Merking av kosmetiske produkter

Publisert 18.02.2014     Sist endret 20.08.2020

Både ansvarlig person og distributør er ansvarlig for at produktet er merket i tråd med artikkel 19 og artikkel 20 i kosmetikkforskriften. Merkingen skal angis på både beholder (flaske, tube, krukke, primærforpakning) og på forpakningen/emballasjen (kartong, eske, sekundærforpakning).

Korrekt merking er viktig fordi det gir forbrukeren informasjon om produktet og mulighet til å forutse og vurdere om det enkelte produkt er trygt for dem.

Produktet skal merkes med korrekte påstander og opplysninger om innholdet. Produktets beholder og emballasje skal merkes med skrift som er synlig, lett leselig og ikke kan slettes.

Kosmetiske produkter på markedet i Norge skal merkes på norsk. Mer detaljer om språk og mer om merking av kosmetiske produkter generelt utdypes i teksten under. Det er også viktig at du som ansvarlig person eller distributør leser teksten om merking i artikkel 19 og artikkel 20 i kosmetikkforskriften:

Artikkel 19 i kosmetikkforskriften: Merking

1. Produktet og emballasjen skal merkes med følgende opplysninger:

A) Navn og adresse til ansvarlig person

  • NB! Fysisk adresse skal oppgis. En webadresse er ikke tilstrekkelig. Disse opplysningene kan forkortes så lenge det er mulig å identifisere person og adresse. Dersom flere adresser er oppgitt, skal adressen der produktinformasjonsdokumentet oppbevares, utheves. Dersom produktet importeres fra et land utenfor EU/EØS, skal opprinnelsesstat oppgis på produktet.


B) Det nominelle innholdet i produktet angitt med vekt eller volum

  • Netto mengde innhold på pakketidspunktet skal angis på produktet i vekt eller volum. Dette gjelder for alle produkter. Det finnes unntak. Se art 19.1 i kosmetikkforskriften. Kravene i dette punktet skal oppgis på norsk eller språk som i stavemåte ligner norsk.

C) Dato for minste holdbarhet

  • Alle kosmetiske produkter skal merkes med holdbarhetstid. Produktets holdbarhetstid vil si hvor lenge produktet, under egnede forhold, vil opprettholde sin funksjon fram til. Foran dato skal det være et symbol som vist i nr. 3 i vedlegg VII (se symbol under), eller det skal stå «Best før». Dato for minste holdbarhet skal angis tydelig. Om nødvendig skal dato suppleres med informasjon om vilkår som må være oppfylt for å sikre den angitte holdbarheten. For produkter med holdbarhet i mer enn 30 måneder, gjelder ikke dato for minste holdbarhet. Disse produktene skal merkes med hvor lenge etter åpning produktet er trygt og kan brukes uten fare for forbrukeren (se symbol nr. 2 under). Kravene i dette punktet skal merkes på norsk eller språk som i stavemåte ligner norsk.

Symbolene under er hentet fra vedlegg VII i kosmetikkforskriften:

Holdbarhet ved åpnet emballasje:

Holdbarhet_ved_apnet_emballasje.jpg

 

Dato produktet minst er holdbart til:

Dato produktet minst er holdbar til.jpg

D) Særlige forholdsregler (krav om norsk språk)

  • Produktet skal merkes med forholdsregler som skal overholdes ved bruk, og minst de som er oppført i vedlegg III-VI. Det fremgår også fra regelverket at forholdsregler og advarsler som er relevante for yrkesmessig bruk av produktet, skal opplyses om. Opplysningene i dette punktet skal oppgis på norsk.

E) Partiets produksjonsnummer eller referanse for identifikasjon (batchnummer)

  • Produktets beholder og emballasje skal være påført et produksjonsnummer eller en referanse for å kunne identifisere produksjonen. Dette er viktig for sporbarheten dersom det viser seg å være feil med et produkt. Dersom beholderen er for liten i størrelse til at den kan merkes med produksjonsnummer eller referanse for identifikasjon, kan slike opplysninger merkes kun på emballasje.

F) Produktets funksjon (krav om norsk språk)

  • Produktets funksjon skal oppgis, med mindre dette fremgår av presentasjonen av produktet. Når kosmetiske produkter merkes, gjøres tilgjengelig på markedet og annonseres, skal tekst, navn, varemerker, bilder og figurer eller andre tegn ikke brukes til å antyde at produkter har egenskaper eller funksjoner som de ikke har (se arttikkel 20 om produktpåstander under). Opplysningene i dette punktet skal oppgis på norsk. Noen engelske ord er så «innarbeidet» i norsk språk at det kan stå på engelsk. Eksempler her er shampoo, bodylotion og mascara.

G) Liste over bestanddeler, INCI-navn (liste i artikkel 33)

Alle kosmetiske produkter skal merkes med en ingredienseliste med oversikt over alle bestanddelene i produktet. Det er tilstrekkelig at disse opplysningene kun angis på emballasje. Foran listen skal det stå «ingredients».

