Faktaartikkel

Dyrevernnemndene bidrar med lekmannsskjønn i dyrevelferdssaker

Publisert 18.08.2011     Sist endret 01.04.2020

Det er et krav i dyrevelferdsloven at Mattilsynet skal ha dyrevernnemnder, og loven bestemmer hvilken rolle nemndene skal ha. Nemndenes rolle er å bidra med lekmannsskjønn.

Hva er lekmannsskjønn?

Fra Mattilsynets instruks for dyrevernnemnder: «Med lekmannsskjønn menes vurderinger gjort på bakgrunn av holdninger som er representative for ansvarlige personer med praktiske erfaringer fra dyrehold».

Dyrevernnemndene skal bistå Mattilsynet i de alvorlige dyrevelferdssakene

Mattilsynets instruks for dyrevernnemndene justert gjør det tydelig at nemndene skal prioritere sin tid og kompetanse til å bistå Mattilsynet i de alvorlige dyrevelferdssakene og der lekmannsskjønnet er viktig.

Dyrevernnemndas hovedoppgave er å bruke lekmannsskjønn i dyrevelferdssaker

Lekmannsskjønnet skal supplere den fagkyndige, forvaltningsmessige og juridiske kunnskapen i Mattilsynet. Å bruke lekmannsskjønn vil si at hvert medlem i nemda vurderer en sak ut fra sin kompetanse og erfaring fra dyrehold.

Skal ikke gjennomføre selvstendige inspeksjoner

I den nye instruksen fremgår det at dyrevernnemndene ikke skal utføre selvstendige inspeksjoner eller fatte vedtak. Dette er for å sikre at lekmannsskjønnet nettopp brukes sammen med den forvaltningskompetansen som inspektørene i Mattilsynet besitter, slik lovens intensjon er.

Fakta om dyrevernnemdene

Dyrevernnemndene består av lekfolk med interesse for og kunnskap om dyrehold. Hver nemnd har minst tre medlemmer og blir oppnevnt for fire år av gangen.

Kommunene har forslagsrett til medlemmer i nemnda. Dyrevernorganisasjoner og lokale organisasjoner for husdyrnæringen og for sports- og kjæledyr kan også foreslå medlemmer. Hver regiondirektør i Mattilsynet oppnevner dyrevernnemndene i sin region. Nemnda er en del av Mattilsynet, men medlemmene er ikke ansatt.

Dyrevernnemndas rolle og oppgaver

Ut fra Dyrevelferdsloven skal nemndene bidra med lekmannsskjønn i arbeidet med dyrevelferden, men har ingen selvstendig myndighet.          

Dyrevernnemnda: 

  • har myndighet til å delta på inspeksjoner sammen med Mattilsynets inspektører. Ett eller flere medlemmer skal delta når lekmannsskjønnet er viktig for å vurdere forholdene dyra lever under

  • har ikke myndighet til å gjennomføre selvstendige inspeksjoner

  • har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak

  • skal skrive ned sine vurderinger av det de observerer under inspeksjonen. Nemndas vurderinger skal følge saken

  • kan vurdere en sak ut fra dokumentene i saken og gi sine vurderinger til Mattilsynet, basert på lekmannsskjønnet

  • kan uttale seg i høringer av regelverk og om prioriteringer av risikobasert tilsyn med dyrevelferden

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning


Publikasjoner

Regelverk og veiledning