Reise med eksotiske dyr til Norge


Publisert 19.03.2013 | Sist endret 09.06.2015

Det ikke lov å ta inn, omsette eller holde fremmedartede (eksotiske) dyr som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte.

En kan søke om unntak fra regelen for enkelte dyrearter. Allergi kan være en grunn til likevel å gi tillatelse til å ta inn en skilpadde til Norge. Søknaden blir da behandla av Mattilsynet i samarbeid med Miljødirektoratet.

Søknaden gjøres i Mattilsynets Skjematjenester. Se lenke til denne siden i høyre spalte. Ved behov for hjelp med utfylling av den elektroniske søknaden, ring 22 40 00 00.

Mattilsynet har et nært samarbeid med tollvesenet og politiet på ulike grensestasjoner. Beslaglagte dyr blir først og fremst send tilbake til det landet de er hentet fra. I de tilfellene dette ikke er mulig, er alternativet avliving eller omplassering til dyreparker.

Men hvorfor selges det eksotiske kjæledyr i dyrebutikker? Kan man importere slike dyr fra utlandet på lovlig vis?

Regelverket for innførsel og hold av eksotiske dyr forvaltes av ulike forvaltningsorganer. Mattilsynet er ett av disse forvaltningsorganene, og forvalter deler av regelverket.

Her har vi satt sammen en del informasjon om lovverket rundt eksotiske dyr, og håper at dette vil kunne besvare en del spørsmål. Informasjonen tar ikke for seg regelverk angående fisk og sjødyr.

Forskrift om forbud mot innførsel, omsetting og hold av eksotiske dyr

Ifølge forskrift av 20. november 1976 nr. 3 er det forbudt å innføre, omsette eller holde fremmedartede (eksotiske) dyr som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte. En del av dyra som omsettes i dyrebutikker, som for eksempel akvariefisk, edderkopper, papegøyer og chinchilla, er i utgangspunktet fremmedartede/eksotiske. § 1 i den samme forskriften definerer imidlertid at forbudet bare gjelder fremmedartede pattedyr, krypdyr, padder, frosk og salamander. Fugler, fisk og virvelløse dyr, som for eksempel krepsdyr, edderkoppdyr, myriapoder (mangeføttinger) og insekter, omfattes altså ikke av forskriften.

§ 2 sier videre at ”Mattilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forbudet i § 1 og sette vilkår for unntaket”. Søknad om unntak fra forskriften av 20. november 1976 nr. 3 skal rettes til det regionale Mattilsynet.

Slanger og øgler

Husdyrlista omfatter ikke krypdyr og amfibier, og Mattilsynet har lagt seg på en forvaltningspraksis der det ikke gis tillatelse til import, salg og hold av slanger og øgler. I tilfeller der søker kan framlegge dokumentasjon på allergi mot dyr med pels, har det blitt gitt personlig tillatelse til import og hold av skilpadde. Det blir altså aldri gitt lov til å selge slanger, øgler eller amfibier i dyrebutikker. Dersom du kommer over dyrebutikker som har eller selger slike arter, er det fint om du kontakter Mattilsynets avdelingsskontor (tlf.: 22 40 00 00), og tipser dem om forholdet.

Regelverk forvaltet av Miljødirektoratet

Innførsel og utsetting av fremmede organismer reguleres av forskrift om fremmede organismer, hjemlet i naturmangfoldloven. Som hovedregel krever innførsel av organismer tillatelse etter forskriften, men det er gjort flere unntak fra dette. Du kan lese mer om regelverket hos Miljødirektoratet.

En rekke arter er også omfattet av CITES-regelverket, som innebærer krav om eksport- og/eller importtillatelse. Les mer om CITES- regelverket hos Miljødirektoratet.

Dyrehelsemessige bestemmelser

Dersom du får de nødvendige tillatelser og bestemmer deg for å innføre dyr til Norge, må du være oppmerksom på at du i tillegg må oppfylle krav i forskrifter som regulerer dyrehelsemessige betingelser ved innførsel og utførsel av den aktuelle dyreart.

De mest aktuelle forskriftene er;

For å få tillatelse til å holde slike dyr i private hus, må man altså ha alle papirer i orden i henhold til alle lover og forskrifter som er nevnt ovenfor. Dersom man ikke får tillatelse, har en rett til å påklage vedtaket i forvaltningsnivået som ligger over det som gjorde vedtaket.

Virvelløse dyr

Når det gjelder virvelløse dyr som for eksempel insekter og tusenbein, omfattes en del arter av forskrift av 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere. Forskriften forvaltes av Mattilsynet. I tillegg vil en forskrift om fremmede organismer under naturmangfoldloven regulere innførsel av virvelløse dyr når den er vedtatt og trådt i kraft.

Mer informasjon

Samtlige lover og forskrifter finnes tilgjengelig på www.lovdata.no. Spørsmål om forskrift om fremmede organismer og CITES rettes til Miljødirektoratet.

Mer om reise med eksotiske dyr til norge

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om tema:
Reise med kjæledyr til Norge Regelverksendringer, nyheter og annet aktuelt stoff tilknyttet dette tema

Relaterte kunngjøringer