Særnorske bruksbegrensninger for stoffer i kosmetikk

Publisert 18.06.2013     Sist endret 14.10.2016

Mattilsynet vil hindre bruk av helseskadelige stoffer i kosmetikk som er tillatt i EU og oppfordrer næringen til å respektere særnorske anbefalinger.

Norge har lenge hatt forbud og bruksbegrensninger for en rekke helseskadelige stoffer i kosmetikk som har vært tillatt i EU. Mange av disse stoffene er aktive ingredienser i legemidler og kan ha uheldige bivirkninger. Stoffene var forbudt gjennom det tidligere norske kosmetikkregelverket, men da EUs nye regelverk for kosmetikk ble gjeldende i Norge i 2013, kunne ikke særnorske bruksbegrensninger for disse stoffene opprettholdes, da EØS-avtalen pålegger oss å ta inn EUs regelverk i norsk lov. Mattilsynet har derfor iverksatt tiltak for fortsatt å beskytte norske forbrukere.

Oppfordrer industrien til å respektere de anbefalte bruksbegrensningene

Det grunnleggende kravet i kosmetikkregelverket er at produktene skal være trygge i bruk (artikkel 3), og det er industriens ansvar å sørge for at produktene de setter på markedet er trygge.

Mattilsynet har vurdert helserisikoen ved alle de stoffene i kosmetikk vi har hatt nasjonale bruksbegrensninger for. Uten bruksbegrensninger medfører disse risiko for en rekke skadevirkninger, som f.eks. kreft, skader på indre organer, misdannelse i fostre, hudirritasjon og allergi. Mattilsynet har derfor konkludert med bruksbetingelser som må respekteres for at bruken skal være trygg. Mange av stoffene bør ikke brukes i kosmetikk i det hele tatt. Nedenfor finner du Mattilsynets anbefalinger.

Opplever at næringen i stor grad respekterer norske bruksbegrensninger

Mattilsynet har i 2016 gjennomført en kartlegging for å se om industrien overholder de norske anbefalingene. Av 208 sjekkede produkter fant MT stoffer med bruksbegrensninger i 34. I de fleste av sakene som ble fulgt opp, fant Mattilsynet ut at produsenten kunne dokumentere at Mattilsynets anbefalinger om bruksbegrensninger var overholdt. Dette er Mattilsynet fornøyd med.

Mattilsynet opprettholder oppfordringen til bransjen om ikke å selge produkter med disse stoffene dersom bruken ikke er i samsvar med Mattilsynets konklusjoner om trygg bruk.

Dette kan du som næringsaktør oppleve når Mattilsynet fører kontroll:

  • Du må alltid kunne forvente at Mattilsynet fører tilsyn med din virksomhet.
  • Mattilsynet kan føre tilsyn med alle deler av kosmetikkregelverket.
  • Er du produktets ansvarlige person (RP) kan du bli bedt om å skaffe til veie produktinformasjon, deriblant produktinformasjonsdokument med tilhørende sikkerhetsrapport og informasjon om konsentrasjoner av enkeltstoffer (kosmetikkforordningens artikkel 5, 10, 11 og 24).
  • Produktets ansvarlige person skal kunne dokumentere at produktene er trygge. Finner vi produkter som vi mener ikke er trygge i bruk, må ansvarlig person legge frem vitenskapelig dokumentasjon på at produktene er trygge.

Dette gjør Mattilsynet:

  • Mattilsynet har utarbeidet risikoprofiler/anbefalinger som hjelp til næringen med å forstå og overholde kravet om «trygg kosmetikk».
  • Vi oppfordrer bransjen til å respektere anbefalingene om trygg bruk av disse stoffene.
  • Mattilsynet fører tilsyn med kosmetikk i Norge, deriblant kontrollerer vi stoffene som nå er vurdert.
  • Om vi finner produkter som vi mener ikke er trygge i bruk, må industrien legge frem vitenskapelig dokumentasjon på at produktene er trygge.
  • Om Mattilsynet mener dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig, vil vi bruke nødvendige virkemidler for å sikre trygge produkter til forbrukerne.
  • Mattilsynet arbeider for at disse stoffene blir regulert i EU.

Se også:

Fant du det du lette etter?