Med «bestanddel» menes ethvert stoff eller stoffblanding som er tilsiktet brukt i produktet under framstillingsprosessen. Følgende betraktes ikke som bestanddeler:

  • Urenheter i de råstoffene som er brukt
  • Sekundært teknisk materiale som er brukt i stoffblandingen, men som ikke fremkommer i det ferdige produktet

Alle ingredienser skal som hovedregel angis med INCI-navn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredisents), som er fastsatt av EU-kommisjonen. Les mer om dette i artikkel 33 i kosmetikkforskriften. Alle kosmetiske produkter i EU/EØS-området skal i all hovedsak merkes etter INCI- systemet slik at deklarasjonen blir lik i alle EU/EØS-land. Vær obs på at listen over bestanddeler på produkter som importeres inn i EU/EØS-området fra andre land, muligens må endres da ingrediensene kan være angitt med et annet navnesystem enn det europeiske.

INCI-navnene kan du lete opp i EU's database CosIng.

Listen over bestanddeler skal settes opp i synkende rekkefølge etter vekten på bestanddelene på det tidspunktet de tilsettes i produktet. Bestanddeler med konsentrasjon mindre enn 1 %, kan settes opp i vilkårlig rekkefølge etter bestanddeler med høyere konsentrasjon enn 1 %.

Alle bestanddeler som forekommer i nanoform, skal tydelig markeres med nano i parentes etter navnet på nanomaterialet.

Parfyme og aromatiske sammensetninger og deres råstoff skal vises til med begrepene «parfyme» eller «aroma». For noen parfyme- og aromastoffer skal stoffer også angis i ingredienselisten i tillegg til begrepet aroma eller parfyme (se vedlegg 3, kolonne «Andre»).

2. Dersom det av praktiske årsaker ikke er mulig å merke om særlige forholdsregler (1D) og liste over bestanddeler (1G) direkte på produktene, gjelder følgende krav:

Opplysningene skal stå i pakningsvedlegg, på etikett, et bånd eller et merke eller kort vedlagt/vedhengt.

Med mindre det praktisk er umulig, skal det vises til disse opplysningene (1D og 1G) med en forkortelse eller symbolet gjengitt i nr. 1 i vedlegg VII (se symbol under). Særlige forholdsregler (1D) skal merkes på beholder eller emballasje. Liste over bestanddeler (1G) skal merkes på emballasje.

Med praktisk umulig mener Mattilsynet at form og størrelse på emballasjen umuliggjør å få plass til informasjonen. Årsaker av estetisk art («det ser ikke pent ut») eller at informasjon på flere språk tar opp plass, anses ikke som praktisk umulig.

Ansvarlig person er ansvarlig for at disse kravene fylles.

Henvisning til vedlagt informasjon (Symbolet er hentet fra vedlegg VII i kosmetikkforskriften)

Henvisning til vedlagt informasjon.jpg

3. Merking av såper og andre små produkter

Dersom det av praktiske årsaker ikke er mulig å følge kravene i punkt 2, skal opplysninger om særlige forholdsregler (1D) og liste over bestanddeler (1G) foreligge som et oppslag i umiddelbar nærhet til produktet der det selges. Dette kan eksempelvis gjelde for badekuler, såper og andre små produkter. Det er distributør sitt ansvar at kravene i dette punktet er oppfylt. Merkingen skal være på norsk.

4. Andre unntak

For kosmetiske produkter som ikke er ferdigpakket, som skal emballeres på utsalgsstedet eller som er ferdigpakket for direktesalg, skal egne norske regler foreligge for angivelser av de opplysninger som er nevnt i punkt 1.

Språk

I Norge har vi nasjonale krav når det gjelder hvilket språk merkingen skal være på. Jamfør § 4 skal kosmetiske produkter som selges på det norske markedet merkes på norsk. For noen spesifikke punkter, som produktets nominelle innhold (vekt/volum) og dato for minste holdbarhet, skal merkingen være på norsk eller språk som i stavemåte og betydning ligner norsk.

Merkingen skal være lett leselig og forståelig for forbruker. Før eventuelt bruk av flettetekst («svensk/dansk/norsk»), må ansvarlig gjøre en grundig vurdering av om dette kan gjøre teksten lite forståelig og/eller vanskelig å lese.

Artikkel 20 i kosmetikkforskriften: Produktpåstander

Når kosmetiske produkter merkes, gjøres tilgjengelig på markedet eller annonseres, skal tekst, navn, varemerker, bilder og figurer eller andre tegn ikke brukes til å antyde at disse produktene har egenskaper eller funksjoner som de ikke har.

Felles kriterier for begrunnelse av påstander brukt om kosmetiske produkter er gitt i forordning (EU) nr. 655/2013.

Ansvarlig person kan angi at dyreforsøk ikke er utført, bare dersom framstilleren eller framstillerens leverandør ikke har utført eller latt utføre dyreforsøk på det ferdige produktet, på prototypen eller noen av ingrediensene i det kosmetiske produktet. Det skal heller ikke være brukt bestanddeler som andre har forsøkt på dyr med sikte på å utvikle nye kosmetiske produkter.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Les merSpørsmål og svar

Les mer