Risikovurdering

Risikovurdering av parabener i kosmetikk

Publisert 05.02.2013     Sist endret 12.05.2020

Parabener er betegnelsen på en gruppe kjemiske stoffer som i utstrakt grad brukes som konserveringsmidler i kosmetikk, men også i mat og i legemidler. Konserveringsmidler brukes for å hindre bakterie- og soppvekst i produktene. Den utbredte bruken i kosmetikk skyldes at parabener er lite allergifremkallende sammenlignet med andre konserveringsmidler. Det er parabenene metyl-, etyl-, propyl- og butylparaben som er i nevneverdig bruk, ofte i en blanding av to eller flere av stoffene.

På grunn av mistanke om mulig hormonforstyrrende effekt i forsøksdyr, har stoffene gjentatte ganger blitt utredet av EUs vitenskapskomite (SCCS), senest i mars 2011. Vitenskapskomiteen konkluderte da med følgende:

  • Bruken av metyl- og etylparaben anses som trygg innenfor tillatte maksimumkonsentrasjoner.
  • Bruk av butyl- og propylparaben anses som trygg, gitt bruk i konsentrasjoner opp til 0,14 %.
  • For fem parabener forelå det ikke tilstrekkelig data til å foreta tilstrekkelig sikkerhetsvurdering (merket med grått i tabellen nedenfor). Det var derfor ikke grunnlag for å konkludere med trygg bruk av disse.

Dansk forbud mot parabener

I mars 2011 forbød Danmark bruken av propyl- og butylparaben i produkter til barn under 3 år. Grunnen til dette var at de mente man hadde for lite kunnskap om eksponering, opptak og nedbrytning av parabener hos små barn.

EU-kommisjonen vurderer utvidelse eller oppheving av dansk forbud

Når et land reserverer seg mot en regelendring (bruker sikkerhets¬klausulen), er det standard prosedyre at EU-kommisjonen ber SCCS om å vurdere den vitenskapelige dokumentasjonen som ligger til grunn for det nasjonale forbudet. Med bakgrunn i dette offentliggjorde EUs vitenskapskomite en oppdatert vurdering av parabener, der dokumentasjonen for det midlertidige danske forbudet vurderes. Det konkluderes her med at det ikke kan utelukkes en risiko hos små barn under seks måneder som bruker parabenholdige kosmetiske produkter spesielt utviklet for påsmøring i bleieområdet. Grunnen til dette er usikkerheter rundt hvorvidt små barns metabolisme er fullstendig utviklet i denne alderen samt at huden i området kan være sår og skadet.

Hva skjer på parabenområdet i 2013?

Med bakgrunn i SCCS vurdering av det danske forbudet og tilgjengelig vitenskapelig data er følgende tiltak foreslått:

  1. Fem parabener det ikke foreligger tilstrekkelig sikkerhetsvurdering for foreslås forbudt. Dette er de 5 parabenene som brukes minst.
  2. Propyl- og butylparabener revurderes av SCCS på grunnlag av en ny og grundigere studie enn de som hittil er lagt til grunn. Eksponering for parabener ved solkrembruk hos barn, vil bli inkludert.

Med bakgrunn i den nye vurderingen av SCCS, vil det avgjøres om det midlertidige danske forbudet vil bli utvidet til å gjelde for alle EU/EØS-land eller om det danske forbudet vil bli opphevet.

Ytterligere informasjon

EUs vitenskapskomite på kosmetikkområdet om det danske forbudet mot parabener

EUs vitenskapskomite på kosmetikkområdet om parabener mars 2011 

Les VKMs omtaler av parabener her: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Risikovurdering forbundet med bruk av parabener i kosmetiske produkter

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hans Jørgen Talberg, seniorrådgiver, hovedkontoret, tlf: 23 21 67 49


Kontaktinformasjon

Hans Jørgen Talberg, seniorrådgiver, hovedkontoret, tlf: 23 21 67 49