Er det grunnlag for å påstå at produkter som inneholder parabener er helseskadelig?

Publisert 05.02.2013     Sist endret 05.02.2013

Doser

Stoffgruppen parabener har fått mye oppmerksomhet de siste årene etter at enkelte studier har vist en svak hormonforstyrrende effekt i forsøksdyr som har spist slike stoffer. Alle stoffer kan være giftige i store mengder.

Se mer informasjon på matportalen: Matportalen.no:Alle stoffer er giftige i store mengder

Det giftigste stoffet som er kjent botulinium toksin kan anvendes trygt som virkestoff i BOTOX fordi mengden som da brukes er så liten at den ikke skader.

Grenseverdier

Når tolerable inntaksverdier og fastsettelse av øvre grenseverdier er utledet fra dyrestudier, brukes data fra den mest følsomme dyrearten og den mest følsomme effekten. I tillegg er det lagt inn en betydelig sikkerhetsfaktor. Mest vanlig er sikkerhetsfaktorer på 100 eller 1000.

For parabener har det særlig vært relevant å undersøke effekter på reproduksjon og organutvikling, siden dette er stoffer med svak hormonell (østrogen) virkning. Den øvre tillatte grensen i kosmetiske produkter er følgelig satt minst 100 ganger lavere enn den dosen som ikke fremkaller skadelig virkning i dyreforsøk (på basis av verst tenkelige forhold mht. doser og eksponering “worst case scenario”).

Øvre grenseverdier for propyl- og butylparaben i kosmetikk

Grensene SCCS mener bør innføres for propyl- og butylparaben er fastsatt på grunnlag av en hormonforstyrrende (østrogen) virkning i rotte. Ser en bort fra barn under ½ år som bærer bleie betyr dette at de mengdene som måtte komme inn i kroppen av alle de parabenene det nå er tale om vil være så små at det ikke vil forekomme noen hormonforstyrrende virkning. I unntaket for barn under 6 måneder med bleie kan huden være så irritert og fuktig i dette området at atskillig mer propyl-/butylparaben enn de 3,7 prosentene SCCS ellers regner med kan komme inn i kroppen. SCCS er usikker mht. hvor mye mer som trenger igjennom og har derfor i mangel av data brukt en “føre-var” betraktning, og går inn for at i dette særlige tilfellet bør det gjelde et forbud for disse to parabenene.

Fant du det du lette etter?