Tatoverings- og injeksjonsprodukter

Publisert 07.01.2022     Sist endret 07.01.2022

Tatoveringsprodukter

Mattilsynet fastsatte 17. desember 2021 en forskrift om endring i forskrift om tatoveringsprodukter, som er kunngjort i . Endringene trer i kraft 5. januar 2022. Se regelverksprosessen .

Bakgrunn for endringene

Forskrift om tatoveringsprodukter er en særnorsk forskrift som ble fastsatt av Mattilsynet med hjemmel i kosmetikkloven allerede i 2008, og inneholder bestemmelser som regulerer både tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt (injeksjonsprodukter). Mattilsynet fører tilsyn med bestemmelsene i forskriften og kan fatte nødvendige vedtak.

I juni 2021 ble det innført nytt harmonisert EØS-regelverk som regulerer stoffer og stoffblandinger til bruk ved tatovering og merking mv. av disse stoffene og stoffblandingene i REACH-forskriften jf. REACH-forordningen. Bakgrunnen for de nye bestemmelsene er at et fåtall land i Europa hadde regelverk for blekk som brukes til tatovering og permanent sminke. De nye bestemmelsene om dette i REACH-forskriften må følges fra 5. januar 2022. For de to fargestoffene Pigment Green 7 og Pigment Blue 15, er det imidlertid gitt en overgangsordning slik at disse stoffene først vil bli forbudt fra 5. januar 2023. Miljødirektoratet fører tilsyn med de nye bestemmelsene om dette i REACH-forskriften og kan fatte nødvendige vedtak.

Forhold som i Norge nå skal reguleres av harmonisert EØS-regelverk under REACH-forskriften, kan ikke lenger være regulert av de særnorske bestemmelsene i forskrift om tatoveringsprodukter under kosmetikkloven. De fastsatte endringene i forskrift om tatoveringsprodukter er nødvendige for å sikre at det ikke blir dobbeltregulering og mulig motstrid med de nye EØS-bestemmelsene om stoffer og stoffblandinger til bruk ved tatovering og merking mv. av disse stoffene og stoffblandingene i REACH-forskriften eller annet EØS-basert norsk regelverk.

Alle de særnorske bestemmelsene om tatoveringsprodukter i forskrift om tatoveringsprodukter under kosmetikkloven, som ikke innebærer en dobbeltregulering og som ikke er i motstrid med de nye EØS-bestemmelsene om dette i REACH-forskriften eller annet gjeldende EØS-basert norsk regelverk, vil i denne omgang videreføres fra 5. januar 2022.

Det er ellers å bemerke at Norge siden 2008 har hatt bestemmelser i nasjonalt regelverk som dekker de fleste stoffene som nå forbys. Det nye regelverket under REACH er derfor i stor grad likt det som gjelder frem til januar 2022 i Norge, men inkluderer nå flere stoffer, blant annet stoffer som er allergifremkallende og irriterende. I tillegg vil noen fargepigmenter som har vært vanlig i bruk bli forbudt. Se ellers lenke til Miljødirektoratet for nærmere beskrivelse av de nye bestemmelsene i REACH-forskriften:

Nytt regelverk for kjemikalier i tatoveringsblekk og permanent sminke 

Injeksjonsprodukter

Videre utarbeides det nå nytt utfyllende harmonisert EØS-regelverk under lov om medisinsk utstyr jf. forordningen om medisinsk utstyr, som blant annet også skal regulere såkalte fillere uten tiltenkt medisinsk formål (for eksempel fillere med tiltenkt kosmetisk formål). Fillere med tiltenkt kosmetisk formål har så langt vært regulert av bestemmelsene om injeksjonsprodukter i forskrift om tatoveringsprodukter under kosmetikkloven. Produkter som skal injiseres i huden i kosmetisk hensikt, omfattes inntil videre av forskrift om tatoveringsprodukter (se også tilhørende endringsforskrift) frem til nytt harmonisert EØS-regelverk trer i kraft.

Virksomhetens ansvar for å følge regelverket

Importører og produsenter har plikt til å sørge for at produktene deres følger det norske regelverket, herunder REACH-forskriften, annet EØS-basert norsk regelverk eller særnorske bestemmelser som er videreført i tatoveringsforskriften. De må også melde sin virksomhet til Mattilsynet:

  • Driver du en tatoveringsvirksomhet eller importerer/produserer tatoveringsprodukter, er du også ansvarlig for å være oppdatert på regelverket.
  • Dersom du importerer eller produserer tatoveringsfarger har du meldeplikt til Mattilsynet.
  • Importører bør kreve dokumentasjon fra produsent på at fargene ikke inneholder stoffer som er forbudt og på at fargene er trygge i bruk.
  • Tatovører må bruke produkter som er i henhold til regelverket.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Meldeskjema for importør og produsent av tatoverings- og andre injeksjonsprodukterAltinn
Meldeskjema for importør og produsent av kosmetiske produkterAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Kosmetiske produkter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer