRSA.

- Jeg kjenner ikke til at det er gjennomført en så omfattende bekjempelse av LA-MRSA i svinebesetninger før, så vi vet derfor ikke om vi vil lykkes, sier Landsverk.

- Men vi mener det er bedre å gå offensivt ut, og så heller skalere ned hvis vi ser at det ikke er mulig å fortsette med et så ambisiøst opplegg.

Smitte fra utlandet?

Den varianten av LA-MRSA som er påvist hos griser her i landet, er vanlig i svinebesetninger i mange europeiske land. Det er derfor sannsynlig at bakterien har blitt importert fra utlandet til Norge gjennom smittede utenlandske arbeidere som har arbeidet i to av smågrisbesetningene. Erfaringer fra andre land viser at det er sammenheng mellom overdreven bruk av antibiotika og utvikling av resistente bakterier. Norge har en restriktiv bruk av antibiotika i husdyrproduksjon, og resistente bakterier er derfor et langt mindre problem i Norge enn i de fleste land i Europa med unntak av Island, Sverige og Finland.

- Denne saken viser med all tydelighet hvor viktig det er å ha bruken av antibiotika under stram kontroll, også i norsk husdyrproduksjon, sier Landsverk.

Se også:

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910