Forskrifter

Publisert 10.01.2022     Sist endret 26.09.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om offentlig kontroll – animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627 09.03.2020 720
Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften) 14.09.2016 1064
Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) 28.11.2014 1497
Forskrift om avliving av dyr 13.01.2013 60
Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt 19.06.2008 712
Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr 30.05.2012 512
Forskrift om ikke-næringsmessig transport av dyr og transport av sirkusdyr 08.02.2012 129
Forskrift om næringsmessig transport av dyr 08.02.2012 139
Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler 06.06.2011 668
Forskrift om sporbarhet av svin 10.05.2011 482
Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt (Forskrift om sporbarhet og merking av storfe) 09.07.2010 1131
Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien (Forskrift om identifikasjon av hestedyr) 28.04.2010 631
Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr 03.07.2009 971
Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) 22.12.2008 1624
Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 22.12.2008 1623
Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (Matlovsforskriften) 22.12.2008 1620
Forskrift om bruk av krumkniv 30.07.2008 866
Forskrift om håndtering av dyrekadaver ved utbrudd av smittsomme dyresjukdommer 07.05.2008 438
Forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg 08.06.2007 603
Forskrift om bruk av visse legemidler til dyr av hestefamilien 16.01.2007 50
Forskrift om kjøttkontrollgebyr 27.12.2005 1726
Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe 30.11.2005 1356
Forskrift om soneinndeling i forbindelse med nedfôring pga. radioaktivitet 25.06.2005 693
Forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer 12.04.2005 319
Forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) (Forskrift om TSE) 30.03.2004 595
Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (Forskrift om gebyrer til Mattilsynet) 13.02.2004 406
Forskrift om gebyr i matforvaltningen 28.01.2004 221
Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr på Svalbard (Tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr på Svalbard) 27.06.2002 732
Drikkevannsforskriften 22.12.2016 1868
Forskrift om fortegnelse over fremmedstoffer som omfattes av matloven (Forskrift om fremmedstoffer etter matloven) 28.03.2001 357
Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (Restkontrollforskriften) 27.01.2000 65
Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomst av salmonella i ferskt kjøtt (Forskrift om overvåkning av salmonella i kjøtt) 10.04.1995 368
Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende storfe og svin (Forskrift om salmonella hos levende dyr) 31.01.1995 107
Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (Internkontrollforskriften for næringsmidler) 15.12.1994 1187
Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier (Lotmerkingsforskriften) 21.12.1993 1384

Regelverk og veiledning